Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 267 POZ 8

Tytuł:

Dyrektywa Rady 2008/90/WE z dnia 29 września 2008 r. w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym roślin sadowniczych oraz roślinami sadowniczymi przeznaczonymi do produkcji owoców (Wersja przekształcona)

Data ogłoszenia:2008-10-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 267 POZ 8

Strona 1 z 12
L 267/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.10.2008

DYREKTYWY

DYREKTYWA RADY 2008/90/WE z dnia 29 września 2008 r. w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym roślin sadowniczych sadowniczymi przeznaczonymi do produkcji owoców

(Wersja przekształcona) RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

oraz

roślinami

produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (4).

(6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), a także mając na uwadze, co następuje: Dyrektywa Rady 92/34/EWG z dnia 28 kwietnia 1992 r. w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym roślin owocowych oraz roślinami owocowymi przeznaczonymi do produkcji owoców (2) była kilkakrotnie zasadniczo zmieniana (3). Ze względu na konieczność dalszych zmian, celem zachowania przejrzystości, dyrektywa ta powinna zostać przekształcona. Produkcja owoców zajmuje istotne miejsce w rolnictwie Wspólnoty.


Należy ustalić zasady dla rodzajów i gatunków roślin sadowniczych o istotnym znaczeniu gospodarczym dla Wspólnoty oraz wspólnotową procedurę umożliwiającą dodawanie w późniejszym okresie kolejnych rodzajów i gatunków do wykazu rodzajów i gatunków, w odniesieniu do których stosuje się niniejszą dyrektywę. Rodzaje i gatunki zawarte w wykazie powinny być rodzajami i gatunkami powszechnie uprawianymi w państwach członkowskich, zaś materiał rozmnoże­ niowy tych rodzajów i gatunków lub ich rośliny sadow­ nicze powinny być obecne na znacznym rynku obejmu­ jącym co najmniej dwa państwa członkowskie. Bez uszczerbku dla przepisów dyrektywy 2000/29/WE dotyczących zdrowia roślin nie należy stosować wspól­ notowych zasad do obrotu materiałem rozmnoże­ niowym i roślinami sadowniczymi w wypadku, gdy zostanie wykazane przeznaczenie takich produktów do wywozu do państw trzecich, gdyż zasady mające wówczas zastosowanie mogą różnić się od zasad zawar­ tych w niniejszej dyrektywie. Mając na uwadze zapewnienie jasności, należy ustanowić niezbędne definicje. Definicje te powinny opierać się na postępie naukowo-technicznym oraz określać dane pojęcie w sposób pełny i zrozumiały, celem ułatwienia harmonizacji rynku wewnętrznego, przy uwzględnieniu wszystkich nowych możliwości na rynku oraz wszyst­ kich nowych metod wytwarzania materiału rozmnoże­ niowego. Należy dokonać harmonizacji tych definicji z definicjami przyjętymi w odniesieniu do obrotu innymi rodzajami materiału rozmnożeniowego objętego prawo­ dawstwem Wspólnoty. Pożądane jest ustanowienie – na podstawie norm międzynarodowych, w których skład mogą wchodzić m.in. przepisy dotyczące badań na obecność patogenów – norm dotyczących zdrowia i jakości wszystkich rodzajów i gatunków roślin sadowniczych. Należy zatem ustanowić system zharmonizowanych zasad dla poszczególnych kategorii materiału rozmnożeniowego i roślin sadowniczych przeznaczonych do obrotu zgodnie ze stosownymi normami międzynarodowymi, jeżeli normy takie istnieją.

(1)

(7)

(2)

(8) (3)

Uzyskanie zadowalających efektów w uprawie owoców zależy w dużej mierze od jakości i zdrowia materiału używanego do ich rozmnażania oraz jakości i zdrowia roślin sadowniczych przeznaczonych do produkcji owoców. Jednolite warunki na poziomie wspólnotowym zapew­ niają otrzymywanie przez nabywców w całej Wspólnocie zdrowego i dobrej jakości materiału rozmnożeniowego i roślin sadowniczych. W zakresie odnoszącym się do zdrowia roślin powyższe ujednolicone warunki powinny być zgodne z przepisami dyrektywy Rady nr 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub

(4)

(9)

(5)

(1) Opinia z dnia 11 grudnia 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. L 157 z 10.6.1992, s. 10. (3) Zob. część A załącznika II.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 267 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L267 - 31 z 20088.10.2008

  Decyzja Rady z dnia 6 października 2008 r. w sprawie mianowania nowego członka Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L267 - 30 z 20088.10.2008

  Decyzja Rady z dnia 2 października 2008 r. w sprawie mianowania członka i zastępcy członka Komitetu Regionów z Austrii

 • Dz. U. L267 - 25 z 20088.10.2008

  Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L267 - 23 z 20088.10.2008

  Decyzja Rady z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L267 - 5 z 20088.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 981/2008 z dnia 7 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 423/2008 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 oraz wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych

 • Dz. U. L267 - 3 z 20088.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 980/2008 z dnia 7 października 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L267 - 1 z 20088.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 979/2008 z dnia 7 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L267 - 0 z 20088.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.