Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 270 POZ 31

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie równoważności kategorii praw jazdy (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3790) (1)

Data ogłoszenia:2008-10-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 270 POZ 31

Strona 1 z 21
10.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA KOMISJI z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie równoważności kategorii praw jazdy (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3790)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

L 270/31

(2008/766/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Artykuł 1

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Niniejszą decyzję stosuje się do wszystkich ważnych praw jazdy wydanych w państwach członkowskich, które nadal pozostają w obiegu.


uwzględniając dyrektywę Rady 91/439/EWG z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie praw jazdy (1), w szczególności jej art. 10, Artykuł 2 a także mając na uwadze, co następuje: Tabele ekwiwalencyjne kategorii praw jazdy, które zostały wydane w państwach członkowskich przed pełnym wdrożeniem dyrektywy 91/439/EWG, oraz zharmonizowane kategorie, określone w art. 3 dyrektywy 91/439/EWG, są podane w załączniku I do niniejszej decyzji.

(1)

Dyrektywa 91/439/EWG przewiduje, że wszystkie prawa jazdy wydawane przez państwa członkowskie, w tym prawa jazdy wydane przed datą wejścia w życie zasady wzajemnego uznawania, powinny być wzajemnie uznawane.

(2)

Zasada wzajemnego uznawania praw jazdy wymaga całkowitego uznania wszystkich uprawnień, które zostały przyznane posiadaczowi prawa jazdy zgodnie z krajowymi przepisami obowiązującymi w tym czasie.

Artykuł 3

(3)

Zgodnie z dyrektywą 91/439/EWG państwa członkowskie mają ustanowić równoważność kategorii praw jazdy wydanych przed wdrożeniem tej dyrektywy oraz kategorii opartych na wzorze wspólnotowym. Równoważność kategorii praw jazdy wymaga zgody Komisji w formie prawnie wiążącej.

1. Kategorie praw jazdy wydanych przed wdrożeniem dyrektywy 91/439/EWG uprawniają posiadacza do kierowania pojazdami odpowiadających im kategorii, zgodnie z opisem zawartym w załączniku 1 do niniejszej decyzji, bez konieczności wymiany prawa jazdy. Zastosowanie mogą mieć pewne ograniczenia określone dla konkretnych uprawnień w załączniku I do niniejszej decyzji.

(4)

Tabele ekwiwalencyjne kategorii praw jazdy ustanowione decyzją Komisji 2000/275/WE z dnia 21 marca 2000 r. w sprawie równoważności niektórych kategorii praw jazdy (2) należy zaktualizować przy szczególnym uwzględnieniu ostatnich rozszerzeń Wspólnoty.

2. Przy wymianie prawa jazdy na prawo jazdy zgodne ze wzorem wspólnotowym opisanym w załącznikach I oraz Ia do dyrektywy 91/439/EWG przyznaje się równoważne uprawnienia opisane w załączniku I do niniejszej decyzji.

(5)

Należy zatem uchylić decyzję 2000/275/WE,

3. Kody wskazujące na ograniczenia odpowiednich uprawnień są zharmonizowanymi kodami Wspólnoty określonymi w art. 7 ust. 1 lit. a) dyrektywy 91/439/EWG.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: (1) Dz.U. L 237 z 24.8.1991, s. 1. (2) Dz.U. L 91 z 12.4.2000, s. 1.

4. Wspólnotowa zasada wzajemnego uznawania, sformułowana w art. 1 ust. 2 dyrektywy 91/439/EWG, nie ma zastosowania do krajowych kategorii praw jazdy.

L 270/32

PL Artykuł 4

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 5

10.10.2008

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. Decyzja 2000/275/WE zostaje uchylona z dniem wejścia w życie niniejszej decyzji. Sporządzono w Brukseli dnia 25 sierpnia 2008 r. W imieniu Komisji Odesłania do uchylonej decyzji należy odczytywać jako odesłania do niniejszej decyzji, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku II.

Antonio TAJANI

Wiceprzewodniczący

10.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK I

L 270/33

WZORY WYDAWANE W BELGII Wzór Belgia 1 (B1) Wydawane w Belgii od 1.1.1967 r. do 31.12.1988 r. Opis: wzór występuje w jednym z następujących języków: niderlandzkim, francuskim i niemieckim. Występują różnice w kolorze i druku wzorów. Wzór na różowym papierze zawierający sześć stron. Tabela ekwiwalencyjna

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 270 POZ 31 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L270 - 1 z 200810.10.2008

    Decyzja Komisji z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie pomocy C 7/06 (ex NN 83/05) przyznanej przez Finlandię dla przedsiębiorstwa Tieliikelaitos/Destia(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6073) (1)

  • Dz. U. L270 - 0 z 200810.10.2008

    Nota do czytelnika (zob. wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.