Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 267 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 981/2008 z dnia 7 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 423/2008 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 oraz wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych

Data ogłoszenia:2008-10-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 267 POZ 5

Strona 1 z 2
8.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 267/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 981/2008 z dnia 7 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 423/2008 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 oraz wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (1), w szczególności jego art. 46 ust. 1 i 2, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

tości kwasu lotnego, zgodnie z załącznikiem V pkt B ppkt 3 do rozporządzenia (WE) nr 1493/1999, są ustalone w załączniku XVI do rozporządzenia (WE) nr 423/2008.

(5)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 zostało uchy­ lone rozporządzeniem Rady nr 479/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina, zmieniającym rozporządzenia (WE) nr 1493/1999, (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 3/2008 oraz uchylającym rozporządzenia (EWG) nr 2392/86 i (WE) nr 1493/1999 (2). Niemniej rozdział I tytułu V rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 dotyczący praktyk i procesów enologicznych, jego art. 70 oraz odnośne przepisy, zawarte w szczególności załącznikach do wymienionego rozporządzenia, mają nadal zastosowanie do dnia 31 lipca 2009 r. Załącznik V do rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 przewiduje w pkt A ppkt 2 możliwość zwiększenia na zasadzie wyjątku maksymalnej łącznej zawartości ditlenku siarki dla niektórych kategorii win z zawartością cukru resztkowego większą lub równą 5 gramów na litr.

Niektóre portugalskie gatunkowe białe wina produko­ wane w określonym regionie geograficznym (psr) o oznaczeniu „Douro”, posiadające zapis „colheita tardia” mają zawartość cukru resztkowego równą lub większą niż 80 gramów na litr i wymagają, w celu zachowania dobrych warunków jakościowych, zawartości ditlenku siarki przekraczającej ogólny limit 260 mg/l, ale mniej­ szej niż 400 mg/l. Należy zatem dodać te wina do wykazu znajdującego się w akapicie pierwszym lit. b) załącznika XIV do rozporządzenia (WE) nr 423/2008.

(6)

(2)

Niektóre hiszpańskie gatunkowe wina produkowane w określonym regionie geograficznym (psr), posiadające oznaczenia pochodzenia „Rioja” lub oznaczenia pocho­ dzenia „Málaga”, oraz niektóre portugalskie gatunkowe białe wina produkowane w określonym regionie geogra­ ficznym (psr) o oznaczeniu „Douro”, które są wytwa­ rzane przy zastosowaniu szczególnych metod i posiadają całkowite stężenie alkoholu wyższe niż 13 % objętościowych, mają zazwyczaj zawartość kwasu lotnego wyższą od wartości określonych w pkt B ppkt 1 załącznika V do rozporządzenia (WE) nr 1493/1999, ale niższą, w zależności od przypadku, niż 25, 35 lub 40 milirównoważników na litr. Należy zatem dodać te wina do wykazu znajdującego się w załączniku XVI do rozpo­ rządzenia (WE) nr 423/2008.

(7) (3)

Załącznik V do rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 przewiduje w pkt B ppkt 3 możliwość odstępstwa od maksymalnej łącznej zawartości kwasu lotnego dla nie­ których kategorii win. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 423/2008 (3) ustanawia niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 dotyczące w szczególności maksy­ malnej łącznej zawartości ditlenku siarki i maksymalnej łącznej zawartości kwasu lotnego w winie. Artykuł 23 ust. 1 wymienionego rozporządzenia stanowi w szczególności, że zmiany wykazu win, przewidzianego w załączniku V pkt A ppkt 2 do rozporządzenia (WE) nr 1493/1999, są zgodne z ustaleniami zawartymi w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 423/2008, a art. 24 tego rozporządzenia stanowi, że wina objęte wyjątkami dotyczącymi maksymalnej zawar­

(4)

Artykuł 44 rozporządzenia (WE) nr 423/2008 ustanawia ogólne zasady eksperymentalnego stosowania przez państwa członkowskie nowych praktyk enologicznych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 267 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L267 - 31 z 20088.10.2008

  Decyzja Rady z dnia 6 października 2008 r. w sprawie mianowania nowego członka Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L267 - 30 z 20088.10.2008

  Decyzja Rady z dnia 2 października 2008 r. w sprawie mianowania członka i zastępcy członka Komitetu Regionów z Austrii

 • Dz. U. L267 - 25 z 20088.10.2008

  Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L267 - 23 z 20088.10.2008

  Decyzja Rady z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L267 - 8 z 20088.10.2008

  Dyrektywa Rady 2008/90/WE z dnia 29 września 2008 r. w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym roślin sadowniczych oraz roślinami sadowniczymi przeznaczonymi do produkcji owoców (Wersja przekształcona)

 • Dz. U. L267 - 3 z 20088.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 980/2008 z dnia 7 października 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L267 - 1 z 20088.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 979/2008 z dnia 7 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L267 - 0 z 20088.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.