Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 271 POZ 47

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 7 października 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/133/WE zobowiązującą państwa członkowskie do tymczasowego podjęcia dodatkowych środków przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) w odniesieniu do obszarów w Portugalii innych niż te, na których organizm ten nie występuje (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5555)

Data ogłoszenia:2008-10-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 271 POZ 47

Strona 1 z 2
11.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 271/47

DECYZJA KOMISJI z dnia 7 października 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/133/WE zobowiązującą państwa członkowskie do tymczasowego podjęcia dodatkowych środków przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) w odniesieniu do obszarów w Portugalii innych niż te, na których organizm ten nie występuje (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5555) (2008/790/WE)


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 16 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu maksymalnego wykorzystania dostępnych zasobów badawczych wymogi dotyczące badania wszyst­ kich podatnych roślin, które uznano za porażone przez WS albo wykazujące objawy słabej kondycji zdrowotnej, bądź które znajdują się na terenach rekultywowanych, należy ograniczyć wyłącznie do strefy buforowej.

(6)

Zgodnie z decyzją Komisji 2006/133/WE z dnia 13 lutego 2006 r. zobowiązującą państwa członkowskie do tymczasowego podjęcia dodatkowych środków prze­ ciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec, „WS”) w odniesieniu do obszarów w Portugalii innych niż te, na których organizm ten nie występuje (2), Portu­ galia wdraża plan zwalczania mający zapobiec rozprze­ strzenianiu się węgorka sosnowca. Decyzja 2006/133/WE została ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2008/684/WE (3) w celu zatwierdzenia środków tymczasowych ustanowionych decyzją Komisji 2008/489/WE (4). Środki te zabezpieczają przemie­ szczanie podatnego materiału z wyznaczonego obszaru. Podczas posiedzenia Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin dnia 3 lipca 2008 r. Portugalia poinformowała Komisję, że w czasie nadzwyczajnej kampanii monitorowania, zorganizowanej w pierwszym półroczu 2008 r., zbadano 2 145 miejsc w Portugalii, w stosownych przypadkach pobrano próbki i potwierdzono łącznie 50 wystąpień WS w różnych miejscach na terenie Portugalii. W wyniku tych nowych ustaleń niezbędne jest wzmoc­ nienie ochrony strefy buforowej wokół strefy porażenia w wyznaczonym obszarze przez zastosowanie tych samych wymogów dotyczących przemieszczania podat­ nego materiału ze strefy porażenia do strefy buforowej, jakie już obowiązują dla przemieszczania z wyznaczonego obszaru do innych obszarów.

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 169 z 10.7.2000, s. 1. 52 z 23.2.2006, s. 34. 224 z 22.8.2008, s. 8. 168 z 28.6.2008, s. 38.

Jeżeli występowanie WS powtarzać się będzie na tym samym obszarze Portugalii w pobliżu granicy z Hiszpanią, obszar wyznaczony należy rozszerzyć na Hiszpanię i Hiszpania powinna wdrożyć na swoim tery­ torium te same wymogi dotyczące przemieszczania podatnego drewna, kory i roślin z obszaru wyznaczo­ nego i na ten obszar, a także przeprowadzić dodatkowe badania na tym obszarze.

(7)

Wymogi dotyczące przemieszczania materiałów opako­ waniowych z podatnego drewna i podobnych przed­ miotów powinny zostać ograniczone do nowo wyprodu­ kowanych materiałów pochodzących z Portugalii, ponieważ ryzyko fitosanitarne ze strony starych mate­ riałów opakowaniowych jest niewielkie.

(2)

(8)

Należy zatem 2006/133/WE.

odpowiednio

zmienić

decyzję

(9)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W decyzji 2006/133/WE wprowadza się następujące zmiany:

(4)

1) w art. 2 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: „Do dnia 31 marca 2012 r. Portugalia oraz, w odpowiednich przypadkach, Hiszpania gwarantują, że spełnione są warunki ustanowione w załączniku w odniesieniu do podatnego drewna, kory i roślin, które mają być przemieszczane wewnątrz wyznaczonych obszarów, zdefiniowanych zgodnie z art. 5, lub poza nie, do obszarów innych niż wyznaczone obszary w państwach członkowskich lub do krajów trze­ cich.”;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 271 POZ 47 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L271 - 50 z 200811.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 10 października 2008 r. zawierająca sprostowanie do dyrektywy 2008/40/WE zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej amidosulfuronu i nikosulfuronu jako substancji czynnych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5703) (1)

 • Dz. U. L271 - 45 z 200811.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 3 października 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/588/WE ustalającą przydzielenie państwom członkowskim na lata 2006–2012 kwot uzyskanych w wyniku modulacji, o której mowa w art. 10 rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5534)

 • Dz. U. L271 - 44 z 200811.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 3 października 2008 r. ustalająca kwoty netto wynikające ze stosowania dobrowolnej modulacji w Portugalii dla lat kalendarzowych 2009–2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5533)

 • Dz. U. L271 - 41 z 200811.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 3 października 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/410/WE ustalającą kwoty, które zgodnie z art. 10 ust. 2, art. 143d i 143e rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 udostępnia się EFRROW, oraz kwoty dostępne na wydatki w ramach EFRG

 • Dz. U. L271 - 3 z 200811.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 994/2008 z dnia 8 października 2008 r. w sprawie znormalizowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzją nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

 • Dz. U. L271 - 1 z 200811.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 993/2008 z dnia 10 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L271 - 0 z 200811.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.