Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 269 POZ 8

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 2 października 2008 r. ustanawiająca odrębną odpowiedzialność Czarnogóry i zmniejszająca proporcjonalnie odpowiedzialność Serbii w odniesieniu do pożyczek długoterminowych przyznanych przez Wspólnotę Federacji Serbii i Czarnogóry (byłej Federalnej Republice Jugosławii – FRJ) zgodnie z decyzjami Rady 2001/549/WE i 2002/882/WE

Data ogłoszenia:2008-10-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 269 POZ 8

Strona 1 z 2
L 269/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.10.2008

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 2 października 2008 r. ustanawiająca odrębną odpowiedzialność Czarnogóry i zmniejszająca proporcjonalnie odpowiedzialność Serbii w odniesieniu do pożyczek długoterminowych przyznanych przez Wspólnotę Federacji Serbii i Czarnogóry (byłej Federalnej Republice Jugosławii – FRJ) zgodnie z decyzjami Rady 2001/549/WE i 2002/882/WE (2008/784/WE)


RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 308,

finansową na rzecz Federalnej Republiki Jugosławii (3) Wspólnota przyznała Federalnej Republice Jugosławii pożyczkę do wysokości 55 mln EUR w celu zapewnienia zrównoważonego bilansu płatniczego oraz wzmocnienia pozycji kraju w zakresie rezerw. Pożyczka została wypła­ cona przez Komisję w pełnej wysokości, w trzech transzach, odpowiednio: 10 mln EUR w lutym 2003 r., 30 mln EUR we wrześniu 2003 r. i 15 mln EUR w kwietniu 2005 r.

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

(3)

a także mając na uwadze, co następuje:

Zgodnie z Kartą konstytucyjną Federacji Serbii i Czarnogóry przyjętą w dniu 4 lutego 2003 r. Federalna Republika Jugosławii przekształciła się w Federację Serbii i Czarnogóry.

(1)

Zgodnie z decyzją Rady 2001/549/WE z dnia 16 lipca 2001 r. przyznającą pomoc makrofinansową Federalnej Republice Jugosławii (2) Wspólnota przyznała Federalnej Republice Jugosławii pożyczkę długoterminową do wyso­ kości 225 mln EUR w celu zapewnienia zrównoważo­ nego bilansu płatniczego oraz wzmocnienia pozycji kraju w zakresie rezerw. Pożyczka została wypłacona przez Komisję w pełnej wysokości, w jednej transzy w październiku 2001 r.

(4)

W dniu 3 czerwca 2006 r., na podstawie art. 60 Karty konstytucyjnej Federacji Serbii i Czarnogóry oraz w następstwie czarnogórskiego referendum z dnia 21 maja 2006 r., parlament Czarnogóry przyjął dekla­ rację niepodległości kraju, która stanowiła, że Czarnogóra jest niepodległym państwem posiadającym pełną osobo­ wość prawną prawa międzynarodowego.

(2)

Zgodnie z decyzją Rady 2002/882/WE z dnia 5 listopada 2002 r. przewidującą dalszą makroekonomiczną pomoc

(5)

(1) Opinia z dnia 2 września 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. L 197 z 21.7.2001, s. 38.

W dniu 5 czerwca 2006 r. parlament Serbii przyjął decyzję określającą Serbię jako państwo sukcesora Fede­ racji Serbii i Czarnogóry.

(3) Dz.U. L 308 z 9.11.2002, s. 25.

10.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 269/9

(6)

W swoich konkluzjach z dnia 12 czerwca 2006 r. Rada przyjęła do wiadomości deklarację parlamentu Czarno­ góry i decyzję parlamentu Serbii oraz oświadczyła, że Unia Europejska i jej państwa członkowskie postanowiły rozwijać dalsze stosunki z Czarnogórą jako suwerennym i niepodległym państwem.

(12)

Niniejsza decyzja nie uprawnia Czarnogóry ani Serbii do jakiejkolwiek dodatkowej wypłaty pomocy makrofinan­ sowej.

(13)

Przed przekazaniem swojego wniosku Komisja zasięgnęła opinii Komitetu Ekonomiczno-Finansowego.

(7)

Dnia 10 lipca 2006 r. Czarnogóra i Serbia zawarły umowę w sprawie uregulowania członkostwa w międzynarodowych organizacjach finansowych oraz podziału aktywów i pasywów finansowych, zgodnie z którą umową pożyczki udzielone Federalnej Republice Jugosławii lub Federacji Serbii i Czarnogóry w ramach pomocy makrofinansowej powinny być nadal obsługi­ wane w 90 % przez Serbię i 10 % przez Czarnogórę, chyba że zgodnie z zasadą beneficjenta końcowego należy zastosować inny podział procentowy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 269 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L269 - 11 z 200810.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 9 października 2008 r. zmieniająca decyzję Komisji 2005/56/WE ustanawiającą „Agencję Wykonawczą do spraw Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego” do zarządzania działaniami wspólnotowymi w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego w zastosowaniu rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003

 • Dz. U. L269 - 5 z 200810.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 992/2008 z dnia 9 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 959/2008 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 października 2008 r.

 • Dz. U. L269 - 3 z 200810.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 991/2008 z dnia 9 października 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L269 - 1 z 200810.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 990/2008 z dnia 9 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L269 - 0 z 200810.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.