Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 269 POZ 11

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 9 października 2008 r. zmieniająca decyzję Komisji 2005/56/WE ustanawiającą „Agencję Wykonawczą do spraw Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego” do zarządzania działaniami wspólnotowymi w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego w zastosowaniu rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003

Data ogłoszenia:2008-10-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 269 POZ 11

Strona 1 z 2
10.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 269/11

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 9 października 2008 r. zmieniająca decyzję Komisji 2005/56/WE ustanawiającą „Agencję Wykonawczą do spraw Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego” do zarządzania działaniami wspólnotowymi w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego w zastosowaniu rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003 (2008/785/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 58/2003 z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiające statut agencji wykonawczych, którym zostaną powierzone niektóre zadania w zakresie zarzą­ dzania programami wspólnotowymi (1), w szczególności jego art. 3 ust. 1,


(5)

szym rozwiązaniem kwestii zarządzania programem Tempus (czwarta faza programu, a także zakończenie fazy trzeciej) oraz projektami finansowanymi za pośred­ nictwem instrumentu współpracy z państwami uprzemy­ słowionymi i innymi państwami i terytoriami o wysokim dochodzie, byłoby powierzenie tych zadań Agencji. W ocenie tej zaleca się także włączenie do zadań Agencji zarządzania tymi programami i projektami.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy zatem 2005/56/WE.

odpowiednio

zmienić

decyzję

Decyzją Komisji 2005/56/WE (2) ustanowiono Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowi­ zualnego (dalej zwaną „Agencją”). Kieruje ona działaniami wspólnotowymi w dziedzinie edukacji, sektora audiowi­ zualnego i kultury, w tym projektami finansowanymi za pośrednictwem instrumentów polityki europejskiej w dziedzinie pomocy zagranicznej, ze środków 9. Euro­ pejskiego Funduszu Rozwoju i na mocy niektórych umów zawartych przez Wspólnotę ze Stanami Zjedno­ czonymi i Kanadą. W dniu 31 grudnia 2006 r. zakończył się trzeci etap programu współpracy transeuropejskiej w dziedzinie szkolnictwa wyższego (Tempus III). Komisja postanowiła przedłużyć to działanie na lata 2007–2013 (Tempus IV) i finansować go za pośrednictwem trzech instrumentów polityki europejskiej w dziedzinie pomocy zagranicznej, tj. instrumentu pomocy przedakcesyjnej (IPA), europej­ skiego instrumentu polityki sąsiedztwa i partnerstwa oraz instrumentu finansowania współpracy na rzecz rozwoju. W oparciu o inicjatywy realizowane przez Wspólnotę wraz ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą Komisja postanowiła ponadto wzmocnić współpracę w dziedzinie edukacji i młodzieży z państwami uprzemy­ słowionymi oraz innymi państwami i terytoriami o wysokim dochodzie. Zakończona w kwietniu 2008 r. ocena zewnętrzna, prze­ prowadzona przez służby Komisji, wykazała, że najlep­

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Nadzorującego ds. Agencji Wykona­ wczych,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł Artykuł 4 ust. 1 decyzji 2005/56/WE otrzymuje brzmienie:

(2)

„1. Agencja jest odpowiedzialna za zarządzanie niektórymi elementami następujących programów wspólnotowych:

(3)

1) projekty w dziedzinie szkolnictwa wyższego, które mogą być objęte dofinansowaniem w ramach pomocy gospo­ darczej na rzecz niektórych krajów Europy Środkowej i Wschodniej (Phare), zatwierdzonych rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3906/89 (1);

2) program wspierający rozwój i rozpowszechnianie utworów audiowizualnych (MEDIA II – Rozwój i rozpowszechnianie) (1996–2000), zatwierdzony decyzją Rady 95/563/WE (2);

(4)

(1) Dz.U. L 11 z 16.1.2003, s. 1. (2) Dz.U. L 24 z 27.1.2005, s. 35.

