Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 271 POZ 44

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 3 października 2008 r. ustalająca kwoty netto wynikające ze stosowania dobrowolnej modulacji w Portugalii dla lat kalendarzowych 2009–2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5533)

Data ogłoszenia:2008-10-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 271 POZ 44

L 271/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.10.2008

DECYZJA KOMISJI z dnia 3 października 2008 r. ustalająca kwoty netto wynikające ze stosowania dobrowolnej modulacji w Portugalii dla lat kalendarzowych 2009–2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5533)

(Jedynie tekst w języku portugalskim jest autentyczny)

(2008/788/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 378/2007 z dnia 27 marca 2007 r. ustanawiające zasady dobrowolnej modulacji płatności bezpośrednich przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (5)

Portugalia przekazała Komisji, iż w latach kalendarzo­ wych 2009–2012 stosować będzie jednolitą krajową stawkę dobrowolnej modulacji w wysokości 10 %. Portugalia przekazała również ocenę wpływu zastoso­ wania tej modulacji. W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 333/2008 (4) ustano­ wiono pułapy dodatkowych kwot pomocy w Portugalii w ramach dobrowolnej modulacji wprowadzonej rozpo­ rządzeniem (WE) nr 378/2007. Należy zatem ustalić kwoty netto uzyskane z zastosowania dobrowolnej modulacji w Portugalii,

(6)

(7)

Artykuł 1 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 378/2007 przewiduje, że państwa członkowskie, które zwolniono z obowiązku współfinansowania pomocy wspólnotowej na mocy art. 70 ust. 4a rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (2), mogą zastosować w latach 2007–2012 zmniejszenie, zwane dalej „dobrowolną modulacją”, wszystkich kwot płatności bezpośrednich w rozumieniu art. 2 lit. d) rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 (3) ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników. Artykuł 2 rozporządzenia (WE) nr 378/2007 przewiduje, że w terminie dwóch miesięcy od wejścia w życie tego rozporządzenia państwa członkowskie podejmują decyzję o wysokości rocznej stawki dobrowolnej modulacji, która będzie obowiązywała w latach 2007–2012, i informują o niej Komisję, przekazując jej jednocześnie ocenę wpływu zastosowania dobrowolnej modulacji. Kwoty netto uzyskane z zastosowania dobrowolnej modulacji należy określić na podstawie obliczeń w przypadku jednolitej krajowej stawki dobrowolnej modulacji lub, w przypadku państw członkowskich stosujących stawki zróżnicowane regionalnie, na podstawie wielkości podanych przez państwa członkow­ skie zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 378/2007.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Kwoty netto wynikające z zastosowania dobrowolnej modulacji w Portugalii dla lat kalendarzowych 2009–2012 są następujące:

Rok mln EUR 2009 41,6 2010 40,8 2011 40,8 2012 40,8

Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się wraz z początkiem roku budżeto­ wego 2010. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Portugalskiej.

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 października 2008 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 95 z 5.4.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 277 z 21.10.2005, s. 1. (3) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, s. 1.

(4) Dz.U. L 102 z 12.4.2008, s. 19.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 271 POZ 44 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L271 - 50 z 200811.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 10 października 2008 r. zawierająca sprostowanie do dyrektywy 2008/40/WE zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej amidosulfuronu i nikosulfuronu jako substancji czynnych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5703) (1)

 • Dz. U. L271 - 47 z 200811.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 7 października 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/133/WE zobowiązującą państwa członkowskie do tymczasowego podjęcia dodatkowych środków przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) w odniesieniu do obszarów w Portugalii innych niż te, na których organizm ten nie występuje (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5555)

 • Dz. U. L271 - 45 z 200811.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 3 października 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/588/WE ustalającą przydzielenie państwom członkowskim na lata 2006–2012 kwot uzyskanych w wyniku modulacji, o której mowa w art. 10 rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5534)

 • Dz. U. L271 - 41 z 200811.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 3 października 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/410/WE ustalającą kwoty, które zgodnie z art. 10 ust. 2, art. 143d i 143e rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 udostępnia się EFRROW, oraz kwoty dostępne na wydatki w ramach EFRG

 • Dz. U. L271 - 3 z 200811.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 994/2008 z dnia 8 października 2008 r. w sprawie znormalizowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzją nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

 • Dz. U. L271 - 1 z 200811.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 993/2008 z dnia 10 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L271 - 0 z 200811.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.