Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 271 POZ 41

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 3 października 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/410/WE ustalającą kwoty, które zgodnie z art. 10 ust. 2, art. 143d i 143e rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 udostępnia się EFRROW, oraz kwoty dostępne na wydatki w ramach EFRG

Data ogłoszenia:2008-10-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 271 POZ 41

11.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 271/41

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 3 października 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/410/WE ustalającą kwoty, które zgodnie z art. 10 ust. 2, art. 143d i 143e rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 udostępnia się EFRROW, oraz kwoty dostępne na wydatki w ramach EFRG (2008/787/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


modulacją i zmianą dodatkowych kwot pomocy przy­ znanych zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (1), w szczególności jego art. 12 ust. 2 i 3,

(3)

Decyzja Komisji 2008/788/WE (5) ustala kwoty netto wynikające ze stosowania dobrowolnej modulacji w Portugalii w latach 2009–2012 zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 378/2007.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4) (1)

Decyzja Komisji 2006/410/WE (2) ustala kwoty, które zgodnie z art. 10 ust. 2, art. 143d i 143e rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników (3) oraz art. 4 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 378/2007 (4) usta­ nawiającego zasady dobrowolnej modulacji płatności bezpośrednich przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1782/2003, udostępnia się EFRROW oraz saldo netto udostępnione na wydatki w ramach EFRG.

Artykuł 23 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina, zmieniającego rozpo­ rządzenia (WE) nr 1493/1999, (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 3/2008 oraz uchylającego rozporządzenia (EWG) nr 2392/86 i (WE) nr 1493/1999 (6) ustala kwoty, które są udostępniane jako dodatkowe fundusze Wspólnoty na środki w regionach winiarskich zgodnie z programowaniem rozwoju obszarów wiejskich finansowanym na mocy rozporzą­ dzenia (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (7).

(2)

Sposób obliczania kwoty, zgodnie z zastosowaniem art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, uległ zmianie. Jest to związane ze zwiększeniem kwot objętych

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 209 z 11.8.2005, s. 1. 163 z 15.6.2006, s. 10. 270 z 21.10.2003, s. 1. 95 z 5.4.2007, s. 1.

(5)

Należy zatem 2006/410/WE,

odpowiednio

zmienić

decyzję

(1) (2) (3) (4)

(5) Zob. s. 44 niniejszego Dziennika Urzędowego. (6) Dz.U. L 148 z 6.6.2008, s. 1. (7) Dz.U. L 277 z 21.10.2005, s. 1.

L 271/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.10.2008

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł W decyzji 2006/410/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) tytuł otrzymuje brzmienie: „Decyzja Komisji z dnia 24 maja 2006 r. ustalająca kwoty, które zgodnie z art. 10 ust. 2, art. 143d i 143e rozporzą­ dzenia Rady (WE) nr 1782/2003, art. 4 ust. 1 rozporządze­ nia Rady (WE) nr 378/2007 i art. 23 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 udostępnia się EFRROW oraz kwoty dostępne na wydatki w ramach EFRG”; 2) artykuł otrzymuje brzmienie: „Artykuł Kwoty udostępnione na lata budżetowe 2007–2013 Euro­ pejskiemu Funduszowi Rolnemu na rzecz Rozwoju

Obszarów Wiejskich (EFRROW) zgodnie z art. 10 ust. 2, art. 143d i 143e rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003, art. 4 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 378/2007 i art. 23 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 oraz saldo netto udostępnione na wydatki w ramach Europej­ skiego Funduszu Rolnego Gwarancji (EFRG) określa załącznik do niniejszej decyzji.”;

(3) załącznik zastępuje się załącznikiem do niniejszej decyzji.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 października 2008 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

11.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 271/43

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK

(mln EUR) Kwoty udostępnione na rzecz EFRROW Rok budżetowy Art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 Art. 143d rozpo­ rządzenia (WE) nr 1782/2003 Art. 143e rozpo­ rządzenia (WE) nr 1782/2003 Artykuł 4 ust. 1 Artykuł 23 ust. 2 rozporządzenia rozporządzenia (WE) nr 378/2007 (WE) nr 479/2008 Saldo netto udostępnione na wydatki EFGR

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

984 1 241 1 305,7 1 310,8 1 290,8 1 292,3 1 293,0

22 22 22 22 22 22 22 484 484 484 362,0 424,0 506 516,3 522,4 522,4 40,5 80,9 121,4 121,4 121,4

44 753 44 592 44 886,8 45 226,3 45 182,5 45 650,9 46 131,2”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 271 POZ 41 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L271 - 50 z 200811.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 10 października 2008 r. zawierająca sprostowanie do dyrektywy 2008/40/WE zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej amidosulfuronu i nikosulfuronu jako substancji czynnych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5703) (1)

 • Dz. U. L271 - 47 z 200811.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 7 października 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/133/WE zobowiązującą państwa członkowskie do tymczasowego podjęcia dodatkowych środków przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) w odniesieniu do obszarów w Portugalii innych niż te, na których organizm ten nie występuje (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5555)

 • Dz. U. L271 - 45 z 200811.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 3 października 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/588/WE ustalającą przydzielenie państwom członkowskim na lata 2006–2012 kwot uzyskanych w wyniku modulacji, o której mowa w art. 10 rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5534)

 • Dz. U. L271 - 44 z 200811.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 3 października 2008 r. ustalająca kwoty netto wynikające ze stosowania dobrowolnej modulacji w Portugalii dla lat kalendarzowych 2009–2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5533)

 • Dz. U. L271 - 3 z 200811.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 994/2008 z dnia 8 października 2008 r. w sprawie znormalizowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzją nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

 • Dz. U. L271 - 1 z 200811.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 993/2008 z dnia 10 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L271 - 0 z 200811.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.