Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 273 POZ 18

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 14 października 2008 r. nakładająca specjalne warunki regulujące przywóz produktów zawierających mleko lub przetwory mleczne pochodzących lub wysłanych z Chin i uchylająca decyzję Komisji 2008/757/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6086) (1)

Data ogłoszenia:2008-10-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 273 POZ 18

Strona 1 z 3
L 273/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.10.2008

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 14 października 2008 r. nakładająca specjalne warunki regulujące przywóz produktów zawierających mleko lub przetwory mleczne pochodzących lub wysłanych z Chin i uchylająca decyzję Komisji 2008/757/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6086)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/798/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


produkty, które zawierają jednocześnie przetworzony produkt pochodzenia zwierzęcego i produkt pochodzenia niezwierzęcego) zawierające przetworzone składniki mleka mogły znaleźć się na rynkach Unii Europejskiej.

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (1), w szczególności jego art. 53 ust. 2 akapit drugi,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W artykule 53 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 prze­ widziano możliwość przyjęcia odpowiednich środków nadzwyczajnych dla żywności i pasz przywożonych z kraju trzeciego, aby chronić zdrowie ludzkie, zdrowie zwierząt lub środowisko, w przypadku gdy nie można w wystarczający sposób zapobiegać ryzyku za pomocą środków podjętych przez poszczególne państwa człon­ kowskie.

(5)

Pomimo że dostępne informacje oparte na faktach wska­ zują, iż nie dokonano przywozu żadnych produktów złożonych specjalnego przeznaczenia żywieniowego dla niemowląt lub małych dzieci, niektóre produkty złożone tego typu, w zależności od ich szczegółowego składu, a zwłaszcza od ilości zawartych z nich przetworów mlecznych, mogły zostać zgłoszone do przywozu bez przejścia systematycznej kontroli w punktach kontroli granicznej zgodnie z decyzją Komisji 2007/275/WE z dnia 17 kwietnia 2007 r. dotyczącą wykazu zwierząt i produktów mających podlegać kontroli w punktach kontroli granicznej na mocy dyrektyw Rady 91/496/EWG i 97/78/WE (2). Biorąc pod uwagę fakt, iż tego rodzaju produkty są głównym, a w niektórych przy­ padkach jedynym źródłem pożywienia niemowląt i małych dzieci, należy zakazać przywozu do Wspólnoty jakiegokolwiek z takich produktów pochodzących z Chin. Państwa członkowskie powinny zapewnić natychmiastowe zniszczenie jakichkolwiek takich produktów znajdujących się na rynku.

(2)

Komisja Europejska została ostatnio poinformowana, iż w mleku początkowym i innych przetworach mlecznych z Chin stwierdzono wysokie stężenie melaminy. Mela­ mina jest półproduktem chemicznym używanym w produkcji żywic aminowych i tworzyw sztucznych i stosowana jest jako monomer oraz jako dodatek do tworzyw sztucznych. Wysokie stężenie melaminy w żywności może mieć bardzo poważny wpływ na zdrowie.

(3)

Przywóz do Wspólnoty mleka i przetworów mlecznych pochodzących z Chin, w tym mleka w proszku, jest zabroniony; jednakże niektóre produkty złożone (tj.

Jeśli chodzi o pozostałe produkty złożone (takie jak herbatniki czy czekolada), które stanowią jedynie małą część zróżnicowanej diety, Komisja Europejska zwróciła się do Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) o ocenę ryzyka związanego z występowaniem w nich melaminy. EFSA wydał oświad­ czenie, w którym oznajmia, iż największe ryzyko byłoby związane z najgorszym scenariuszem, według którego dzieci spożywałyby codziennie duże ilości herbatników i czekolady, zawierających największą ilość mleka w proszku (która waha się między 16 % i ponad 20 %), skażonego w wysokości najwyższego stężenia stwierdzonego w mleku w proszku z Chin. Wówczas ewentualnie mogłoby zostać przekroczone tolerowane dzienne pobranie (TDI) melaminy wynoszące 0,5 mg na kg masy ciała.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 273 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L273 - 9 z 200815.10.2008

  Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Indii dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L273 - 7 z 200815.10.2008

  Decyzja Rady z dnia 25 września 2008 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Indii dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L273 - 5 z 200815.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 999/2008 z dnia 14 października 2008 r. ustalające stopy procentowe, które mają być stosowane do obliczania kosztów finansowania środków interwencyjnych obejmujących skup, składowanie i zbyt zapasów na rok budżetowy 2009 EFRG

 • Dz. U. L273 - 3 z 200815.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 998/2008 z dnia 14 października 2008 r. ustalające współczynniki amortyzacji mające zastosowanie przy skupie interwencyjnym produktów rolnych na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L273 - 1 z 200815.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 997/2008 z dnia 14 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L273 - 0 z 200815.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.