Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 268 POZ 37

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 298/08/COL z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie stref wolnych od choroby i dodatkowych gwarancji dotyczących Gyrodactylus salaris w Norwegii

Data ogłoszenia:2008-10-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 268 POZ 37

9.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 268/37

IV

(Inne akty)

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

WSPÓLNY KOMITET EOG

DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA NR 298/08/COL z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie stref wolnych od choroby i dodatkowych gwarancji dotyczących Gyrodactylus salaris w Norwegii

URZĄD NADZORU EFTA, MAJĄC NA UWADZE, że wymogi, które należy spełnić, aby

UWZGLĘDNIAJĄC

Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej Porozumieniem EOG), w szczególności jego art. 109 i protokół 1,


uznać terytorium lub część terytorium za wolne od Gyrodactylus salaris, są określone w rozdziale I załącznika I decyzji Komisji 2004/453/WE,

MAJĄC NA UWADZE, że w piśmie z dnia 30 marca 2007 r. (zdarzenie nr 415801) Urząd poprosił rząd Norwegii o dostarczenie pewnych informacji, w tym odpowiednich map rzek i zlewni, w celu ustanowienia stref wolnych od choroby i dodatkowych gwarancji dotyczących Gyrodactylus salaris, MAJĄC NA UWADZE, że w dniu 8 lutego 2008 r. (zdarzenie nr 464407) Urząd otrzymał pismo od rządu Norwegii, w którym wyjaśnione zostały zagadnienia poruszone w wcześniejszej korespondencji, MAJĄC NA UWADZE, że w wiadomości przesłanej pocztą elek­

UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie pomiędzy państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawied­ liwości, w szczególności jego art. 5 ust. 2 lit. d) oraz protokół 1 do tego porozumienia,

UWZGLĘDNIAJĄC akt, o którym mowa w pkt 4.1.5 rozdziału

I załącznika I do Porozumienia EOG, dyrektywa Rady 91/67/EWG dotycząca warunków zdrowotnych zwie­ rząt, obowiązujących przy wprowadzaniu na rynek zwierząt i produktów akwakultury z późniejszymi zmianami, a w szczególności jego art. 13,

UWZGLĘDNIAJĄC akt, o którym mowa w pkt 4.2.79 rozdziału

troniczną z dnia 17 kwietnia 2008 r. (zdarzenie nr 473856) Urząd otrzymał ostateczny wykaz zlewni w Norwegii, w których nadal stwierdza się obecność Gyrodactylus salaris,

MAJĄC NA UWADZE, że Urząd przeanalizował w ścisłej współ­ pracy z Komisją Wspólnot Europejskich przedstawiony przez Norwegię wniosek o ustanowienie stref wolnych od choroby, MAJĄC NA UWADZE, że analiza wykazała, iż status obszaru wolnego od choroby, jeżeli chodzi o Gyrodactylus salaris oraz odpowiednie dodatkowe gwarancje, o których mowa w art. 5 decyzji Komisji 2004/453/WE, można przyznać kontynentalnej części terytorium Norwegii za wyjątkiem zlewni wymienionych w załączniku do niniejszej decyzji, MAJĄC NA UWADZE, że Urząd Nadzoru EFTA decyzją 271/08/COL skierował sprawę do Komitetu Weterynaryjnego wspomagającego Urząd,

I załącznika I do Porozumienia EOG, decyzja Komisji 2004/453/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. wyko­ nująca dyrektywę Rady 91/67/EWG w odniesieniu do środków zwal­ czania niektórych chorób zwierząt akwakultury, z późniejszymi zmianami

MAJĄC NA UWADZE, że w dniu 8 grudnia 2006 r., zgodnie z art. 13 dyrektywy Rady 91/67/EWG, Norwegia przedstawiła Urzędowi Nadzoru EFTA (zwanemu dalej „Urzędem”) wniosek w sprawie stref wolnych od choroby i dodatkowych gwarancji dotyczących Gyrodactylus salaris,

L 268/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.10.2008

MAJĄC NA UWADZE, że środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Weterynaryjnego EFTA wspierają­ cego Urząd, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Komisji 2004/453/WE. Wymogi te nie dotyczą jaj wprowa­ dzanych do stref wolnych od choroby w celu spożycia przez ludzi. 3. Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 21 maja 2008 r. 4. Niniejsza decyzja skierowana jest do Norwegii. 5. Niniejsza decyzja jest autentyczna w języku angielskim. Sporządzono w Brukseli, dnia 21 maja 2008 r. W imieniu Urzędu Nadzoru EFTA

