Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 275 POZ 1 - Strona 14

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1000/2008 z dnia 13 października 2008 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz kwasu sulfanilowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i Indii w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96

Data ogłoszenia:2008-10-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 275 POZ 1 - Strona 14

Strona 14 z 16

środków nie wywarłoby poważniejszego wpływu na przedsiębiorstwa wspólnotowe zajmujące się handlem kwasem sulfanilowym. Jak wskazano powyżej, żaden importer nie współpracował w obecnym dochodzeniu, tak więc nie przedstawiono żadnych istotnych powodów sugerujących, że zastosowanie środków miałoby być sprzeczne z interesem importerów.

4. Interes użytkowników

(111) Komisja przesłała kwestionariusze do 31 znanych jej

użytkowników, spośród których tylko czterech udzieliło na nie odpowiedzi. Trzy wypełnione kwestionariusze wpłynęły od przedsiębiorstw wspólnotowych produkują­ cych rozjaśniacze optyczne, a jeden od producenta barw­ ników. Jednak informacje przedłożone przez tych produ­ centów w odniesieniu do skutków środków i proporcji kwasu sulfanilowego na tle ogólnych kosztów produkcji nie były istotne.


(112) Ilość przywozu produktu objętego dochodzeniem doko­

(105) Zgodnie

z art. 21 rozporządzenia podstawowego zbadano, czy utrzymanie istniejących środków antydum­ pingowych nie zaszkodzi interesom Wspólnoty jako całości. Ustalenie interesu Wspólnoty polegało na ocenie poszczególnych interesów wszystkich zainteresowanych stron.

nanego przez tych czterech użytkowników stanowiła 47,3 % całkowitego przywozu do Wspólnoty. Co więcej, ponieważ ci czterej użytkownicy kupują znaczne ilości kwasu sulfanilowego od przemysłu wspólnotowego, w ODP reprezentowali oni łącznie około 40 % konsumpcji wspólnotowej.

16.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 275/15

(113) Trzej spośród użytkowników zgłosili jednakowe uwagi,

sprzeciwiając się utrzymaniu środków z uwagi na niewystarczające dla zaspokojenia wewnętrznego popytu moce produkcyjne przemysłu wspólnotowego, a także na szkodliwość środków dla ich konkurencyjności na rynku towarów przetworzonych. Czwarty z użytkowników nie zajął stanowiska za ani przeciw utrzymaniu obowiązują­ cych środków.

się zalecić utrzymanie obowiązujących środków. Wyzna­ czono również termin, w którym strony mogły przed­ stawić swoje uwagi na temat ujawnionych informacji. Nie wpłynęły żadne uwagi mogące spowodować zmianę powyższych wniosków.

(120) W świetle ustaleń, jakie poczyniono w odniesieniu do

(114) W odniesieniu do sytuacji dostaw na rynku wspólno­

towym należy zauważyć, że obecna zdolność produk­ cyjna przemysłu wspólnotowego mogłaby zaspokoić popyt wspólnotowy w granicach 80 % całkowitej konsumpcji. Należy również zaznaczyć, że przemysł wspólnotowy zainwestował w zwiększenie produkcji kwasu sulfanilowego klasy oczyszczonej. W każdym wypadku celem środków nie jest powstrzymanie przy­ wozu z krajów objętych dochodzeniem, ale zagwaranto­ wanie, aby nie odbywał się on po cenach dumpingowych i wyrządzających szkody. Dlatego też oczekuje się, że przywóz z tych krajów będzie w dalszym ciągu obecny na rynku, tak jak to miało miejsce po wprowadzeniu środków w 2002 r.

prawdopodobieństwa kontynuacji dumpingu w odniesieniu do przywozu kwasu sulfanilowego pocho­ dzącego z ChRL, prawdopodobieństwa ponownego wystąpienia dumpingu w odniesieniu do przywozu z Indii, prawdopodobieństwa ponownego wystąpienia szkody oraz ustalenia interesów Wspólnoty, należy utrzymać w mocy środki antydumpingowe mające zasto­ sowanie do przywozu kwasu sulfanilowego w celu zapo­ bieżenia ponownemu wyrządzeniu szkody przemysłowi wspólnotowemu przez przywóz po cenach dumpingo­ wych.

(121) Stawka cła nie będzie miała zastosowania do przywozu

(115) Należy przy tym nadmienić, że produkcja kwasu sulfani­

produktu objętego postępowaniem wytwarzanego i sprzedawanego na wywóz do Wspólnoty przez jedno przedsiębiorstwo indyjskie, którego zobowiązanie cenowe zostało przyjęte decyzją Komisji 2006/37/WE,

lowego poza Wspólnotą jest ograniczona do zaledwie kilku krajów na świecie, na przykład Indii, ChRL i USA. Stąd tak istotne jest umożliwienie przemysłowi wspólnotowemu dalszej działalności na warunkach skutecznej konkurencji, tak aby zapewnić wszystkim użytkownikom we Wspólnocie dostęp do wewnętrznych dostaw produktu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 275 POZ 1 - Strona 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L275 - 65 z 200816.10.2008

  Zalecenie Urzędu Nadzoru EFTA nr 119/07/COL z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie monitorowania poziomu tła dioksyn, dioksynopochodnych PCB i niedioksynopochodnych PCB w środkach spożywczych

 • Dz. U. L275 - 45 z 200816.10.2008

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 318/05/COL z dnia 14 grudnia 2005 r. o zamknięciu formalnego postępowania wyjaśniającego przewidzianego w art. 1 ust. 2 w części I protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale w odniesieniu do zwolnień z opłat związanych z dokumentami i opłat rejestracyjnych w związku z utworzeniem spółki Entra Eiendom AS (Norwegia)

 • Dz. U. L275 - 42 z 200816.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 10 października 2008 r. ustalająca ostateczne przydziały finansowe dla państw członkowskich w odniesieniu do określonej liczby hektarów przeznaczonych na restrukturyzację i przekształcenie winnic na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 na rok budżetowy 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5738)

 • Dz. U. L275 - 37 z 200816.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1004/2008 z dnia 15 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 39 oraz Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 7 (1)

 • Dz. U. L275 - 34 z 200816.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1003/2008 z dnia 15 października 2008 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 października 2008 r.

 • Dz. U. L275 - 32 z 200816.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1002/2008 z dnia 15 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L275 - 18 z 200816.10.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1001/2008 z dnia 13 października 2008 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych łączników rur i przewodów rurowych z żeliwa lub stali, pochodzących z Republiki Korei i Malezji w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96

 • Dz. U. L275 - 0 z 200816.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.