Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 275 POZ 1 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1000/2008 z dnia 13 października 2008 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz kwasu sulfanilowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i Indii w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96

Data ogłoszenia:2008-10-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 275 POZ 1 - Strona 5

Strona 5 z 16

c) P o r ó w n a n i e

(38)

Wartość normalną i cenę eksportową porównywano na podstawie ceny ex-works. Aby zapewnić rzetelne porów­ nanie między wartością normalną a ceną eksportową, wzięto pod uwagę, w formie dostosowań, różnice wpły­ wające na ceny i porównywalność cen zgodnie z art. 2 ust. 10 rozporządzenia podstawowego. W ten sposób dokonano dostosowań w odniesieniu do kosztów trans­ portu i ubezpieczenia.

d) M a r g i n e s d u m p i n g u


(39)

(33)

Zbadano również, czy krajowa sprzedaż wykazana przez przedsiębiorstwo może być traktowana jako dokonywana w zwykłym obrocie handlowym na mocy art. 2 ust. 4 rozporządzenia podstawowego.

(40)

Zgodnie z art. 2 ust. 11 i 12 rozporządzenia podstawo­ wego średnią ważoną wartość normalną dla każdego typu produktu objętego postępowaniem wywożonego do Wspólnoty w ODP porównano ze średnią ważoną ceną eksportową każdego odpowiedniego typu produktu objętego postępowaniem.

(34)

Badanie polegało na ustaleniu proporcji sprzedaży krajowej nabywcom niezależnym dokonywanej bez straty

Porównanie to wykazało brak dumpingu w przypadku współpracującego producenta eksportującego z Indii, który prowadził wywóz do Wspólnoty w ODP.

16.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 275/5

(41)

Jak wspomniano wyżej w motywie 7, w odniesieniu do braku dumpingu w przypadku współpracującego produ­ centa eksportującego w ODP należy nadmienić, iż w ciągu ODP obowiązywało go zobowiązanie cenowe, w myśl którego producent eksportujący musiał prze­ strzegać określonego poziomu cen w wywozie do Wspólnoty. Ustalono, że niektóre z transakcji przekra­ czały poziom minimalnej ceny importowej („MCI”) okreś­ lonej zobowiązaniem, jednak cena większości sprzedaży odbywała się po cenach równych poziomowi MCI.

środków antydumpingowych w odniesieniu do przywozu z ChRL i Indii, a także środki wyrównawcze w odniesieniu do przywozu z Indii. Z tego względu nie można wykluczyć wpływu wspomnianych środków ochrony handlu na ceny.

(47)

2.2. Chińska Republika Ludowa

(42)

Zgodnie z art. 11 ust. 9 rozporządzenia podstawowego do ustalenia marginesu dumpingu zastosowano te same metody co w poprzednim dochodzeniu. Należy przy­ pomnieć, że w pierwotnym dochodzeniu ustalono margines dumpingu w wysokości 21 %. Jednak w wyniku ponownego dochodzenia w sprawie absorpcji wszczętego w czerwcu 2003 r. margines dumpingu został oszacowany ponownie; zgodnie z opisem zawartym w rozporządzeniu (WE) nr 236/2004 usta­ lono, że margines dumpingu wzrósł do 33,7 %.

Co do dostępu do surowców stwierdzono ponadto, że indyjscy producenci kwasu sulfanilowego zaopatrują się w surowce na rynku krajowym. Dlatego też nie sposób uznać, że Indie są nieodpowiednim krajem analogicznym ze względu na dostęp do surowców. Co więcej, w Indiach działa kilku producentów kwasu sulfanilo­ wego, a na rynku obecny jest również przywóz, na przy­ kład z ChRL. Tak więc nie ma dowodów wskazujących na brak konkurencji w Indiach.

(48)

W świetle powyższych ustaleń, wobec braku innych przekonujących argumentów na rzecz domniemanej zmiany okoliczności od czasu dochodzenia pierwotnego, stwierdza się, że Indie są odpowiednim krajem analo­ gicznym do celów ustalenia wartości normalnej zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. a) rozporządzenia podstawowego na potrzeby niniejszego przeglądu wygaśnięcia.

e) K r a j a n a l o g i c z n y

(43)

Zgodnie z art. 2 ust. 7 rozporządzenia podstawowego, jako że ChRL nie jest krajem o gospodarce rynkowej, wartość normalną dla przywozu z ChRL należało oprzeć na danych pochodzących z kraju trzeciego o gospodarce rynkowej.

f) O k r e ś l e n i e w a r t o ś c i n o r m a l n e j

(49)

(44)

W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania za odpo­ wiednie państwo trzecie o gospodarce rynkowej w odniesieniu do wywozu do Wspólnoty z ChRL uznano Indie. Indie posłużyły za kraj analogiczny również w dochodzeniu pierwotnym.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 275 POZ 1 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L275 - 65 z 200816.10.2008

  Zalecenie Urzędu Nadzoru EFTA nr 119/07/COL z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie monitorowania poziomu tła dioksyn, dioksynopochodnych PCB i niedioksynopochodnych PCB w środkach spożywczych

 • Dz. U. L275 - 45 z 200816.10.2008

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 318/05/COL z dnia 14 grudnia 2005 r. o zamknięciu formalnego postępowania wyjaśniającego przewidzianego w art. 1 ust. 2 w części I protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale w odniesieniu do zwolnień z opłat związanych z dokumentami i opłat rejestracyjnych w związku z utworzeniem spółki Entra Eiendom AS (Norwegia)

 • Dz. U. L275 - 42 z 200816.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 10 października 2008 r. ustalająca ostateczne przydziały finansowe dla państw członkowskich w odniesieniu do określonej liczby hektarów przeznaczonych na restrukturyzację i przekształcenie winnic na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 na rok budżetowy 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5738)

 • Dz. U. L275 - 37 z 200816.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1004/2008 z dnia 15 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 39 oraz Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 7 (1)

 • Dz. U. L275 - 34 z 200816.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1003/2008 z dnia 15 października 2008 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 października 2008 r.

 • Dz. U. L275 - 32 z 200816.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1002/2008 z dnia 15 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L275 - 18 z 200816.10.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1001/2008 z dnia 13 października 2008 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych łączników rur i przewodów rurowych z żeliwa lub stali, pochodzących z Republiki Korei i Malezji w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96

 • Dz. U. L275 - 0 z 200816.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.