Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 271 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 994/2008 z dnia 8 października 2008 r. w sprawie znormalizowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzją nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

Data ogłoszenia:2008-10-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 271 POZ 3

Strona 1 z 34
11.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 271/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 994/2008 z dnia 8 października 2008 r. w sprawie znormalizowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzją nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającą dyrektywę Rady 96/61/WE (1), w szczególności jej art. 19 ust. 3,


uwzględniając decyzję nr 280/2004/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. dotyczącą mechanizmu monitorowania emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz wykonania protokołu z Kioto (2), w szczególności jej art. 6 ust. 1 akapit pierwszy zdanie drugie,

Prawodawstwo wspólnotowe dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobo­ wych oraz swobodnego przepływu tych danych, w szczególności dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Euro­ pejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwa­ rzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (4), dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca prze­ twarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (5) oraz rozporządze­ nie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym prze­ pływie takich danych (6), powinno być przestrzegane, jeżeli stosuje się do informacji utrzymywanych i przetwarzanych na mocy niniejszego rozporządzenia.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4) (1)

Zintegrowany wspólnotowy system rejestrów, składający się z rejestrów Wspólnoty i jej państw członkowskich utworzonych na mocy art. 6 decyzji nr 280/2004/WE, które zawierają w sobie rejestry utworzone na mocy art. 19 dyrektywy 2003/87/WE oraz niezależny dziennik transakcji Wspólnoty (zwany dalej „CITL”) utworzony na mocy art. 20 tej dyrektywy są niezbędne do dopilno­ wania, aby wydawanie, przekazywanie i usuwanie upraw­ nień nie prowadziło do żadnych nieprawidłowości oraz aby transakcje te były zgodne ze zobowiązaniami wyni­ kającymi z Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczo­ nych w sprawie zmian klimatu (zwanej dalej „UNFCCC”) i z protokołem z Kioto.

(5)

Każdy rejestr powinien zawierać co najmniej jeden rachunek posiadania Strony, jeden rachunek wycofania oraz rachunki usuwania i zamiany, które są wymagane na mocy decyzji 13/CMP.1, a każdy rejestr utworzony na mocy art. 19 dyrektywy 2003/87/WE powinien zawierać rachunki krajowe i rachunki posiadania przeznaczone dla operatorów i innych osób wymagane do realizacji wymagań dyrektywy. Każdy taki rachunek powinien być utworzony zgodnie ze znormalizowanymi procedu­ rami w celu zapewnienia integralności systemu rejestrów i publicznego dostępu do informacji znajdujących się w tym systemie.

(2)

Zgodnie z dyrektywą 2003/4/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środo­ wiska i uchylającą dyrektywę Rady 90/313/EWG (3) oraz z decyzją 13/CMP.1 Konferencji Stron UNFCCC służącej jako spotkanie Stron protokołu z Kioto (zwaną dalej „decyzją 13/CMP.1”) należy regularnie podawać do publicznej wiadomości szczegółowe sprawozdania w celu zapewnienia dostępu opinii publicznej do informacji znajdujących się w zintegrowanym systemie rejestrów z zastrzeżeniem niektórych wymagań dotyczących poufności.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 271 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L271 - 50 z 200811.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 10 października 2008 r. zawierająca sprostowanie do dyrektywy 2008/40/WE zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej amidosulfuronu i nikosulfuronu jako substancji czynnych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5703) (1)

 • Dz. U. L271 - 47 z 200811.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 7 października 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/133/WE zobowiązującą państwa członkowskie do tymczasowego podjęcia dodatkowych środków przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) w odniesieniu do obszarów w Portugalii innych niż te, na których organizm ten nie występuje (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5555)

 • Dz. U. L271 - 45 z 200811.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 3 października 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/588/WE ustalającą przydzielenie państwom członkowskim na lata 2006–2012 kwot uzyskanych w wyniku modulacji, o której mowa w art. 10 rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5534)

 • Dz. U. L271 - 44 z 200811.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 3 października 2008 r. ustalająca kwoty netto wynikające ze stosowania dobrowolnej modulacji w Portugalii dla lat kalendarzowych 2009–2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5533)

 • Dz. U. L271 - 41 z 200811.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 3 października 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/410/WE ustalającą kwoty, które zgodnie z art. 10 ust. 2, art. 143d i 143e rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 udostępnia się EFRROW, oraz kwoty dostępne na wydatki w ramach EFRG

 • Dz. U. L271 - 1 z 200811.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 993/2008 z dnia 10 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L271 - 0 z 200811.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.