Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 268 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 983/2008 z dnia 3 października 2008 r. przyjmujące plan podziału pomiędzy państwa członkowskie zasobów zapisanych w roku budżetowym 2009 na dostawy żywności pochodzącej z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej potrzebujące we Wspólnocie

Data ogłoszenia:2008-10-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 268 POZ 3

Strona 1 z 2
9.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 268/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 983/2008 z dnia 3 października 2008 r. przyjmujące plan podziału pomiędzy państwa członkowskie zasobów zapisanych w roku budżetowym 2009 na dostawy żywności pochodzącej z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej potrzebujące we Wspólnocie

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 43 lit. g) w związku z jego art. 4,


zapasów interwencyjnych. Zapasy zbóż nadających się do spożycia przez ludzi przechowywane obecnie przez agencje interwencyjne są bardzo ograniczone i podjęto już kroki dotyczące ich sprzedaży na rynku. Ponadto nie odnotowano żadnych zapasów ryżu ani odtłuszczonego mleka w proszku w posiadaniu agencji interwencyjnych oraz nie przewiduje się interwencyjnego zakupu tych produktów rolnych w roku 2008. W związku z tym należy określić wysokość wymienionej dotacji, aby umożliwić zakupy na rynku zbóż, odtłuszczonego mleka w proszku oraz ryżu niezbędne do realizacji planu w roku budżetowym 2009.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2799/98 z dnia 15 grudnia 1998 r. ustanawiające agromonetarne porozumienia dotyczące euro (2), w szczególności jego art. 3 ust. 2,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 2 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3149/92 z dnia 29 października 1992 r. ustanawiającego szczegółowe zasady dostaw żywności z zapasów inter­ wencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie (3), Komisja powinna przyjąć plan dystrybucji zasobów, który zostanie sfinan­ sowany ze środków dostępnych w roku budżetowym 2009. Plan powinien ustanowić w szczególności, w odniesieniu do każdego państwa członkowskiego podejmującego to działanie, maksymalne środki finan­ sowe dostępne na cele realizacji części planu przypada­ jącej na dane państwo oraz ilość każdego rodzaju produktu, którą można wycofać z zapasów posiadanych przez agencje interwencyjne.

Artykuł 7 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 3149/92 przewiduje możliwość przekazywania pomiędzy państwami członkowskimi produktów niedostępnych w zapasach interwencyjnych w państwie członkowskim, w którym występuje na nie zapotrzebowanie w ramach realizacji planu rocznego. Należy zatem zezwolić na niezbędne przekazywanie wewnątrzwspólnotowe w celu realizacji planu w 2009 r. na warunkach przewidzianych w art. 7 rozporządzenia (EWG) nr 3149/92.

(6)

Jako termin obowiązujący dla rozpoczęcia realizacji planu w rozumieniu art. 3 rozporządzenia (WE) nr 2799/98 przyjmuje się datę rozpoczęcia zarządzania zapasami publicznymi w danym roku budżetowym.

(7)

Zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 3149/92, przy opracowywaniu planu Komisja konsul­ towała się z głównymi organizacjami znającymi prob­ lemy osób najbardziej potrzebujących we Wspólnocie.

(2)

Państwa członkowskie objęte planem w roku budże­ towym 2009 przekazały niezbędne informacje zgodnie z przepisami art. 1 rozporządzenia (EWG) nr 3149/92.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

(3)

Dokonując podziału zasobów, należy uwzględnić doświadczenia i stopień wykorzystania przez państwa członkowskie zasobów przyznanych im w poprzednich latach budżetowych.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(4)

Artykuł 2 ust. 3 pkt 1 lit. c) rozporządzenia (EWG) nr 3149/92 ustanawia dotację przeznaczoną na zakup na rynku produktów czasowo niedostępnych w ramach

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 268 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L268 - 40 z 20089.10.2008

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2007/559/WE z dnia 2 sierpnia 2007 r. zmieniającej decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych regionów administracyjnych Polski za oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła (  Dz.U. L 212 z 14.8.2007)

 • Dz. U. L268 - 37 z 20089.10.2008

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 298/08/COL z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie stref wolnych od choroby i dodatkowych gwarancji dotyczących Gyrodactylus salaris w Norwegii

 • Dz. U. L268 - 33 z 20089.10.2008

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Chorwacji w sprawie udziału Republiki Chorwacji w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej (operacja EUFOR Tchad/RCA)

 • Dz. U. L268 - 32 z 20089.10.2008

  Decyzja Rady 2008/783/WPZiB z dnia 15 września 2008 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Chorwacji w sprawie udziału Republiki Chorwacji w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej (operacja EUFOR Tchad/RCA)

 • Dz. U. L268 - 31 z 20089.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 7 października 2008 r. zawierająca sprostowanie dyrektywy 2007/5/WE zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia kaptanu, folpetu, formetanatu i metiokarbu jako substancji czynnych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5583) (1)

 • Dz. U. L268 - 29 z 20089.10.2008

  Decyzja Rady z dnia 2 października 2008 r. w sprawie mianowania siedmiu członków i siedmiu zastępców członków Komitetu Regionów z Bułgarii

 • Dz. U. L268 - 27 z 20089.10.2008

  Decyzja Rady z dnia 29 września 2008 r. dotycząca zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Porozumienia w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego

 • Dz. U. L268 - 25 z 20089.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 989/2008 z dnia 8 października 2008 r. ustalające współczynnik przydziału mający zastosowanie do wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2009 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT

 • Dz. U. L268 - 20 z 20089.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 988/2008 z dnia 8 października 2008 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski w okresie od dnia 29 września do dnia 3 października 2008 r., w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L268 - 14 z 20089.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 987/2008 z dnia 8 października 2008 r. zmieniające załączniki IV i V do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (1)

 • Dz. U. L268 - 12 z 20089.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 986/2008 z dnia 7 października 2008 r. ustanawiające zakaz połowów pałasza czarnego w obszarach ICES V, VI, VII i XII (wody Wspólnoty oraz wody nieznajdujące się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich) przez statki pływające pod banderą dowolnego państwa członkowskiego z wyjątkiem Niemiec, Hiszpanii, Estonii, Francji, Irlandii, Łotwy, Litwy, Polski i Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L268 - 10 z 20089.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 985/2008 z dnia 6 października 2008 r. ustanawiające zakaz połowów morlesza bogara w wodach Wspólnoty oraz wodach nieznajdujących się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich w obszarach VI, VII i VIII przez statki pływające pod banderą Wielkiej Brytanii

 • Dz. U. L268 - 8 z 20089.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 984/2008 z dnia 6 października 2008 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza na obszarze ICES I i IIb przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L268 - 1 z 20089.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 982/2008 z dnia 8 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.