Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 275 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1000/2008 z dnia 13 października 2008 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz kwasu sulfanilowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i Indii w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96

Data ogłoszenia:2008-10-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 275 POZ 1

Strona 1 z 16
16.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 275/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1000/2008 z dnia 13 października 2008 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz kwasu sulfanilowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i Indii w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96


RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

w wysokości 7,1 % na przywóz tego samego produktu pochodzącego z Indii.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Euro­ pejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 9 i art. 11 ust. 2,

(4)

W ramach wyżej wymienionych postępowań w sprawie ceł antydumpingowych i wyrównawczych Komisja, decyzją 2002/611/WE (4), przyjęła zobowiązanie cenowe jednego z indyjskich producentów eksportujących: Kokan Synthetics and Chemicals Pvt. Ltd („Kokan”).

uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję po konsul­ tacji z Komitetem Doradczym,

W lutym 2004 r., w następstwie ponownego docho­ dzenia w sprawie absorpcji zgodnie z art. 12 rozporzą­ dzenia podstawowego, rozporządzeniem (WE) nr 236/2004 (5) Rada zwiększyła z 21 % do 33,7 % stawkę ostatecznego cła antydumpingowego stosowanego do przywozu kwasu sulfanilowego pochodzącego z ChRL.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

A. PROCEDURA 1. Obowiązujące środki

(1)

W grudniu 2003 r. Kokan poinformował Komisję o zamiarze dobrowolnego wycofania swojego zobowią­ zania. W związku z tym decyzja Komisji w sprawie przy­ jęcia tego zobowiązania została uchylona decyzją Komisji 2004/225/WE (6).

W lipcu 2002 r. rozporządzeniem (WE) nr 1339/2002 (2) Rada nałożyła ostateczne cło antydumpin­ gowe („obowiązujące środki”) w wysokości 21 % na przywóz kwasu sulfanilowego objętego kodami CN ex 2921 42 10 (kod TARIC 2921 42 10 60) pochodzą­ cego z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”) i cło rezy­ dualne w wysokości 18,3 % na jego przywóz pochodzący z Indii. Podstawą nałożonych środków było dochodzenie antydumpingowe („pierwotne dochodzenie”) wszczęte na mocy art. 5 rozporządzenia podstawowego.

(6)

(2)

Jednocześnie, rozporządzeniem (WE) nr 1338/2002 (3), Rada nałożyła ostateczne cło wyrównawcze

W kwietniu 2005 r., na wniosek złożony przez przed­ siębiorstwo Kokan, Komisja wszczęła (7) częściowy prze­ gląd okresowy na mocy art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego oraz art. 19 rozporządzenia (WE) nr 2026/97 (8) w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących człon­ kami Wspólnoty Europejskiej („podstawowego rozporzą­ dzenia antysubsydyjnego”); zakres przeglądu ograniczony był do zbadania możliwości przyjęcia zobowiązania oferowanego przez Kokan.

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L 196 z 25.7.2002, s. 36. L 40 z 12.2.2004, s. 17. L 80 z 18.3.2004, s. 29. C 101 z 27.4.2005, s. 34. L 288 z 21.10.1997, s. 1.

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, s. 1. (2) Dz.U. L 196 z 25.7.2002, s. 11. (3) Dz.U. L 196 z 25.7.2002, s. 1.

(4) (5) (6) (7) (8)

L 275/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.10.2008

(7)

Decyzją 2006/37/WE (1) Komisja przyjęła kolejne zobo­ wiązanie zaoferowane przez Kokan w związku z postępowaniami w sprawie cła antydumpingowego i wyrównawczego dotyczącymi przywozu kwasu sulfani­ lowego pochodzącego z Indii.

(8)

Tymczasem rozporządzenie (WE) nr 1338/2002 nakła­ dające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz kwasu sulfanilowego pochodzącego z Indii oraz rozporządzenie (WE) nr 1339/2002 nakładające ostateczne cło antydum­ pingowe na przywóz kwasu sulfanilowego pochodzącego m.in. z Indii zostały zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 123/2006 (2) w celu uwzględnienia przyjęcia przez Komisję wspomnianego zobowiązania.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 275 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L275 - 65 z 200816.10.2008

  Zalecenie Urzędu Nadzoru EFTA nr 119/07/COL z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie monitorowania poziomu tła dioksyn, dioksynopochodnych PCB i niedioksynopochodnych PCB w środkach spożywczych

 • Dz. U. L275 - 45 z 200816.10.2008

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 318/05/COL z dnia 14 grudnia 2005 r. o zamknięciu formalnego postępowania wyjaśniającego przewidzianego w art. 1 ust. 2 w części I protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale w odniesieniu do zwolnień z opłat związanych z dokumentami i opłat rejestracyjnych w związku z utworzeniem spółki Entra Eiendom AS (Norwegia)

 • Dz. U. L275 - 42 z 200816.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 10 października 2008 r. ustalająca ostateczne przydziały finansowe dla państw członkowskich w odniesieniu do określonej liczby hektarów przeznaczonych na restrukturyzację i przekształcenie winnic na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 na rok budżetowy 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5738)

 • Dz. U. L275 - 37 z 200816.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1004/2008 z dnia 15 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 39 oraz Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 7 (1)

 • Dz. U. L275 - 34 z 200816.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1003/2008 z dnia 15 października 2008 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 października 2008 r.

 • Dz. U. L275 - 32 z 200816.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1002/2008 z dnia 15 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L275 - 18 z 200816.10.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1001/2008 z dnia 13 października 2008 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych łączników rur i przewodów rurowych z żeliwa lub stali, pochodzących z Republiki Korei i Malezji w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96

 • Dz. U. L275 - 0 z 200816.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.