Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 273 POZ 9 - Strona 2

Tytuł:

Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Indii dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych

Data ogłoszenia:2008-10-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 273 POZ 9 - Strona 2

Strona 2 z 5

Dla celów niniejszej umowy określenie „państwa człon­ kowskie” oznacza państwa członkowskie Wspólnoty Europej­ skiej. 2. Zawarte w każdej z umów wymienionych w załączniku I odniesienia do obywateli państwa członkowskiego będącego stroną takiej umowy są rozumiane jako odniesienia do obywa­ teli państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej. 3. Zawarte w każdej z umów wymienionych w załączniku I odniesienia do przewoźników lotniczych lub przedsiębiorstw lotniczych pochodzących z państwa członkowskiego będącego stroną takiej umowy są rozumiane jako odniesienia do przewo­ źników lotniczych bądź przedsiębiorstw lotniczych wyznaczo­ nych przez to państwo członkowskie. 4. Prawa przewozowe będą nadal przyznawane na podstawie porozumień dwustronnych. Artykuł 2 Wyznaczenie przez państwo członkowskie 1. Postanowienia zawarte w ust. 2 i 3 niniejszego artykułu zastępują odpowiednie postanowienia artykułów wymienionych w załączniku II lit. a) i b) w odniesieniu do, odpowiednio, wyznaczenia przez zainteresowane państwo członkowskie prze­ woźnika lotniczego, jego upoważnień oraz zezwoleń wydanych przez Republikę Indii oraz odmowy, cofnięcia, zawieszenia lub ograniczenia wspomnianych upoważnień lub zezwoleń wyda­ nych przewoźnikowi lotniczemu. 2. Po otrzymaniu wyznaczenia dokonanego przez państwo członkowskie Republika Indii wydaje odpowiednie upoważ­ nienia i zezwolenia w najkrótszym przewidzianym przez proce­ dury terminie, pod warunkiem że: (i) przewoźnik lotniczy jest ustanowiony na terytorium wyznaczającego państwa członkowskiego, zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską, oraz posiada ważną koncesję wydaną zgodnie z prawem Wspól­ noty Europejskiej; (ii) państwo członkowskie odpowiedzialne za wydanie certyfi­ katu przewoźnika lotniczego sprawuje i utrzymuje skuteczną kontrolę regulacyjną nad przewoźnikiem lotni­ czym, a w wyznaczeniu jest wyraźnie określona właściwa władza lotnicza; oraz


(iii) przewoźnik lotniczy jest i pozostanie własnością, bezpo­ średnio bądź poprzez pakiet większościowy, państw człon­ kowskich lub obywateli państw członkowskich, lub innych państw wymienionych w załączniku III, lub obywateli tych państw, oraz pozostaje pod ciągłą, skuteczną kontrolą tych państw lub tych obywateli. 3. Republika Indii może odmówić, cofnąć, zawiesić lub ogra­ niczyć upoważnienia lub zezwolenia wydane przewoźnikowi lotniczemu wyznaczonemu przez państwo członkowskie, jeżeli: (i) przewoźnik lotniczy nie jest ustanowiony na terytorium wyznaczającego państwa członkowskiego zgodnie z Traktatem ustanawiająceym Wspólnotę Europejską lub nie posiada ważnej koncesji wydanej zgodnie z prawem Wspólnoty Europejskiej; (ii) państwo członkowskie odpowiedzialne za wydanie certyfi­ katu przewoźnika lotniczego nie sprawuje lub nie utrzy­ muje skutecznej kontroli regulacyjnej nad przewoźnikiem lotniczym, lub w wyznaczeniu nie jest wyraźnie określona właściwa władza lotnicza; (iii) przewoźnik lotniczy nie jest własnością, bezpośrednio bądź poprzez pakiet większościowy, albo nie znajduje się pod skuteczną kontrolą państw członkowskich lub obywateli państw członkowskich, lub innych państw wymienionych w załączniku III, lub obywateli tych innych państw; (iv) przewoźnik lotniczy otrzymał już zezwolenie eksploata­ cyjne zgodnie z umową dwustronną między Republiką Indii a innym państwem członkowskim, a wykonywanie przez przewoźnika praw przewozowych zgodnie z niniejszą umową na trasie, która zawiera punkt znajdu­ jący się na terytorium tego innego państwa członkow­ skiego, byłoby obejściem ograniczeń praw przewozowych nałożonych przez tę inną umowę; lub (v) wyznaczony przewoźnik lotniczy posiada certyfikat prze­ woźnika lotniczego wydany przez państwo członkowskie, z którym Republika Indii nie posiada dwustronnej umowy o komunikacji lotniczej, a wspomniane państwo członkow­ skie odmówiło przyznania praw przewozowych Republice Indii. Wykonując swoje prawa na mocy niniejszego ustępu, Republika Indii nie stosuje dyskryminacji między przewoźnikami lotni­ czymi Wspólnoty Europejskiej ze względu na ich przynależność państwową.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 273 POZ 9 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L273 - 18 z 200815.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 14 października 2008 r. nakładająca specjalne warunki regulujące przywóz produktów zawierających mleko lub przetwory mleczne pochodzących lub wysłanych z Chin i uchylająca decyzję Komisji 2008/757/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6086) (1)

 • Dz. U. L273 - 7 z 200815.10.2008

  Decyzja Rady z dnia 25 września 2008 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Indii dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L273 - 5 z 200815.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 999/2008 z dnia 14 października 2008 r. ustalające stopy procentowe, które mają być stosowane do obliczania kosztów finansowania środków interwencyjnych obejmujących skup, składowanie i zbyt zapasów na rok budżetowy 2009 EFRG

 • Dz. U. L273 - 3 z 200815.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 998/2008 z dnia 14 października 2008 r. ustalające współczynniki amortyzacji mające zastosowanie przy skupie interwencyjnym produktów rolnych na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L273 - 1 z 200815.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 997/2008 z dnia 14 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L273 - 0 z 200815.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.