Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 271 POZ 50

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 10 października 2008 r. zawierająca sprostowanie do dyrektywy 2008/40/WE zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej amidosulfuronu i nikosulfuronu jako substancji czynnych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5703) (1)

Data ogłoszenia:2008-10-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 271 POZ 50

L 271/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.10.2008

DECYZJA KOMISJI z dnia 10 października 2008 r. zawierająca sprostowanie do dyrektywy 2008/40/WE zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej amidosulfuronu i nikosulfuronu jako substancji czynnych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5703)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/791/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

2) w art. 3 wprowadza się następujące sprostowania: a) w ust. 1 datę „30 kwietnia 2009 r.” zastępuje się datą „30 czerwca 2009 r.”, b) w ust. 2 wprowadza się następujące sprostowania: (i) w akapicie pierwszym datę „31 października 2008 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2008 r.”, (ii) w akapicie drugim wprowadza się następujące spros­ towania: — w lit. a) datę „31 października 2012 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2012 r.”, — w lit. b) datę „31 października 2012 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2012 r.”; 3) w art. 4 datę „1 listopada 2008 r.” zastępuje się datą „1 stycznia 2009 r.”. się następujące Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1 akapit drugi tiret drugie, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa Komisji 2008/40/WE (2) zawiera błędy doty­ czące niektórych dat, wymagające sprostowania. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W dyrektywie sprostowania: 2008/40/WE wprowadza

1) w art. 2 wprowadza się następujące sprostowania: a) w akapicie pierwszym datę „30 kwietnia 2009 r.” zastę­ puje się datą „30 czerwca 2009 r.”, b) w akapicie drugim datę „1 maja 2009 r.” zastępuje się datą „1 lipca 2009 r.”; Sporządzono w Brukseli, dnia 10 października 2008 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1. (2) Dz.U. L 87 z 29.3.2008, s. 5.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 271 POZ 50 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L271 - 47 z 200811.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 7 października 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/133/WE zobowiązującą państwa członkowskie do tymczasowego podjęcia dodatkowych środków przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) w odniesieniu do obszarów w Portugalii innych niż te, na których organizm ten nie występuje (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5555)

 • Dz. U. L271 - 45 z 200811.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 3 października 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/588/WE ustalającą przydzielenie państwom członkowskim na lata 2006–2012 kwot uzyskanych w wyniku modulacji, o której mowa w art. 10 rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5534)

 • Dz. U. L271 - 44 z 200811.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 3 października 2008 r. ustalająca kwoty netto wynikające ze stosowania dobrowolnej modulacji w Portugalii dla lat kalendarzowych 2009–2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5533)

 • Dz. U. L271 - 41 z 200811.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 3 października 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/410/WE ustalającą kwoty, które zgodnie z art. 10 ust. 2, art. 143d i 143e rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 udostępnia się EFRROW, oraz kwoty dostępne na wydatki w ramach EFRG

 • Dz. U. L271 - 3 z 200811.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 994/2008 z dnia 8 października 2008 r. w sprawie znormalizowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzją nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

 • Dz. U. L271 - 1 z 200811.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 993/2008 z dnia 10 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L271 - 0 z 200811.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.