Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 275 POZ 1 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1000/2008 z dnia 13 października 2008 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz kwasu sulfanilowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i Indii w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96

Data ogłoszenia:2008-10-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 275 POZ 1 - Strona 3

Strona 3 z 16

(18)

(19) (13)

W drodze zawiadomienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 29 września

L 22 z 26.1.2006, s. 52. L 22 z 26.1.2006, s. 5. C 272 z 9.11.2006, s. 18. C 171 z 24.7.2007, s. 18. C 171 z 24.7.2007, s. 14.

(1) (2) (3) (4) (5)

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

(6) Dz.U. C 229 z 29.9.2007, s. 9.

16.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 275/3

a) Producent eksportujący w Indiach: — Kokan Synthetics & Chemicals Pvt Ltd., Bombaj, Indie; b) Producenci wspólnotowi — Ardenity, Givet, Francja, — CUF Quimicos Industrials, Estarreja, Portugalia; c) Użytkownicy: — Kemira Germany GmbH, Leverkusen, Niemcy, oraz — Robama SA, Palafolls, Hiszpania.


(23)

nięcie środków mogłoby prowadzić do kontynuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu.

1. Uwagi wstępne Należy zauważyć, że w wyniku rozszerzenia Wspólnoty do 25 państw członkowskich w 2004 r. i do 27 w 2007 r. wielkości wywozu oraz udziału w rynku przy­ wozu ustalone w poprzednim dochodzeniu nie są bezpo­ średnio porównywalne z wartościami otrzymanymi w bieżącym przeglądzie wygaśnięcia.

1.1. Indie B. PRODUKT OBJĘTY POSTĘPOWANIEM I PRODUKT

PODOBNY (24)

1. Produkt objęty postępowaniem

(20)

Produktem, którego dotyczy przegląd, jest ten sam produkt, którego dotyczyło pierwotne dochodzenie, to znaczy kwas sulfanilowy klasyfikowany obecnie w ramach kodu CN ex 2921 42 10. Kwas sulfanilowy występuje zasadniczo w dwóch klasach, odróżnianych według stopnia czystości: są to klasa techniczna i oczyszczona. Dodatkowo kwas klasy oczyszczonej oferowany jest również w sprzedaży w formie soli kwasu sulfanilowego. Kwas sulfanilowy jest stosowany jako surowiec do produkcji rozjaśniaczy optycznych, dodatków do betonu oraz barwników spożywczych i specjalistycznych. Pomimo pewnego zróżnicowania zastosowań, wszystkie klasy i postaci tej substancji uzna­ wane są przez użytkowników za stosunkowo łatwe do zastąpienia i wykorzystywane są zamiennie w większości zastosowań, a zatem traktowane są – jak to miało miejsce w dochodzeniu pierwotnym – jako jeden produkt.

W celu zachowania poufności informacji handlowych i zważywszy na fakt, iż Kokan reprezentuje 100 % przy­ wozu pochodzącego z Indii, konieczne było przedsta­ wienie odpowiednich danych w postaci zakresów lub indeksów.

(25)

Badanie opierało się na zweryfikowanych odpowiedziach na pytania kwestionariusza, jakich udzielił współpracu­ jący producent eksportujący z Indii, który w pełni współ­ pracował w dochodzeniu. Jak wynika z informacji dostar­ czonych przez przedsiębiorstwo oraz z dostępnych danych Eurostatu, ten producent eksportujący odpo­ wiadał za całość przywozu produktu objętego postępo­ waniem w ODP.

(26)

Ustalono, że w ciągu ODP przywóz kwasu sulfanilowego z Indii sięgał około 800–1 000 ton, to jest około 8–10 % całkowitej konsumpcji we Wspólnocie. W dochodzeniu pierwotnym przywóz z Indii wynosił 1 712 ton.

2. Produkt podobny

(21)

Zgodnie z ustaleniami dochodzenia pierwotnego, w ramach przeglądu potwierdzono, że kwas sulfanilowy jest produktem towarowym, a jego jakość i podstawowe właściwości fizyczne są identyczne niezależnie od kraju pochodzenia. Produkt objęty postępowaniem i produkty wytwarzane i sprzedawane przez producentów eksportu­ jących z Indii na ich rynku krajowym i w krajach trze­ cich, a także te wytwarzane i sprzedawane przez produ­ centów wspólnotowych na rynku wspólnotowym, mają te same podstawowe właściwości fizyczne i chemiczne oraz zastosowania i dlatego też uznaje się je za produkty podobne w rozumieniu art. 1 ust. 4 rozporządzenia podstawowego.

1.2. Chińska Republika Ludowa

(27)

Wobec braku współpracy ze strony producentów ekspor­ tujących z ChRL badanie, czy w bieżącym okresie docho­ dziło do dumpingu, było z konieczności oparte na dostępnych Komisji danych z innych źródeł. Pod tym względem, zgodnie z przepisami art. 18 rozporządzenia podstawowego, w celu ustalenia wielkości i cen przy­ wozu wykorzystano dane oficjalne ogłoszone przez Eurostat.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 275 POZ 1 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L275 - 65 z 200816.10.2008

  Zalecenie Urzędu Nadzoru EFTA nr 119/07/COL z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie monitorowania poziomu tła dioksyn, dioksynopochodnych PCB i niedioksynopochodnych PCB w środkach spożywczych

 • Dz. U. L275 - 45 z 200816.10.2008

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 318/05/COL z dnia 14 grudnia 2005 r. o zamknięciu formalnego postępowania wyjaśniającego przewidzianego w art. 1 ust. 2 w części I protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale w odniesieniu do zwolnień z opłat związanych z dokumentami i opłat rejestracyjnych w związku z utworzeniem spółki Entra Eiendom AS (Norwegia)

 • Dz. U. L275 - 42 z 200816.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 10 października 2008 r. ustalająca ostateczne przydziały finansowe dla państw członkowskich w odniesieniu do określonej liczby hektarów przeznaczonych na restrukturyzację i przekształcenie winnic na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 na rok budżetowy 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5738)

 • Dz. U. L275 - 37 z 200816.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1004/2008 z dnia 15 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 39 oraz Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 7 (1)

 • Dz. U. L275 - 34 z 200816.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1003/2008 z dnia 15 października 2008 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 października 2008 r.

 • Dz. U. L275 - 32 z 200816.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1002/2008 z dnia 15 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L275 - 18 z 200816.10.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1001/2008 z dnia 13 października 2008 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych łączników rur i przewodów rurowych z żeliwa lub stali, pochodzących z Republiki Korei i Malezji w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96

 • Dz. U. L275 - 0 z 200816.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.