Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 268 POZ 14

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 987/2008 z dnia 8 października 2008 r. zmieniające załączniki IV i V do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (1)

Data ogłoszenia:2008-10-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 268 POZ 14

Strona 1 z 4
L 268/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.10.2008

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 987/2008 z dnia 8 października 2008 r. zmieniające załączniki IV i V do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrek­ tywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (1), w szczególności jego art. 131, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

z tym, że numery EINECS i/lub CAS dotyczące tych substancji są używane w celu identyfikacji postaci węgla lub grafitu w nanoskali, a tym samym nie spełniają kryteriów wymaganych do włączenia do tego załącznika.

(4)

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 ustanawia obowiązki spoczywające na wspólnotowych producen­ tach i importerach substancji w zakresie rejestracji samych substancji oraz substancji będących składnikiem preparatów lub wyrobów, jak również przepisy w sprawie oceny substancji oraz obowiązków spoczywa­ jących na ich dalszych użytkownikach. Artykuł 2 ust. 7 lit. a) tego rozporządzenia stanowi, że z zakresu zasto­ sowania przepisów tytułów II, V i VI tego samego rozpo­ rządzenia wyłącza się substancje zawarte w załączniku IV w związku z istnieniem wystarczającej ilości informacji na temat tego, że ich swoiste właściwości powodują minimalne ryzyko; ponadto art. 2 ust. 7 lit. b) tego samego rozporządzenia stanowi, że substancje objęte przepisami załącznika V są wyłączone z zakresu zasto­ sowania przepisów tytułów II, V i VI rozporządzenia, ponieważ ich rejestrację uznaje się za niewłaściwą lub niepotrzebną i wyłączenie ich z zakresu zastosowania powyższych tytułów nie powoduje uszczerbku dla celów tego rozporządzenia. Artykuł 138 ust. 4 tego rozporządzenia zobowiązuje Komisję do dokonania przeglądu załączników IV i V do dnia 1 czerwca 2008 r. w celu zaproponowania, w stosownych przypadkach, zmian. Przegląd przeprowadzony przez Komisję na mocy art. 138 ust. 4 wykazał, że z załącznika IV należy usunąć trzy substancje w związku z brakiem wystarczającej ilości informacji na temat tego, że ich swoiste właściwości powodują minimalne ryzyko. Dotyczy to witaminy A, jako że substancja ta może stanowić poważne zagrożenie toksycznym wpływem na funkcje rozrodcze. Dotyczy to również węgla i grafitu, w szczególności w związku

Ponadto trzy gazy szlachetne (hel, neon i ksenon) speł­ niają kryteria wymagane do włączenia do załącznika IV, należy je zatem przenieść do niego z załącznika V. W celu zachowania spójności do załącznika IV należy włączyć krypton – inny gaz szlachetny spełniający kryteria wymagane do włączenia do tego załącznika. Do załącznika IV należy włączyć trzy inne substancje (fruktozę, galaktozę i laktozę), które oceniono jako speł­ niające odpowiednie kryteria. Z załącznika IV należy usunąć wapień, będący minerałem podlegającym już zwolnieniu w ramach załącznika V. Na koniec należy skreślić niektóre istniejące zapisy dotyczące olejów, tłuszczy, wosków, kwasów tłuszczowych i ich soli, jako że nie wszystkie z tych substancji spełniają kryteria włączenia do załącznika IV. Bardziej spójne jest włączenie ich w formie pozycji ogólnej do załącznika V, używając sformułowania umożliwiającego ograni­ czenie zwolnienia do substancji o mniejszym stopniu zagrożenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 268 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L268 - 40 z 20089.10.2008

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2007/559/WE z dnia 2 sierpnia 2007 r. zmieniającej decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych regionów administracyjnych Polski za oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła (  Dz.U. L 212 z 14.8.2007)

 • Dz. U. L268 - 37 z 20089.10.2008

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 298/08/COL z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie stref wolnych od choroby i dodatkowych gwarancji dotyczących Gyrodactylus salaris w Norwegii

 • Dz. U. L268 - 33 z 20089.10.2008

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Chorwacji w sprawie udziału Republiki Chorwacji w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej (operacja EUFOR Tchad/RCA)

 • Dz. U. L268 - 32 z 20089.10.2008

  Decyzja Rady 2008/783/WPZiB z dnia 15 września 2008 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Chorwacji w sprawie udziału Republiki Chorwacji w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej (operacja EUFOR Tchad/RCA)

 • Dz. U. L268 - 31 z 20089.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 7 października 2008 r. zawierająca sprostowanie dyrektywy 2007/5/WE zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia kaptanu, folpetu, formetanatu i metiokarbu jako substancji czynnych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5583) (1)

 • Dz. U. L268 - 29 z 20089.10.2008

  Decyzja Rady z dnia 2 października 2008 r. w sprawie mianowania siedmiu członków i siedmiu zastępców członków Komitetu Regionów z Bułgarii

 • Dz. U. L268 - 27 z 20089.10.2008

  Decyzja Rady z dnia 29 września 2008 r. dotycząca zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Porozumienia w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego

 • Dz. U. L268 - 25 z 20089.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 989/2008 z dnia 8 października 2008 r. ustalające współczynnik przydziału mający zastosowanie do wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2009 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT

 • Dz. U. L268 - 20 z 20089.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 988/2008 z dnia 8 października 2008 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski w okresie od dnia 29 września do dnia 3 października 2008 r., w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L268 - 12 z 20089.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 986/2008 z dnia 7 października 2008 r. ustanawiające zakaz połowów pałasza czarnego w obszarach ICES V, VI, VII i XII (wody Wspólnoty oraz wody nieznajdujące się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich) przez statki pływające pod banderą dowolnego państwa członkowskiego z wyjątkiem Niemiec, Hiszpanii, Estonii, Francji, Irlandii, Łotwy, Litwy, Polski i Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L268 - 10 z 20089.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 985/2008 z dnia 6 października 2008 r. ustanawiające zakaz połowów morlesza bogara w wodach Wspólnoty oraz wodach nieznajdujących się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich w obszarach VI, VII i VIII przez statki pływające pod banderą Wielkiej Brytanii

 • Dz. U. L268 - 8 z 20089.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 984/2008 z dnia 6 października 2008 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza na obszarze ICES I i IIb przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L268 - 3 z 20089.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 983/2008 z dnia 3 października 2008 r. przyjmujące plan podziału pomiędzy państwa członkowskie zasobów zapisanych w roku budżetowym 2009 na dostawy żywności pochodzącej z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej potrzebujące we Wspólnocie

 • Dz. U. L268 - 1 z 20089.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 982/2008 z dnia 8 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.