Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 273 POZ 9

Tytuł:

Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Indii dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych

Data ogłoszenia:2008-10-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 273 POZ 9

Strona 1 z 5
15.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 273/9

UMOWA między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Indii dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, z jednej strony, oraz

REPUBLIKA INDII, z drugiej strony, (zwane dalej „Stronami”), STWIERDZAJĄC, że dwustronne umowy o komunikacji lotniczej zawarte między niektórymi państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej a Republiką Indii zawierają postanowienia sprzeczne z prawem wspólnotowym, STWIERDZAJĄC, że Wspólnota Europejska ma wyłączną kompetencję w zakresie szeregu aspektów, które mogą zostać włączone do dwustronnych umów o komunikacji lotniczej między państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej a krajami trzecimi, STWIERDZAJĄC, że na mocy prawa Wspólnoty Europejskiej wspólnotowi przewoźnicy lotniczy ustanowieni w państwie członkowskim mają prawo do pozbawionego dyskryminacji dostępu do tras lotniczych między państwami członkow­ skimi Wspólnoty Europejskiej a krajami trzecimi, UWZGLĘDNIAJĄC umowy między Wspólnotą Europejską a niektórymi krajami trzecimi, przewidujące dla obywateli tych krajów trzecich możliwość nabywania prawa własności przewoźników lotniczych koncesjonowanych zgodnie z prawem Wspólnoty Europejskiej, UZNAJĄC, że niektóre postanowienia dwustronnych umów o komunikacji lotniczej między państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej a Republiką Indii muszą zostać doprowadzone do zgodności z prawem Wspólnoty Europejskiej celem ustanowienia solidnej podstawy prawnej dla wykonywania przewozów lotniczych między Wspólnotą Europejską a Republiką Indii, a także w celu zachowania ciągłości tych przewozów lotniczych, STWIERDZAJĄC, że zgodnie z prawem Wspólnoty Europejskiej przewoźnicy lotniczy nie mogą co do zasady zawierać porozumień, które mogą wpływać na handel między państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej i których celem lub skutkiem jest zapobieżenie, ograniczenie lub zakłócenie konkurencji, UZNAJĄC, że postanowienia dwustronnych umów o komunikacji lotniczej, zawartych między państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej a Republiką Indii, które (i) wymagają lub sprzyjają przyjmowaniu porozumień pomiędzy przed­ siębiorstwami, decyzji związków przedsiębiorstw lub uzgodnionych praktyk, które zapobiegają, zakłócają lub ograniczają konkurencję między przewoźnikami lotniczymi na danych trasach; lub (ii) wzmacniają skutki wszelkich takich porozu­ mień, decyzji lub uzgodnionych praktyk; lub (iii) przenoszą na przewoźników lotniczych lub inne prywatne podmioty gospodarcze odpowiedzialność za podjęcie środków, które zapobiegają, zakłócają lub ograniczają konkurencję między przewoźnikami lotniczymi na danych trasach, mogą uniemożliwić skuteczne działanie reguł konkurencji mających zastosowanie do przedsiębiorstw, UZNAJĄC, że jeżeli państwo członkowskie wyznaczyło przewoźnika lotniczego, nad którym kontrolę regulacyjną w zakresie nadzoru bezpieczeństwa sprawuje i utrzymuje inne państwo członkowskie, prawa Republiki Indii, zgodnie z postanowieniami dotyczącymi bezpieczeństwa zawartymi w umowie między państwem członkowskim, które wyzna­ czyło danego przewoźnika, a Republiką Indii, będą miały w równym stopniu zastosowanie do tego innego państwa członkowskiego, STWIERDZAJĄC, że dwustronne umowy o komunikacji lotniczej wymienione w załączniku I opierają się na ogólnej zasadzie, zgodnie z którą wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze stron mają sprawiedliwe i równe szanse eksploatacji uzgodnionych linii na określonych trasach,


L 273/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.10.2008

STWIERDZAJĄC, że celem niniejszej umowy nie jest zwiększenie ogólnego natężenia ruchu lotniczego między Wspól­ notą Europejską a Republiką Indii ani naruszenie równowagi między wspólnotowymi przewoźnikami lotniczymi a przewoźnikami lotniczymi z Republiki Indii, ani też negocjowanie zmian w postanowieniach obecnie obowiązujących dwustronnych umów o komunikacji lotniczej dotyczących praw przewozowych, UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 273 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L273 - 18 z 200815.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 14 października 2008 r. nakładająca specjalne warunki regulujące przywóz produktów zawierających mleko lub przetwory mleczne pochodzących lub wysłanych z Chin i uchylająca decyzję Komisji 2008/757/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6086) (1)

 • Dz. U. L273 - 7 z 200815.10.2008

  Decyzja Rady z dnia 25 września 2008 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Indii dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L273 - 5 z 200815.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 999/2008 z dnia 14 października 2008 r. ustalające stopy procentowe, które mają być stosowane do obliczania kosztów finansowania środków interwencyjnych obejmujących skup, składowanie i zbyt zapasów na rok budżetowy 2009 EFRG

 • Dz. U. L273 - 3 z 200815.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 998/2008 z dnia 14 października 2008 r. ustalające współczynniki amortyzacji mające zastosowanie przy skupie interwencyjnym produktów rolnych na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L273 - 1 z 200815.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 997/2008 z dnia 14 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L273 - 0 z 200815.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.