Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 268 POZ 29

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 2 października 2008 r. w sprawie mianowania siedmiu członków i siedmiu zastępców członków Komitetu Regionów z Bułgarii

Data ogłoszenia:2008-10-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 268 POZ 29

9.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 268/29

DECYZJA RADY z dnia 2 października 2008 r. w sprawie mianowania siedmiu członków i siedmiu zastępców członków Komitetu Regionów z Bułgarii (2008/781/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

(NAMRB) (кмет на община Смолян, председател на управи­ телния съвет на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)),


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 263, uwzględniając wniosek rządu Bułgarii, mając na uwadze, co następuje:

(1)

pan Georgi Ivanov SLAVOV – Mayor of Yambol municipality (кмет на община Ямбол),

W dniu 24 stycznia 2006 r. Rada przyjęła decyzję 2006/116/WE (1) w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2006 r. do dnia 25 stycznia 2010 r.. W związku z wygaśnięciem mandatów pani Antoanety GEORGIEVEJ, pana Yoana KOSTADINOVA, pana Veselina ZLATEVA i pana Bogomila BELCHEVA zwolniły się cztery stanowiska członka Komitetu Regionów. W związku z rezygnacją pana Remziego YUSEINOVA, pana Kirila YORDANOVA i pana Yordana LECHKOVA zwolniły się trzy stanowiska członka Komitetu Regionów. W związku z wygaśnięciem mandatów pana Delyana ENKINA, pana Lachezara ROSENOVA, pana Nikola KOLEVA i pani Rumiany BOZUKOVEJ zwolniły się cztery stanowiska zastępców członka. W związku z rezygnacją pani Anastasii MLADENOVEJ zwolniło się jedno stanowisko zastępcy członka. W związku z mianowaniem pana Zlatka ZHIVKOVA i pana Vladimira MOSKOVA na stanowisko członków Komitetu Regionów zwolniły się dwa stanowiska zastępcy członka,

pan Guner Fariz SERBEST – Mayor of Stambolovo Member of the management council of the National Assembly of the Municipalities of the Republic of Bulgaria (NAMRB) (кмет на Стамболово, член на управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)),

(2)

pani Penka Nedelkova PENKOVA – Mayor of Lom, ViceChairman of the management council of the National Assembly of the Municipalities of the Republic of Bulgaria (NAMRB) (кмет на Лом, заместник-председател на управи­ телния съвет на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)),

pan Bojidar Ivanov YOTOV – Mayor of Ruse (кмет на Русе),

(3)

pan Zlatko ZHIVKOV – Vice-Chairman of the management council of the National Assembly of the Municipalities of the Republic of Bulgaria (NAMRB), Mayor of Montana (заместникпредседател на управителния съвет на Националното сдру­ жение на общините в Република България (НСОРБ), кмет на Монтана),

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Na okres pozostający do końca kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2010 r., do Komitetu Regionów zostają niniejszym mianowane następujące osoby: a) na stanowisko członka: pani Dora Ilieva YANKOVA – Mayor of Smolian municipality, Chairman of the management council of the National Assembly of the Municipalities of the Republic of Bulgaria

(1) Dz.U. L 56 z 25.2.2006, s. 75.

pan Vladimir MOSKOV – Member of the management council of the National Assembly of the Municipalities of the Republic of Bulgaria (NAMRB), Mayor of Gotse Delchev (член на управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), кмет на Гоце Делчев);

b) na stanowisko zastępcy członka:

pan Emil Hristov NAIDENOV – Mayor of Gorna Malina (кмет на Горна Малина),

pan Svetlin Genov TANCHEV – Mayor of Stara Zagora (кмет на Стара Загора),

L 268/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.10.2008

pan Pavel Iliev DIMITROV – Municipal councillor, Varna (общински съветник, Варна), pan Veselin Petrov LICHEV – Mayor of Sopot (кмет на Сопот), pan Krasimir Blagoev KOSTOV – Mayor of Shumen (кмет на Шумен), pan Ivo Kirilov ANDONOV – Mayor of Silistra, Member of the management council of the National Assembly of the Municipalities of the Republic of Bulgaria (NAMRB) (кмет на Силистра, член на управителния съвет на Националното сдру­ жение на общините в Република България (НСОРБ)), pan Rumen Georgiev RASHEV – Mayor of Veliko Turnovo, Member of the management council of the National

Assembly of the Municipalities of the Republic of Bulgaria (NAMRB) (кмет на Велико Търново, член на управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)).

Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 2 października 2008 r.

W imieniu Rady

X. BERTRAND

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 268 POZ 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L268 - 40 z 20089.10.2008

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2007/559/WE z dnia 2 sierpnia 2007 r. zmieniającej decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych regionów administracyjnych Polski za oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła (  Dz.U. L 212 z 14.8.2007)

 • Dz. U. L268 - 37 z 20089.10.2008

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 298/08/COL z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie stref wolnych od choroby i dodatkowych gwarancji dotyczących Gyrodactylus salaris w Norwegii

 • Dz. U. L268 - 33 z 20089.10.2008

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Chorwacji w sprawie udziału Republiki Chorwacji w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej (operacja EUFOR Tchad/RCA)

 • Dz. U. L268 - 32 z 20089.10.2008

  Decyzja Rady 2008/783/WPZiB z dnia 15 września 2008 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Chorwacji w sprawie udziału Republiki Chorwacji w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej (operacja EUFOR Tchad/RCA)

 • Dz. U. L268 - 31 z 20089.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 7 października 2008 r. zawierająca sprostowanie dyrektywy 2007/5/WE zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia kaptanu, folpetu, formetanatu i metiokarbu jako substancji czynnych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5583) (1)

 • Dz. U. L268 - 27 z 20089.10.2008

  Decyzja Rady z dnia 29 września 2008 r. dotycząca zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Porozumienia w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego

 • Dz. U. L268 - 25 z 20089.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 989/2008 z dnia 8 października 2008 r. ustalające współczynnik przydziału mający zastosowanie do wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2009 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT

 • Dz. U. L268 - 20 z 20089.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 988/2008 z dnia 8 października 2008 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski w okresie od dnia 29 września do dnia 3 października 2008 r., w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L268 - 14 z 20089.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 987/2008 z dnia 8 października 2008 r. zmieniające załączniki IV i V do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (1)

 • Dz. U. L268 - 12 z 20089.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 986/2008 z dnia 7 października 2008 r. ustanawiające zakaz połowów pałasza czarnego w obszarach ICES V, VI, VII i XII (wody Wspólnoty oraz wody nieznajdujące się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich) przez statki pływające pod banderą dowolnego państwa członkowskiego z wyjątkiem Niemiec, Hiszpanii, Estonii, Francji, Irlandii, Łotwy, Litwy, Polski i Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L268 - 10 z 20089.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 985/2008 z dnia 6 października 2008 r. ustanawiające zakaz połowów morlesza bogara w wodach Wspólnoty oraz wodach nieznajdujących się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich w obszarach VI, VII i VIII przez statki pływające pod banderą Wielkiej Brytanii

 • Dz. U. L268 - 8 z 20089.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 984/2008 z dnia 6 października 2008 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza na obszarze ICES I i IIb przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L268 - 3 z 20089.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 983/2008 z dnia 3 października 2008 r. przyjmujące plan podziału pomiędzy państwa członkowskie zasobów zapisanych w roku budżetowym 2009 na dostawy żywności pochodzącej z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej potrzebujące we Wspólnocie

 • Dz. U. L268 - 1 z 20089.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 982/2008 z dnia 8 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.