Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 275 POZ 18

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1001/2008 z dnia 13 października 2008 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych łączników rur i przewodów rurowych z żeliwa lub stali, pochodzących z Republiki Korei i Malezji w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96

Data ogłoszenia:2008-10-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 275 POZ 18

Strona 1 z 11
L 275/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.10.2008

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1001/2008 z dnia 13 października 2008 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych łączników rur i przewodów rurowych z żeliwa lub stali, pochodzących z Republiki Korei i Malezji w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

(WE) nr 655/2006 (6), niezależnie od tego, czy został zadeklarowany jako pochodzący z Filipin, Indonezji lub Sri Lanki.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, 2. Wniosek o dokonanie przeglądu uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Euro­ pejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 9 i art. 11 ust. 2,

(3)

W następstwie opublikowania zawiadomienia o zbliża­ jącym się wygaśnięciu (7) środków antydumpingowych obowiązujących w odniesieniu do przywozu łączników rur i przewodów rurowych pochodzących z Republiki Korei i Malezji Komisja otrzymała wniosek o dokonanie przeglądu tych środków zgodnie z art. 11 ust. 2 rozpo­ rządzenia podstawowego.

po konsultacji z Komitetem Doradczym,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

A. PROCEDURA

1. Obowiązujące środki

(1)

Wniosek został złożony w dniu 23 maja 2007 r. przez Komitet Obrony Przemysłu Stalowych Łączników Spawa­ nych w Unii Europejskiej (ang. Defence Committee of the Steel Butt-Welding Fittings Industry of the European Union) („wnioskodawca”) w imieniu producentów reprezentują­ cych znaczną część, w tym przypadku ponad 50 %, ogólnej wspólnotowej produkcji niektórych łączników rur i przewodów rurowych.

W sierpniu 2002 r. rozporządzeniem Rady (WE) nr 1514/2002 (2) („dochodzenie pierwotne”) wprowadzono ostateczne środki antydumpingowe na przywóz niektó­ rych łączników rur i przewodów rurowych („łączniki rur i przewodów rurowych” lub „produkt objęty postępowa­ niem”) pochodzących, między innymi, z Republiki Korei i Malezji („kraje, których dotyczy postępowanie”). W odniesieniu do Malezji obowiązują następujące cła antydumpingowe: 59,2 % dla Anggerik Laksana Sdn Bhd i 75 % dla wszystkich pozostałych przedsiębiorstw; w odniesieniu do Republiki Korei cło wynosi 44 % dla wszystkich przedsiębiorstw.

(5)

W uzasadnieniu wniosku podano, że w związku z wygaśnięciem środków istnieje prawdopodobieństwo kontynuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu i szkody dla przemysłu wspólnotowego.

(6)

Po konsultacji z Komitetem Doradczym Komisja ustaliła, że istnieją wystarczające dowody uzasadniające wszczęcie przeglądu i wszczęła przegląd wygaśnięcia (8) zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego.

(2)

Poza zakresem niniejszego postępowania aktualnie obowiązują środki antydumpingowe wprowadzone rozporządzeniem Rady (WE) nr 964/2003 (3) na wywóz z Chińskiej Republiki Ludowej (58,6 %) i Tajlandii (58,9 %), z wyjątkiem dwóch przedsiębiorstw w Tajlandii, oraz produktów wysyłanych z Tajwanu, niezależnie od tego, czy zostały zadeklarowane jako pochodzące z Tajwanu. Środki nałożone na produkt objęty postępowaniem pochodzący z Chin rozszerzono na przywóz tego samego produktu wysyłanego z Indonezji rozporządzeniem Rady (WE) nr 2052/2004 (4), Sri Lanki rozporządzeniem Rady (WE) nr 2053/2004 (5) oraz Filipin rozporządzeniem Rady

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L 56 z 6.3.1996, s. 1. 228 z 24.8.2002, s. 1. 139 z 6.6.2003, s. 1. 355 z 1.12.2004, s. 4. 355 z 1.12.2004, s. 9.

3. Dochodzenie

(7)

Komisja oficjalnie zawiadomiła wnioskujących produ­ centów wspólnotowych, pozostałych producentów wspólnotowych, producentów eksportujących z krajów, których dotyczy postępowanie, importerów/przedsiębior­ stwa handlowe, zainteresowanych użytkowników i ich stowarzyszenia, jak również przedstawicieli rządów obydwu krajów wywozu, o wszczęciu przeglądu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 275 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L275 - 65 z 200816.10.2008

  Zalecenie Urzędu Nadzoru EFTA nr 119/07/COL z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie monitorowania poziomu tła dioksyn, dioksynopochodnych PCB i niedioksynopochodnych PCB w środkach spożywczych

 • Dz. U. L275 - 45 z 200816.10.2008

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 318/05/COL z dnia 14 grudnia 2005 r. o zamknięciu formalnego postępowania wyjaśniającego przewidzianego w art. 1 ust. 2 w części I protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale w odniesieniu do zwolnień z opłat związanych z dokumentami i opłat rejestracyjnych w związku z utworzeniem spółki Entra Eiendom AS (Norwegia)

 • Dz. U. L275 - 42 z 200816.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 10 października 2008 r. ustalająca ostateczne przydziały finansowe dla państw członkowskich w odniesieniu do określonej liczby hektarów przeznaczonych na restrukturyzację i przekształcenie winnic na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 na rok budżetowy 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5738)

 • Dz. U. L275 - 37 z 200816.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1004/2008 z dnia 15 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 39 oraz Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 7 (1)

 • Dz. U. L275 - 34 z 200816.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1003/2008 z dnia 15 października 2008 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 października 2008 r.

 • Dz. U. L275 - 32 z 200816.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1002/2008 z dnia 15 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L275 - 1 z 200816.10.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1000/2008 z dnia 13 października 2008 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz kwasu sulfanilowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i Indii w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96

 • Dz. U. L275 - 0 z 200816.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.