Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 275 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1000/2008 z dnia 13 października 2008 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz kwasu sulfanilowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i Indii w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96

Data ogłoszenia:2008-10-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 275 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 16

2007 r. (6) Komisja z własnej inicjatywy wszczęła częś­ ciowy przegląd okresowy o zakresie ograniczonym do zbadania poziomu subsydiowania zgodnie z art. 19 podstawowego rozporządzenia antysubsydyjnego, w oparciu o dostępne dowody prima facie wskazujące, iż okoliczności towarzyszące subsydiowaniu, na podstawie których ustalono wysokość zastosowanych środków, uległy trwałej zmianie. Przegląd ten jest nadal w toku. 4. Dochodzenie 4.1. Okres objęty dochodzeniem

(14)

2. Wniosek o dokonanie przeglądu


(9)

W następstwie opublikowania zawiadomienia o zbliżającym się wygaśnięciu środków antydumpingo­ wych (3), dnia 24 kwietnia 2007 r. Komisja otrzymała wniosek o dokonanie przeglądu okresowego zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego. Wniosek złożyło dwóch producentów wspólnotowych („wniosko­ dawcy”) reprezentujących 100 % wspólnotowej produkcji kwasu sulfanilowego.

Dochodzenie w sprawie kontynuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu dotyczyło okresu od dnia 1 kwietnia 2006 r. do dnia 31 marca 2007 r. („okres objęty dochodzeniem przeglądowym” albo „ODP”). Badanie trendów mających znaczenie dla oceny prawdo­ podobieństwa kontynuacji lub ponownego wystąpienia szkody obejmowało okres od 2003 r. do końca okresu objętego dochodzeniem przeglądowym („okres badany”). 4.2. Strony zainteresowane postępowaniem

(15)

(10)

Wnioskodawcy stwierdzili i dostarczyli dowody prima facie na to, że istnieje prawdopodobieństwo kontynuacji i/lub ponownego wystąpienia dumpingu oraz ponownej szkody dla przemysłu wspólnotowego w związku z przywozem kwasu sulfanilowego pochodzącego z ChRL i Indii („kraje, których dotyczy postępowanie”).

(16)

Komisja oficjalnie powiadomiła o wszczęciu postępo­ wania producentów eksportujących, importerów oraz użytkowników, co do których wiadomo, że są zaintere­ sowani, przedstawicieli krajów wywozu oraz wniosko­ dawców. Zainteresowanym stronom umożliwiono przed­ stawienie opinii na piśmie oraz złożenie wniosku o przesłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania. Wszystkie strony, które wystąpiły z wnioskiem o przesłuchanie oraz wykazały szczególne powody, dla których powinny zostać wysłuchane, uzyskały taką możliwość. Komisja przesłała kwestionariusze wszystkim znanym sobie zainteresowanym stronom, a mianowicie: obu producentom wspólnotowym i wszystkim znanym producentom eksportującym, importerom i użytkownikom. Odpowiedzi na kwestionariusze udzielili obaj producenci wspólnotowi, jeden producent eksportujący z Indii i czterech użytkowników. W toku dochodzenia nie zgłosił się ani nie udzielił odpowiedzi na kwestionariusz ani jeden producent eksportujący z ChRL, ani żaden z importerów. Komisja gromadziła i zweryfikowała wszelkie informacje uznane za niezbędne do celów ustalenia prawdopodo­ bieństwa kontynuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu i wynikającej z niego szkody oraz określenia interesu Wspólnoty. Komisja odbyła w związku z tym wizyty weryfikacyjne w siedzibach następujących przed­ siębiorstw:

(11)

Ustaliwszy, po konsultacji z Komitetem Doradczym, że istnieją wystarczające dowody do wszczęcia przeglądu wygaśnięcia, Komisja ogłosiła w dniu 24 lipca 2007 r., w drodze zawiadomienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (4), wszczęcie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego.

(17)

3. Dochodzenia równoległe

(12)

W drodze zawiadomienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 24 lipca 2007 r. (5), zgodnie z art. 18 podstawowego rozporządzenia anty­ subsydyjnego, Komisja wszczęła dochodzenie w ramach przeglądu wygaśnięcia środków wyrównawczych mają­ cych zastosowanie do przywozu kwasu sulfanilowego pochodzącego z Indii. Dochodzenie to jest wciąż w toku.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 275 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L275 - 65 z 200816.10.2008

  Zalecenie Urzędu Nadzoru EFTA nr 119/07/COL z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie monitorowania poziomu tła dioksyn, dioksynopochodnych PCB i niedioksynopochodnych PCB w środkach spożywczych

 • Dz. U. L275 - 45 z 200816.10.2008

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 318/05/COL z dnia 14 grudnia 2005 r. o zamknięciu formalnego postępowania wyjaśniającego przewidzianego w art. 1 ust. 2 w części I protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale w odniesieniu do zwolnień z opłat związanych z dokumentami i opłat rejestracyjnych w związku z utworzeniem spółki Entra Eiendom AS (Norwegia)

 • Dz. U. L275 - 42 z 200816.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 10 października 2008 r. ustalająca ostateczne przydziały finansowe dla państw członkowskich w odniesieniu do określonej liczby hektarów przeznaczonych na restrukturyzację i przekształcenie winnic na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 na rok budżetowy 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5738)

 • Dz. U. L275 - 37 z 200816.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1004/2008 z dnia 15 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 39 oraz Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 7 (1)

 • Dz. U. L275 - 34 z 200816.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1003/2008 z dnia 15 października 2008 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 października 2008 r.

 • Dz. U. L275 - 32 z 200816.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1002/2008 z dnia 15 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L275 - 18 z 200816.10.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1001/2008 z dnia 13 października 2008 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych łączników rur i przewodów rurowych z żeliwa lub stali, pochodzących z Republiki Korei i Malezji w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96

 • Dz. U. L275 - 0 z 200816.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.