Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 268 POZ 33

Tytuł:

Umowa między Unią Europejską a Republiką Chorwacji w sprawie udziału Republiki Chorwacji w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej (operacja EUFOR Tchad/RCA)

Data ogłoszenia:2008-10-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 268 POZ 33

Strona 1 z 3
9.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 268/33

TŁUMACZENIE

UMOWA między Unią Europejską a Republiką Chorwacji w sprawie udziału Republiki Chorwacji w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej (operacja EUFOR Tchad/RCA)

UNIA EUROPEJSKA (UE), z jednej strony, oraz REPUBLIKA CHORWACJI, z drugiej strony, zwane dalej „Stronami”, UWZGLĘDNIAJĄC: — przyjęcie przez Radę Unii Europejskiej wspólnego działania Rady 2007/677/WPZiB z dnia 15 października 2007 r. w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej (operacja EUFOR Tchad/RCA), — zaproszenie Republiki Chorwacji do udziału w operacji dowodzonej przez UE, — udane zakończenie procesu formowania sił oraz zalecenie dowódcy operacji UE oraz Komitetu Wojskowego UE dotyczące zgody na udział sił Republiki Chorwacji w operacji dowodzonej przez UE, — decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa CHAD/1/2008 z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie akceptacji udziału państw trzecich w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej (1) oraz decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa CHAD/2/2008 z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie utworzenia Komitetu Uczestników dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykań­ skiej (2), które to decyzje zostały zmienione decyzją Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa CHAD/3/2008 z dnia 14 maja 2008 r. (3) oraz decyzją Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa CHAD/4/2008 z 2 września 2008 r. (4), — decyzję Republiki Chorwacji z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie udziału w operacji EUFOR Tchad/RCA, UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:


Artykuł 1 Udział w operacji 1. Republika Chorwacji włącza się do wspólnego działania 2007/677/WPZiB z dnia 15 października 2007 r. w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej (EUFOR Tchad/RCA) oraz do wszelkich wspólnych działań lub decyzji, na mocy których Rada Unii Europejskiej postanowi rozszerzyć operację EUFOR Tchad/RCA, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i wszelkimi wymaganymi przepisami wykonawczymi.

2. Udział Republiki Chorwacji w operacji EUFOR Tchad/RCA nie narusza autonomii podejmowania decyzji przez Unię Euro­ pejską. 3. Republika Chorwacji zapewnia, że jej siły i personel uczestniczący w operacji EUFOR Tchad/RCA wykonują swoje zadania zgodnie z: — wspólnym działaniem 2007/677/WPZiB i ewentualnymi późniejszymi jego zmianami, — planem operacji, — wszelkimi środkami wykonawczymi.

(1) (2) (3) (4)

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

L L L L

56 z 29.2.2008, s. 64. 107 z 17.4.2008, s. 60. 144 z 4.6.2008, s. 82. 247 z 16.9.2008, s. 54.

L 268/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.10.2008

4. Siły i personel oddelegowane do udziału w operacji przez Republikę Chorwacji wykonują swoje obowiązki i postępują, mając na uwadze wyłącznie interes operacji EUFOR Tchad/RCA.

w odniesieniu do wymiany informacji niejawnych, podpisanej dnia 10 kwietnia 2006 r., mają zastosowanie do operacji EUFOR Tchad/RCA.

5. Republika Chorwacji informuje w odpowiednim czasie dowódcę operacji EUFOR Tchad/RCA o wszelkich zmianach związanych z udziałem tego państwa w operacji. Artykuł 2 Status sił 1. Status sił i personelu oddelegowanych przez Republikę Chorwacji do operacji EUFOR Tchad/RCA jest określony posta­ nowieniami dotyczącymi statusu sił, jeżeli takie istnieją, uzgod­ nionymi między Unią Europejską a danymi państwami.

Artykuł 4 Struktura dowodzenia 1. Wszyscy członkowie sił i personelu uczestniczący w operacji EUFOR Tchad/RCA podlegają w pełni swoim władzom krajowym.

2. Władze krajowe przekazują dowodzenie operacyjne i taktyczne lub kontrolę operacyjną i taktyczną nad swoimi siłami i personelem dowódcy operacji EUFOR Tchad/RCA. Dowódca operacji EUFOR Tchad/RCA jest upoważniony do delegowania swoich uprawnień.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 268 POZ 33 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L268 - 40 z 20089.10.2008

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2007/559/WE z dnia 2 sierpnia 2007 r. zmieniającej decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych regionów administracyjnych Polski za oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła (  Dz.U. L 212 z 14.8.2007)

 • Dz. U. L268 - 37 z 20089.10.2008

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 298/08/COL z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie stref wolnych od choroby i dodatkowych gwarancji dotyczących Gyrodactylus salaris w Norwegii

 • Dz. U. L268 - 32 z 20089.10.2008

  Decyzja Rady 2008/783/WPZiB z dnia 15 września 2008 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Chorwacji w sprawie udziału Republiki Chorwacji w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej (operacja EUFOR Tchad/RCA)

 • Dz. U. L268 - 31 z 20089.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 7 października 2008 r. zawierająca sprostowanie dyrektywy 2007/5/WE zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia kaptanu, folpetu, formetanatu i metiokarbu jako substancji czynnych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5583) (1)

 • Dz. U. L268 - 29 z 20089.10.2008

  Decyzja Rady z dnia 2 października 2008 r. w sprawie mianowania siedmiu członków i siedmiu zastępców członków Komitetu Regionów z Bułgarii

 • Dz. U. L268 - 27 z 20089.10.2008

  Decyzja Rady z dnia 29 września 2008 r. dotycząca zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Porozumienia w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego

 • Dz. U. L268 - 25 z 20089.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 989/2008 z dnia 8 października 2008 r. ustalające współczynnik przydziału mający zastosowanie do wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2009 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT

 • Dz. U. L268 - 20 z 20089.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 988/2008 z dnia 8 października 2008 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski w okresie od dnia 29 września do dnia 3 października 2008 r., w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L268 - 14 z 20089.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 987/2008 z dnia 8 października 2008 r. zmieniające załączniki IV i V do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (1)

 • Dz. U. L268 - 12 z 20089.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 986/2008 z dnia 7 października 2008 r. ustanawiające zakaz połowów pałasza czarnego w obszarach ICES V, VI, VII i XII (wody Wspólnoty oraz wody nieznajdujące się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich) przez statki pływające pod banderą dowolnego państwa członkowskiego z wyjątkiem Niemiec, Hiszpanii, Estonii, Francji, Irlandii, Łotwy, Litwy, Polski i Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L268 - 10 z 20089.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 985/2008 z dnia 6 października 2008 r. ustanawiające zakaz połowów morlesza bogara w wodach Wspólnoty oraz wodach nieznajdujących się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich w obszarach VI, VII i VIII przez statki pływające pod banderą Wielkiej Brytanii

 • Dz. U. L268 - 8 z 20089.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 984/2008 z dnia 6 października 2008 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza na obszarze ICES I i IIb przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L268 - 3 z 20089.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 983/2008 z dnia 3 października 2008 r. przyjmujące plan podziału pomiędzy państwa członkowskie zasobów zapisanych w roku budżetowym 2009 na dostawy żywności pochodzącej z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej potrzebujące we Wspólnocie

 • Dz. U. L268 - 1 z 20089.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 982/2008 z dnia 8 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.