Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 264 POZ 7

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 2 października 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w 2008 r., przeznaczonego na projekt pilotażowy dotyczący pracowników służby zdrowia

Data ogłoszenia:2008-10-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 264 POZ 7

Strona 1 z 2
3.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 264/7

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 2 października 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w 2008 r., przeznaczonego na projekt pilotażowy dotyczący pracowników służby zdrowia (2008/773/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

a także mając na uwadze, co następuje:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


(1)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządze­ nia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (1), w szczególności jego art. 49 ust. 6 lit. a) i art. 75,

Budżet ogólny Unii Europejskiej – rok budżetowy 2008 zawiera pozycję budżetową 04 04 11 „Projekt pilota­ żowy — Nowa sytuacja zatrudnienia w służbie zdrowia: najlepsze praktyki w celu poprawy kształcenia zawodo­ wego i kwalifikacji pracowników służby zdrowia oraz ich wynagrodzenia”.

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiające szczegó­ łowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (2), w szczególności jego art. 90,

(2)

uwzględniając dyrektywę Rady 80/154/EWG z dnia 21 stycznia 1980 r. dotyczącą wzajemnego uznawania dyplomów, świa­ dectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji w zakresie położnictwa i zawierającą środki mające na celu ułatwienie skutecznego wykonywania prawa przedsię­ biorczości i swobody świadczenia usług (3) z późniejszymi zmianami,

Artykuł 49 ust. 6 lit a) rozporządzenia finansowego stanowi, że środki na projekty pilotażowe o charakterze eksperymentalnym mające na celu zbadanie wykonal­ ności działania i jego użyteczności można wykonać bez aktu podstawowego, pod warunkiem że działania, na których sfinansowanie są przeznaczone, podlegają kompetencji Wspólnoty lub Unii, a odpowiednie środki na zobowiązania zostaną ujęte w budżecie na jedynie dwa kolejne lata budżetowe.

(3)

uwzględniając dyrektywę 2005/36/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (4),

(1) (2) (3) (4) Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 248 z 16.9.2002, s. 1. 357 z 31.12.2002, s. 1. 33 z 11.2.1980, s. 1. 255 z 30.9.2005, s. 22. (4)

Zgodnie z art. 75 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002 i art. 90 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2342/2002 zaciągnięcie zobowiązań jest poprzedzane decyzją w sprawie finansowania, która określa istotne składniki działania powodujące wydatki z budżetu.

Działanie to będzie stanowiło wsparcie dla zielonej księgi Komisji Europejskiej w sprawie pracowników służby zdrowia w UE zaplanowanej na drugą połowę 2008 r.,

L 264/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.10.2008

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł Zatwierdza się projekt pilotażowy, o którym mowa w załączniku, i finansuje się go w ramach pozycji 04 04 11 w budżecie Wspólnot Europejskich na rok 2008, do kwoty maksymalnej wynoszącej 1 000 000 EUR. Za wdrożenie projektu odpowiedzialny jest Dyrektor Generalny Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Konsumentów.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 października 2008 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

3.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 264/9

ZAŁĄCZNIK Dziedzina: Pracownicy służby zdrowia. Podstawa prawna: Artykuł 49 ust. 6 lit. a) i art. 75 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002. Projekt pilotażowy finansowany w ramach pozycji w budżecie: 04 04 11.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 264 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L264 - 5 z 20083.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 969/2008 z dnia 2 października 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L264 - 3 z 20083.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 968/2008 z dnia 2 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L264 - 1 z 20083.10.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 967/2008 z dnia 29 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych

 • Dz. U. L264 - 0 z 20083.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.