Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 268 POZ 14 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 987/2008 z dnia 8 października 2008 r. zmieniające załączniki IV i V do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (1)

Data ogłoszenia:2008-10-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 268 POZ 14 - Strona 2

Strona 2 z 4

Przegląd przeprowadzony przez Komisję na mocy art. 138 ust. 4 rozporządzenia wykazał, że pewne zmiany należy również wprowadzić w załączniku V. Należy dodać magnezję, uznaną za substancję spełniającą kryteria włączenia do załącznika V. Ponadto właściwe jest dodanie niektórych rodzajów szkła i fryt ceramicz­ nych, które nie spełniają kryteriów klasyfikacji określo­ nych w dyrektywie Rady 67/548/EWG (2), a które nie zawierają dodatkowo składników niebezpiecznych prze­ kraczających odpowiednie progi stężenia, chyba że istnieją dowody naukowe na to, że składniki te nie są przyswajalne. W celu zapewnienia większego stopnia spójności w traktowaniu substancji porównywalnych i ograniczenia zwolnienia do substancji o niższym stopniu ryzyka do załącznika V należy dodać niektóre otrzymywane ze źródeł naturalnych, niezmodyfikowane chemicznie oleje, tłuszcze i woski roślinne oraz oleje, tłuszcze i woski zwierzęce, jak również glicerynę, które nie wykazują właściwości niebezpiecznych innych niż palność i powodowanie podrażnień skóry lub oczu. To samo dotyczy niektórych niezmodyfikowanych chemicznie kwasów tłuszczowych pochodzenia natural­ nego, które nie wykazują właściwości niebezpiecznych innych niż palność i powodowanie podrażnień skóry lub oczu. Dodanie olejów, tłuszczy, wosków i kwasów tłuszczowych do załącznika V wiąże się z równoczesnym skreśleniem niektórych poszczególnych substancji należą­ cych do tych grup wymienionych w załączniku IV.


(5)

(2)

(3)

(1) Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1; sprostowanie w Dz.U. L 136 z 29.5.2007, s. 3.

(2) Dz.U. 196 z 16.8.1967, s. 1.

9.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 268/15

(6)

Zmiany przewidziane w niniejszym rozporządzeniu, a w szczególności zmiany dotyczące kompostu i biogazu, pozostają bez uszczerbku dla przepisów wspólnotowych w odniesieniu do odpadów. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 133 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006,

Artykuł 2 Załącznik V do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 zastępuje się załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 8 października 2008 r. W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

(7)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 zastępuje się załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia.

Członek Komisji

L 268/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.10.2008

ZAŁĄCZNIK I „ZAŁĄCZNIK IV ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKU REJESTRACJI ZGODNIE Z ART. 2 UST. 7 LIT. A)

Nr EINECS

Nazwa/grupa

Numer CAS

200-061-5 200-066-2 200-075-1 200-233-3 200-294-2 200-334-9 200-405-4 200-416-4 200-432-1 200-559-2 200-711-8 201-771-8 204-664-4 204-696-9 205-278-9 205-756-7 208-407-7 215-665-4 231-098-5 231-110-9 231-147-0 231-168-5 231-172-7 231-783-9 231-791-2

D-glucitol C6H14O6 Kwas askorbinowy C6H8O6 Glukoza C6H12O6 Fruktoza C6H12O6 L-lizyna C6H14N2O2 Sacharoza, czysta C12H22O11 Octan α-tokoferylu C31H52O3 Galaktoza C6H12O6 DL-metionina C5H11NO2S Laktoza C12H22O11 D-mannitol C6H14O6 L-sorboza C6H12O6 Stearynian gliceryny, czysty C21H42O4 Ditlenek węgla CO2 Pantotenian wapnia, forma D C9H17NO5.1/2Ca DL-fenyloalanina C9H11NO2 Glukonian sodu C6H12O7.Na Oleinian sorbitanu C24H44O6 Krypton Kr Neon Ne Argon Ar Hel He Ksenon Xe Azot N2 Woda, destylowana, o czystości do pomiarów przewodności elektrolitów lub podobnej H2O Lecytyny Złożona mieszanina diglicerydów kwasów tłuszczowych związanych z estrem cholinowym kwasu ortofosforowego Syropy, hydrolizowana skrobia Złożona mieszanina otrzymywana poprzez kwasową lub enzymatyczną hydro­ lizę skrobi kukurydzianej. Zawiera głównie d-glukozę, maltozę i maltodekstryny

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 268 POZ 14 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L268 - 40 z 20089.10.2008

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2007/559/WE z dnia 2 sierpnia 2007 r. zmieniającej decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych regionów administracyjnych Polski za oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła (  Dz.U. L 212 z 14.8.2007)

 • Dz. U. L268 - 37 z 20089.10.2008

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 298/08/COL z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie stref wolnych od choroby i dodatkowych gwarancji dotyczących Gyrodactylus salaris w Norwegii

 • Dz. U. L268 - 33 z 20089.10.2008

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Chorwacji w sprawie udziału Republiki Chorwacji w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej (operacja EUFOR Tchad/RCA)

 • Dz. U. L268 - 32 z 20089.10.2008

  Decyzja Rady 2008/783/WPZiB z dnia 15 września 2008 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Chorwacji w sprawie udziału Republiki Chorwacji w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej (operacja EUFOR Tchad/RCA)

 • Dz. U. L268 - 31 z 20089.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 7 października 2008 r. zawierająca sprostowanie dyrektywy 2007/5/WE zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia kaptanu, folpetu, formetanatu i metiokarbu jako substancji czynnych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5583) (1)

 • Dz. U. L268 - 29 z 20089.10.2008

  Decyzja Rady z dnia 2 października 2008 r. w sprawie mianowania siedmiu członków i siedmiu zastępców członków Komitetu Regionów z Bułgarii

 • Dz. U. L268 - 27 z 20089.10.2008

  Decyzja Rady z dnia 29 września 2008 r. dotycząca zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Porozumienia w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego

 • Dz. U. L268 - 25 z 20089.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 989/2008 z dnia 8 października 2008 r. ustalające współczynnik przydziału mający zastosowanie do wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2009 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT

 • Dz. U. L268 - 20 z 20089.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 988/2008 z dnia 8 października 2008 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski w okresie od dnia 29 września do dnia 3 października 2008 r., w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L268 - 12 z 20089.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 986/2008 z dnia 7 października 2008 r. ustanawiające zakaz połowów pałasza czarnego w obszarach ICES V, VI, VII i XII (wody Wspólnoty oraz wody nieznajdujące się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich) przez statki pływające pod banderą dowolnego państwa członkowskiego z wyjątkiem Niemiec, Hiszpanii, Estonii, Francji, Irlandii, Łotwy, Litwy, Polski i Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L268 - 10 z 20089.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 985/2008 z dnia 6 października 2008 r. ustanawiające zakaz połowów morlesza bogara w wodach Wspólnoty oraz wodach nieznajdujących się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich w obszarach VI, VII i VIII przez statki pływające pod banderą Wielkiej Brytanii

 • Dz. U. L268 - 8 z 20089.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 984/2008 z dnia 6 października 2008 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza na obszarze ICES I i IIb przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L268 - 3 z 20089.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 983/2008 z dnia 3 października 2008 r. przyjmujące plan podziału pomiędzy państwa członkowskie zasobów zapisanych w roku budżetowym 2009 na dostawy żywności pochodzącej z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej potrzebujące we Wspólnocie

 • Dz. U. L268 - 1 z 20089.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 982/2008 z dnia 8 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.