Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 271 POZ 45

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 3 października 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/588/WE ustalającą przydzielenie państwom członkowskim na lata 2006–2012 kwot uzyskanych w wyniku modulacji, o której mowa w art. 10 rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5534)

Data ogłoszenia:2008-10-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 271 POZ 45

11.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 271/45

DECYZJA KOMISJI z dnia 3 października 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/588/WE ustalającą przydzielenie państwom członkowskim na lata 2006–2012 kwot uzyskanych w wyniku modulacji, o której mowa w art. 10 rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5534) (2008/789/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 oraz (WE) nr 2529/2001 (1), w szczególności jego art. 10 ust. 3 akapit pierwszy, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

krajowych ustalonych w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 wynikającym z przeglądu przewi­ dzianego w art. 12 ust. 4 tego rozporządzenia. Należy również zmienić kwoty wynikające z modulacji, o której mowa w art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, na lata 2006–2012.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję Komisji 2006/588/WE (4). Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Płatności Bezpośrednich,

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Decyzja Komisji 2006/410/WE (2) ustanowiła w szczególności kwoty wynikające ze stosowania zmniej­ szeń płatności bezpośrednich przewidzianych w art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 na lata 2006–2012, które są udostępnione Europejskiemu Funduszowi Rolnemu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej­ skich (EFRROW) na lata budżetowe 2007–2013. Kwoty wynikające ze stosowania modulacji ustanowione decyzją 2006/410/WE zostały zmienione decyzją Komisji 2008/787/WE (3). Zmiana ta wpływa na kwoty przy­ znane na lata 2008–2012. Jest ona spowodowana, z jednej strony, zwiększeniem płatności bezpośrednich na skutek reformy w sektorach owoców i warzyw oraz wina, oraz, z drugiej strony, zmniejszeniem pułapów

Artykuł 1 Załącznik do decyzji 2006/588/WE zastępuje się tekstem znaj­ dującym się w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 października 2008 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, s. 1. (2) Dz.U. L 163 z 15.6.2006, s. 10. (3) Zob. s. 41 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(4) Dz.U. L 240 z 2.9.2006, s. 6.

L 271/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.10.2008

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK Przydzielenie państwom członkowskim na lata 2006–2012 kwot wynikających z modulacji, o której mowa w art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003

(w mln EUR) Państwo członkowskie 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Belgia Dania Niemcy Irlandia Grecja Hiszpania Francja Włochy Luksemburg Niderlandy Austria Portugalia Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo

13,5 24,8 157,5 26,8 47,5 163,8 212,6 103,2 1,0 22,0 31,4 37,1 15,1 19,7 108,0

17,5 31,2 199,1 33,0 59,6 206,7 267,5 130,0 1,2 27,2 40,6 48,4 19,0 24,3 135,7

18,0 33,3 206,4 35,1 64,1 222,6 270,8 144,1 1,2 29,2 44,1 54,0 20,5 25,9 136,4

18,3 33,4 207,5 35,2 64,3 223,4 271,8 144,6 1,2 29,4 44,3 54,1 20,6 26,0 136,7

18,2 33,4 206,8 34,5 61,3 217,8 270,6 140,2 1,2 28,8 43,2 52,8 20,2 25,5 136,3

18,2 33,4 206,8 34,5 61,3 218,4 270,8 140,8 1,2 28,8 43,3 52,8 20,2 25,5 136,3

18,2 33,4 206,8 34,7 61,4 218,5 271,0 140,8 1,2 28,8 43,3 52,9 20,2 25,5 136,3”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 271 POZ 45 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L271 - 50 z 200811.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 10 października 2008 r. zawierająca sprostowanie do dyrektywy 2008/40/WE zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej amidosulfuronu i nikosulfuronu jako substancji czynnych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5703) (1)

 • Dz. U. L271 - 47 z 200811.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 7 października 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/133/WE zobowiązującą państwa członkowskie do tymczasowego podjęcia dodatkowych środków przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) w odniesieniu do obszarów w Portugalii innych niż te, na których organizm ten nie występuje (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5555)

 • Dz. U. L271 - 44 z 200811.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 3 października 2008 r. ustalająca kwoty netto wynikające ze stosowania dobrowolnej modulacji w Portugalii dla lat kalendarzowych 2009–2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5533)

 • Dz. U. L271 - 41 z 200811.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 3 października 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/410/WE ustalającą kwoty, które zgodnie z art. 10 ust. 2, art. 143d i 143e rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 udostępnia się EFRROW, oraz kwoty dostępne na wydatki w ramach EFRG

 • Dz. U. L271 - 3 z 200811.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 994/2008 z dnia 8 października 2008 r. w sprawie znormalizowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzją nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

 • Dz. U. L271 - 1 z 200811.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 993/2008 z dnia 10 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L271 - 0 z 200811.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.