Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 275 POZ 37

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1004/2008 z dnia 15 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 39 oraz Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 7 (1)

Data ogłoszenia:2008-10-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 275 POZ 37

Strona 1 z 4
16.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 275/37

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1004/2008 z dnia 15 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 39 oraz Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 7

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stoso­ wania międzynarodowych standardów rachunkowości (1), w szczególności jego art. 3 ust. 1,

(5)

czące Standardów Rachunkowości z zadaniem dora­ dzania Komisji w kwestii obiektywizmu i neutralności opinii Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozda­ wczości Finansowej (EFRAG) (3), Grupa Kontrolująca Opinie Dotyczące Standardów Rachunkowości przeanali­ zowała opinię EFRAG w sprawie przyjęcia zmian i poinformowała Komisję Europejską, że opinia ta ma wyważony charakter i jest obiektywna.

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1725/2003.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1725/2003 z dnia 29 września 2003 r. (2) przyjęto określone międzynarodowe standardy rachunkowości oraz ich interpretacje istniejące w dniu 14 września 2002 r.

(6)

(2)

W dniu 13 października 2008 r. Rada Międzynarodo­ wych Standardów Rachunkowości (IASB) przyjęła zmiany Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena oraz Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finan­ sowej (MSSF) 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie infor­ macji, zwane dalej „zmianami w MSR 39 i MSSF 7”. Zmiany w MSR 39 i MSSF 7 umożliwiają w wyjątkowych sytuacjach przekwalifikowanie określo­ nych instrumentów finansowych z kategorii „przezna­ czone do obrotu”. Obecny kryzys finansowy jest uważany za tego rodzaju sytuację wyjątkową, która uzasadniałaby skorzystanie przez przedsiębiorstwa z tej możliwości.

Biorąc pod uwagę bieżące zawirowania na rynkach finan­ sowych oraz fakt, iż pewne instrumenty finansowe prze­ stały być przedmiotem obrotu lub powiązane rynki prze­ stały być aktywne lub są w trudnej sytuacji, zachodzi konieczność natychmiastowego nadania mocy prawnej zmianom umożliwiającym przekwalifikowanie określo­ nych instrumentów finansowych, w związku z czym niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie w trybie pilnym.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Regulacyjnego Rachunko­ wości,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(3)

Należy zezwolić przedsiębiorstwom na przekwalifiko­ wanie określonych instrumentów finansowych zgodnie ze zmianami w MSR 39 i MSSF 7, ze skutkiem od dnia 1 lipca 2008 r.

Artykuł 1 W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1725/2003, Między­ narodowy Standard Rachunkowości (MSR) 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena oraz Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji zmienia się zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

(4)

Konsultacje z Grupą Ekspertów Technicznych (TEG) z Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) potwierdziły, że zmiany w MSR 39 i MSSF 7 spełniają techniczne kryteria przyjęcia okre­ ślone w art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002. Zgodnie z decyzją Komisji 2006/505/WE z dnia 14 lipca 2006 r. powołującą Grupę Kontrolującą Opinie Doty­

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 275 POZ 37 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L275 - 65 z 200816.10.2008

  Zalecenie Urzędu Nadzoru EFTA nr 119/07/COL z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie monitorowania poziomu tła dioksyn, dioksynopochodnych PCB i niedioksynopochodnych PCB w środkach spożywczych

 • Dz. U. L275 - 45 z 200816.10.2008

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 318/05/COL z dnia 14 grudnia 2005 r. o zamknięciu formalnego postępowania wyjaśniającego przewidzianego w art. 1 ust. 2 w części I protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale w odniesieniu do zwolnień z opłat związanych z dokumentami i opłat rejestracyjnych w związku z utworzeniem spółki Entra Eiendom AS (Norwegia)

 • Dz. U. L275 - 42 z 200816.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 10 października 2008 r. ustalająca ostateczne przydziały finansowe dla państw członkowskich w odniesieniu do określonej liczby hektarów przeznaczonych na restrukturyzację i przekształcenie winnic na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 na rok budżetowy 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5738)

 • Dz. U. L275 - 34 z 200816.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1003/2008 z dnia 15 października 2008 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 października 2008 r.

 • Dz. U. L275 - 32 z 200816.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1002/2008 z dnia 15 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L275 - 18 z 200816.10.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1001/2008 z dnia 13 października 2008 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych łączników rur i przewodów rurowych z żeliwa lub stali, pochodzących z Republiki Korei i Malezji w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96

 • Dz. U. L275 - 1 z 200816.10.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1000/2008 z dnia 13 października 2008 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz kwasu sulfanilowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i Indii w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96

 • Dz. U. L275 - 0 z 200816.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.