Per SANDERUD Kristján Andri STEFÁNSSON

1. Kontynentalną część terytorium Norwegii, z wyjątkiem obszarów wymienionych w załączniku do niniejszej decyzji, uznaje się niniejszym za obszar wolny od choroby, jeżeli chodzi o Gyrodactylus salaris. 2. Żywe ryby, jaja i gamety, które są wprowadzane do konty­ nentalnej części terytorium Norwegii, powinny odpowiadać wymogom określonym w gwarancjach, w tym wymogom dotyczącym opakowania i oznakowania oraz odpowiednim dodatkowym wymogom, określonym w świadectwie zdro­ wotnym, sporządzonym zgodnie ze wzorem świadectwa zdrowotnego znajdującym się w załączniku III do decyzji

Prezes

Członek Kolegium

9.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 268/39

ZAŁĄCZNIK

Okręg

Gmina

Nazwa systemu rzecznego

Buskerud Buskerud Vestfold Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Møre og Romsdal Møre og Romsdal Møre og Romsdal Møre og Romsdal Møre og Romsdal Møre og Romsdal Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Nordland Nordland Nordland Nordland Nordland Nordland Nordland Nordland Nordland Nordland Nordland Nordland Nordland Troms Troms

Lier Drammen Sande Lærdal Rauma Rauma Rauma Rauma Gjemnes Sunndal Sunndal Sunndal Steinkjer Steinkjer Steinkjer Vefsn Vefsn Vefsn Vefsn Vefsn Vefsn Leirfjord Leirfjord Leirfjord Vefsn Hemnes Hemnes Rana Rana Storfjord Storfjord

Lierelva Drammenselva Sandevassdraget Lærdalselva Innfjordelva Isa Skorgeelva Raumavassdraget Batnfjordselva Usma Litledalselva Drivavassdraget Figga Lundselva Steinkjervassdraget Hestdalselva Halsanelva Hundåla Vefsnavassdraget Drevjavassdraget Fustavassdraget Leirelvvassdraget Ranelva Bardalselva Sannaelva Bjerka Røssågavassdraget med Leirelva Slettenelva Ranavassdraget Signaldalselva Skibotnelva

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 268 POZ 37 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L268 - 40 z 20089.10.2008

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2007/559/WE z dnia 2 sierpnia 2007 r. zmieniającej decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych regionów administracyjnych Polski za oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła (  Dz.U. L 212 z 14.8.2007)

 • Dz. U. L268 - 33 z 20089.10.2008

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Chorwacji w sprawie udziału Republiki Chorwacji w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej (operacja EUFOR Tchad/RCA)

 • Dz. U. L268 - 32 z 20089.10.2008

  Decyzja Rady 2008/783/WPZiB z dnia 15 września 2008 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Chorwacji w sprawie udziału Republiki Chorwacji w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej (operacja EUFOR Tchad/RCA)

 • Dz. U. L268 - 31 z 20089.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 7 października 2008 r. zawierająca sprostowanie dyrektywy 2007/5/WE zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia kaptanu, folpetu, formetanatu i metiokarbu jako substancji czynnych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5583) (1)

 • Dz. U. L268 - 29 z 20089.10.2008

  Decyzja Rady z dnia 2 października 2008 r. w sprawie mianowania siedmiu członków i siedmiu zastępców członków Komitetu Regionów z Bułgarii

 • Dz. U. L268 - 27 z 20089.10.2008

  Decyzja Rady z dnia 29 września 2008 r. dotycząca zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Porozumienia w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego

 • Dz. U. L268 - 25 z 20089.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 989/2008 z dnia 8 października 2008 r. ustalające współczynnik przydziału mający zastosowanie do wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2009 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT

 • Dz. U. L268 - 20 z 20089.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 988/2008 z dnia 8 października 2008 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski w okresie od dnia 29 września do dnia 3 października 2008 r., w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L268 - 14 z 20089.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 987/2008 z dnia 8 października 2008 r. zmieniające załączniki IV i V do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (1)

 • Dz. U. L268 - 12 z 20089.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 986/2008 z dnia 7 października 2008 r. ustanawiające zakaz połowów pałasza czarnego w obszarach ICES V, VI, VII i XII (wody Wspólnoty oraz wody nieznajdujące się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich) przez statki pływające pod banderą dowolnego państwa członkowskiego z wyjątkiem Niemiec, Hiszpanii, Estonii, Francji, Irlandii, Łotwy, Litwy, Polski i Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L268 - 10 z 20089.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 985/2008 z dnia 6 października 2008 r. ustanawiające zakaz połowów morlesza bogara w wodach Wspólnoty oraz wodach nieznajdujących się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich w obszarach VI, VII i VIII przez statki pływające pod banderą Wielkiej Brytanii

 • Dz. U. L268 - 8 z 20089.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 984/2008 z dnia 6 października 2008 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza na obszarze ICES I i IIb przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L268 - 3 z 20089.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 983/2008 z dnia 3 października 2008 r. przyjmujące plan podziału pomiędzy państwa członkowskie zasobów zapisanych w roku budżetowym 2009 na dostawy żywności pochodzącej z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej potrzebujące we Wspólnocie

 • Dz. U. L268 - 1 z 20089.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 982/2008 z dnia 8 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.