Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 265 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 971/2008 z dnia 3 października 2008 r. w sprawie nowego zastosowania kokcydiostatyku jako dodatku do pasz (1)

Data ogłoszenia:2008-10-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 265 POZ 3

Strona 1 z 2
4.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 265/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 971/2008 z dnia 3 października 2008 r. w sprawie nowego zastosowania kokcydiostatyku jako dodatku do pasz

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Dodatek paszowy diklazuril (Clinacox 0,5 % Premix) został już dopuszczony do stosowania rozporządzeniami Komisji: (WE) nr 2430/1999 (3) w przypadku kurcząt rzeźnych, (WE) nr 418/2001 (4) w przypadku indyków rzeźnych oraz (WE) nr 162/2003 (5) w przypadku kurcząt odchowywanych na nioski.


uwzględniając dyrektywę Rady 70/524/EWG z dnia 23 listopada 1970 r. dotyczącą dodatków paszowych (1), w szczególności jej art. 3 i 9,

(6)

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (2), w szczególności jego art. 25,

Posiadacz zezwolenia na dodatek paszowy przedstawił nowe dane na poparcie wniosku o dopuszczenie go do użytku jako kokcydiostatyku dla królików, na okres dzie­ sięciu lat. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) wydał dwie opinie (6) na temat bezpieczeństwa stosowania tego kokcydiostatyku dla ludzi, zwierząt i środowiska, w warunkach opisanych w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Z przeprowadzonej oceny wynika, że warunki zezwolenia określone w art. 3a dy­ rektywy 70/524/EWG zostały spełnione. Preparat okreś­ lony w załączniku powinien zatem zostać dopuszczony do użytku na okres dziesięciu lat.

a także mając na uwadze, co następuje:

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnoś­ ciowego i Zdrowia Zwierząt,

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 przewiduje udzie­ lanie zezwoleń na stosowanie dodatków w żywieniu zwierząt.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(2)

W art. 25 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 ustano­ wiono środki przejściowe odnoszące się do wniosków o zezwolenie na stosowanie dodatków paszowych, które zgodnie z dyrektywą 70/524/EWG zostały złożone przed terminem stosowania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

Artykuł 1 Preparat należący do grupy „Kokcydiostatyki i inne środki farmaceutyczne”, określony w załączniku, dopuszcza się do użytku jako dodatek w żywieniu zwierząt na warunkach okreś­ lonych w tym załączniku, na okres dziesięciu lat.

Artykuł 2

(3)

Wniosek o zezwolenie na dodatek paszowy wymieniony w załączniku do niniejszego rozporządzenia został złożony przed terminem stosowania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(3) (4) (5) (6) Dz.U. L 296 z 17.11.1999, s. 3. Dz.U. L 62 z 2.3.2001, s. 3. Dz.U. L 26 z 31.1.2003, s. 3. Opinia Panelu Naukowego ds. Dodatków Paszowych oraz Środków lub Substancji Wykorzystywanych w Paszach dla Zwierząt, wydana na wniosek Komisji Europejskiej i dotycząca bezpieczeństwa i skuteczności produktu „Clinacox 0,5 %” zawierającego diklazuril dla królików rzeźnych i przeznaczonych do hodowli, Dziennik EFSA (2007) 506, s. 1–32. Uaktualniona opinia naukowa Panelu ds. Dodatków Paszowych oraz Środków lub Substancji Wykorzystywanych w Paszach dla Zwierząt (FEEDAP), wydana na wniosek Komisji Europejskiej i dotycząca bezpieczeństwa produktu „Clinacox 0.5 %” (diklazuril) dla królików rzeźnych i przeznaczonych do hodowli, Dziennik EFSA (2008) 697, s. 1–9.

(4)

Wstępne uwagi na temat tego wniosku, zgodnie z art. 4 ust. 4 dyrektywy 70/524/EWG, zostały przekazane Komisji przed terminem stosowania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003. Wniosek ten powinien zatem być nadal rozpatrywany zgodnie z art. 4 dyrektywy 70/524/EWG.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 265 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L265 - 10 z 20084.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 974/2008 z dnia 2 października 2008 r. zmieniające po raz 99. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L265 - 8 z 20084.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 973/2008 z dnia 2 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

 • Dz. U. L265 - 6 z 20084.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 972/2008 z dnia 3 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 341/2007 otwierające i ustanawiające zarządzanie kontyngentami taryfowymi i wprowadzające system pozwoleń na przywóz i świadectw pochodzenia czosnku i niektórych innych produktów rolniczych przywożonych z krajów trzecich

 • Dz. U. L265 - 1 z 20084.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 970/2008 z dnia 3 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L265 - 0 z 20084.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.