Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 274 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Komisji Mieszanej WE-EFTA „Wspólny Tranzyt” nr 1/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. zmieniająca Konwencję z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej

Data ogłoszenia:2008-10-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 274 POZ 1

Strona 1 z 77
15.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 274/1

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

DECYZJA KOMISJI MIESZANEJ WE-EFTA „WSPÓLNY TRANZYT” NR 1/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. zmieniająca Konwencję z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej (2008/786/WE)

KOMISJA MIESZANA, (4)

uwzględniając Konwencję z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej (1), w szczególności jej art. 15 ust. 3 lit. a) i c),


Podróżni niemający bezpośredniego dostępu do skomputeryzowanego celnego systemu tranzytowego powinni mieć możliwość składania właściwym organom pisemnych zgłoszeń tranzytowych w ramach procedury standardowej. Właściwe organy celne powinny wymieniać dane dotyczące tranzytu za pośrednictwem technologii informatycznych i sieci komputerowych.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Zgodnie z decyzją nr 4/2005 Komisji Mieszanej WE-EFTA w sprawie wspólnego tranzytu z dnia 15 sierpnia 2005 r. zmieniającą Konwencję z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej (2) (zwaną dalej „Konwencją”), począwszy od dnia 1 lipca 2005 r., podmioty powinny wykorzystywać skomputeryzowany system wspólnego tranzytu w celu składania zgłoszeń tranzytowych z zachowaniem okresu przejściowego umożliwiającego składanie właściwym organom pisemnych zgłoszeń tranzytowych do dnia 31 grudnia 2006 r.

Ponadto należy wdrożyć procedurę awaryjną opartą na składaniu pisemnego zgłoszenia tranzytowego w celu umożliwienia podmiotom wykonywania operacji tranzytowych, w przypadku gdy celny system komputerowy lub aplikacja głównego zobowiązanego, w tym upoważnionego nadawcy, nie działają, bądź w przypadku gdy sieć łączności nie działa.

(6)

(2)

W ramach standardowej procedury zgłoszenia tranzytowe powinny być składane, przy wykorzystaniu środków komputerowych zamiast pisemnych zgłoszeń, a dane tranzytowe wymieniane przez właściwe organy za pośrednictwem technologii informatycznych i sieci komputerowych.

Zważywszy na fakt, że procedura skomputeryzowanego tranzytu jest procedurą standardową, a pisemne zgłoszenie tranzytowe jest co do zasady wykorzystywane w procedurze awaryjnej, treść i porządek załączników do Konwencji dotyczących wymienionych procedur powinny zostać zmienione. Ponadto, dla uproszczenia, załączniki do Konwencji dotyczące wzorów jednolitego dokumentu administracyjnego ich zastosowania powinny zostać zlikwidowane i zastąpione odniesieniami do Konwencji z dnia 20 maja 1987 r. o uproszczeniu formalności w obrocie towarowym (3), zwanej dalej „konwencją SAD”. Pozwoli to w przypadku przyszłych zmian w konwencji SAD uniknąć zmian w Konwencji.

(3)

Przepisy dotyczące wspólnej procedury tranzytowej wymagają dostosowania do sposobu stosowania procedury wykorzystującej technikę elektronicznego przetwarzania danych.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić Konwencję,

(1) Dz.U. L 226 z 13.8.1987, s. 2. (2) Dz.U. L 225 z 31.8.2005, s. 29.

(3) Dz.U. L 134 z 22.5.1987, s. 2.

L 274/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 6) Artykuł 1 7)

15.10.2008

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

załącznik III zastępuje się tekstem zawartym w załączniku IV do niniejszej decyzji; dodatki A1–A13, B1–B7, C1 i C2, oraz D1–D6 do załącznika III zastępuje się tekstem zawartym w załączniku V do niniejszej decyzji. Artykuł 2

W Konwencji z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej wprowadza się następujące zmiany: 1) artykuł 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Urząd wyjścia może odstąpić od nałożenia zamknięć, jeżeli tożsamość towarów może być stwierdzona przez ich opis w zgłoszeniu tranzytowym lub w załączonych dokumentach, z uwzględnieniem ewentualnych innych środków służących zapewnieniu tożsamości towarów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 274 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.