3) program kształcenia dla specjalistów w europejskim przemyśle programów audiowizualnych (MEDIA II – Kształcenie) (1996–2000), zatwierdzony decyzją 95/564/WE (3);

L 269/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.10.2008

4) drugi etap wspólnotowego programu działań w dziedzinie edukacji Sokrates (2000–2006), zatwier­ dzony decyzją nr 253/2000/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady (4);

13) projekty, które mogą być objęte dofinansowaniem na mocy umowy między Wspólnotą Europejską a Rządem Kanady odnawiającej program współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego i kształcenia (2001–2005), zatwierdzonej decyzją Rady 2001/197/WE (13);

5) druga faza wspólnotowego programu działań w dziedzinie kształcenia zawodowego »Leonardo da Vinci« (2000–2006), zatwierdzona decyzją Rady 1999/382/WE (5);

14) program wspierający rozwój, rozpowszechnianie i promocję europejskich utworów audiowizualnych (MEDIA Plus – Rozwój, Rozpowszechnianie i Promocja) (2001–2005), zatwierdzony decyzją Rady 2000/821/WE (14);

6) wspólnotowy program działań »Młodzież« (2000–2006), zatwierdzony decyzją nr 1031/2000/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (6);

15) program kształcenia dla specjalistów w europejskim przemyśle programów audiowizualnych (MEDIA – Kształcenie) (2001–2006), zatwierdzony decyzją nr 163/2001/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (15);

7) program »Kultura 2000« (2000–2006), zatwierdzony decyzją nr 508/2000/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (7);

8) projekty w dziedzinie szkolnictwa wyższego, które mogą być objęte finansowaniem w ramach świadczenia pomocy państwom partnerskim w Europie Wschodniej i Azji Środkowej (2000–2006), przewidziane w rozporządzeniu Rady (WE, Euratom) nr 99/2000 (8);

16) wieloletni program (2004–2006) w celu skutecznej inte­ gracji technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w systemy kształcenia ogólnego i szkolenia zawodowego w Europie (Program »eLearning«) (2004–2006), zatwier­ dzony decyzją nr 2318/2003/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady (16);

9) projekty w dziedzinie szkolnictwa wyższego, które mogą być objęte finansowaniem w ramach pomocy dla Albanii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, byłej Jugosło­ wiańskiej Republiki Macedonii, Czarnogóry, Serbii i Kosowa (UNSCR 1244) (2000–2006), zatwierdzone rozporządzeniem Rady (WE) nr 2666/2000 (9);

17) wspólnotowy program działań na rzecz promowania aktywnego obywatelstwa europejskiego (udział społe­ czeństwa obywatelskiego) (2004–2006), zatwierdzony decyzją Rady 2004/100/WE (17);

18) wspólnotowy program działań wspierających podmioty działające na poziomie europejskim na rzecz młodzieży (2004–2006), zatwierdzony decyzją nr 790/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (18);

10) projekty w dziedzinie szkolnictwa wyższego, które mogą być objęte finansowaniem w ramach środków finanso­ wych i technicznych (MEDA) towarzyszących reformom struktur gospodarczych i społecznych w ramach partner­ stwa euro-śródziemnomorskiego, zatwierdzonych rozpo­ rządzeniem Rady (WE) nr 2698/2000 (10);

19) wspólnotowy program działań w celu promowania jednostek działających na poziomie europejskim oraz wspierania określonych działań w obszarze edukacji i szkolenia (2004–2006), zatwierdzony decyzją nr 791/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (19);

11) trzeci etap programu współpracy transeuropejskiej w dziedzinie szkolnictwa wyższego (program Tempus III) (2000–2006), zatwierdzony decyzją Rady 1999/311/WE (11);

20) wspólnotowy program działań wspierający organy dzia­ łające na szczeblu europejskim w dziedzinie kultury (2004–2006), zatwierdzony decyzją nr 792/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (20);

12) projekty, które mogą być objęte finansowaniem na mocy umowy między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjed­ noczonymi Ameryki odnawiającej program współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego, kształcenia i szkolenia zawodowego (2001–2005), zatwierdzonej decyzją Rady 2001/196/WE (12);

21) program poprawy jakości w szkolnictwie wyższym i wspierania międzykulturowego zrozumienia poprzez współpracę z państwami trzecimi (Erasmus Mundus) (2004–2008), zatwierdzony decyzją nr 2317/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (21);

10.10.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 269 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L269 - 8 z 200810.10.2008

  Decyzja Rady z dnia 2 października 2008 r. ustanawiająca odrębną odpowiedzialność Czarnogóry i zmniejszająca proporcjonalnie odpowiedzialność Serbii w odniesieniu do pożyczek długoterminowych przyznanych przez Wspólnotę Federacji Serbii i Czarnogóry (byłej Federalnej Republice Jugosławii – FRJ) zgodnie z decyzjami Rady 2001/549/WE i 2002/882/WE

 • Dz. U. L269 - 5 z 200810.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 992/2008 z dnia 9 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 959/2008 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 października 2008 r.

 • Dz. U. L269 - 3 z 200810.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 991/2008 z dnia 9 października 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L269 - 1 z 200810.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 990/2008 z dnia 9 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L269 - 0 z 200810.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.