Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 273 POZ 9 - Strona 3

Tytuł:

Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Indii dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych

Data ogłoszenia:2008-10-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 273 POZ 9 - Strona 3

Strona 3 z 5

15.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 273/11

Artykuł 3 Bezpieczeństwo 1. Postanowienia zawarte w ust. 2 niniejszego artykułu uzupełniają odpowiednie postanowienia aktykułów wymienio­ nych w załączniku II lit. c). 2. Jeżeli państwo członkowskie wyznaczyło przewoźnika lotniczego, nad którym kontrolę regulacyjną sprawuje i utrzymuje inne państwo członkowskie, prawa Republiki Indii zgodnie z postanowieniami dotyczącymi bezpieczeństwa zawar­ tymi w umowie między państwem członkowskim, które wyzna­ czyło danego przewoźnika lotniczego, a Republiką Indii mają w równym stopniu zastosowanie w stosunku do przyjmowania, wykonywania lub utrzymywania norm bezpieczeństwa przez wspomniane inne państwo członkowskie oraz w stosunku do zezwolenia eksploatacyjnego tego przewoźnika lotniczego. Artykuł 4 Zgodność z regułami konkurencji 1. Nie naruszając jakiegokolwiek postanowienia stanowią­ cego inaczej, żadne postanowienia umów wymienionych w załączniku I nie mogą (i) sprzyjać przyjmowaniu porozumień pomiędzy przedsiębiorstwami, decyzji związków przedsię­ biorstw lub uzgodnionych praktyk, które zapobiegają, zakłócają lub ograniczają konkurencję; (ii) wzmacniać skutków wszelkich takich porozumień, decyzji lub uzgodnionych praktyk; ani (iii) przenosić na prywatne podmioty gospodarcze odpowiedzial­ ności za podjęcie środków, które zapobiegają, zakłócają lub ograniczają konkurencję. 2. Postanowień zawartych w umowach wymienionych w załączniku I, które są niezgodne z ust. 1 niniejszego artykułu, nie stosuje się. Artykuł 5 Załączniki do umowy Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część. Artykuł 6 Przegląd, zmiany lub poprawki Strony mogą w każdej chwili dokonać przeglądu, zmienić lub poprawić niniejszą umowę w drodze wzajemnego porozu­ mienia.


Artykuł 7 Wejście w życie i tymczasowe stosowanie 1. Niniejsza umowa wchodzi w życie po dokonaniu przez Strony wzajemnej pisemnej notyfikacji zakończenia ich wewnętrznych procedur niezbędnych do wejścia w życie umowy.

2. Nie naruszając postanowień ust. 1, Strony zgadzają się na tymczasowe stosowanie niniejszej umowy od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu, w którym Strony dokonały wzajemnej notyfikacji zakończenia niezbędnych w tym celu procedur.

3. Umowy oraz inne ustalenia między państwami członkow­ skimi a Republiką Indii, które w dniu podpisania niniejszej umowy nie weszły jeszcze w życie i nie są tymczasowo stoso­ wane, są wymienione w załączniku I lit. b). Niniejszą umowę stosuje się do wszystkich takich umów i ustaleń z dniem ich wejścia w życie lub z dniem rozpoczęcia ich tymczasowego stosowania.

Artykuł 8 Wygaśnięcie 1. W przypadku wygaśnięcia umowy wymienionej w załączniku I jednocześnie wygasają wszystkie postanowienia niniejszej umowy mające zastosowanie do danej umowy wymienionej w załączniku I.

2. W przypadku wygaśnięcia wszystkich umów wymienio­ nych w załączniku I jednocześnie wygasa niniejsza umowa.

W DOWÓD CZEGO niżej podpisani, odpowiednio upoważnieni, podpisali niniejszą umowę.

Sporządzono w Marsylii w dwóch jednobrzmiących egzempla­ rzach dnia dwudziestego ósmego września dwa tysiące ósmego roku w językach: angielskim, bułgarskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litew­ skim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim, włoskim i hindi.

L 273/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.10.2008

За Европейската общност Por la Comunidad Europea Za Evropské společenství For Det Europæiske Fællesskab Für die Europäische Gemeinschaft Euroopa Ühenduse nimel Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα For the European Community Pour la Communauté européenne Per la Comunitą europea Eiropas Kopienas vārdā Europos bendrijos vardu Az Európai Közösség részéről Għall-Komunitą Ewropea Voor de Europese Gemeenschap W imieniu Wspólnoty Europejskiej Pela Comunidade Europeia Pentru Comunitatea Europeană Za Európske spoločenstvo Za Evropsko skupnost Euroopan yhteisön puolesta För Europeiska gemenskapen

За правителството на Република Индия Por el Gobierno de la República de la India Za vládu Indické republiky For regeringen for Republikken Indien Für die Regierung der Republik Indien India Vabariigi valitsuse nimel Για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ινδίας For the Government of the Republic of India Pour le gouvernement de la République de l'Inde Per il governo della Repubblica dell'India Indijas Republikas valdības vārdā Indijos Respublikos Vyriausybės vardu Az Indiai Köztársaság kormánya részéről Għall-Gvern tar-Repubblika ta' l-Indja Voor de Regering van de Republiek India W imieniu Rządu Republiki Indii Pelo Governo da Repúblika da Índia Pentru Guvernul Republicii India Za vládu Indickej republiky Za Vlado Republike Indije Intian tasavallan hallituksen puolesta För Republiken Indiens regering

15.10.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 273 POZ 9 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L273 - 18 z 200815.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 14 października 2008 r. nakładająca specjalne warunki regulujące przywóz produktów zawierających mleko lub przetwory mleczne pochodzących lub wysłanych z Chin i uchylająca decyzję Komisji 2008/757/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6086) (1)

 • Dz. U. L273 - 7 z 200815.10.2008

  Decyzja Rady z dnia 25 września 2008 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Indii dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L273 - 5 z 200815.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 999/2008 z dnia 14 października 2008 r. ustalające stopy procentowe, które mają być stosowane do obliczania kosztów finansowania środków interwencyjnych obejmujących skup, składowanie i zbyt zapasów na rok budżetowy 2009 EFRG

 • Dz. U. L273 - 3 z 200815.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 998/2008 z dnia 14 października 2008 r. ustalające współczynniki amortyzacji mające zastosowanie przy skupie interwencyjnym produktów rolnych na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L273 - 1 z 200815.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 997/2008 z dnia 14 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L273 - 0 z 200815.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.