Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 275 POZ 42

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 10 października 2008 r. ustalająca ostateczne przydziały finansowe dla państw członkowskich w odniesieniu do określonej liczby hektarów przeznaczonych na restrukturyzację i przekształcenie winnic na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 na rok budżetowy 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5738)

Data ogłoszenia:2008-10-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 275 POZ 42

L 275/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.10.2008

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 10 października 2008 r. ustalająca ostateczne przydziały finansowe dla państw członkowskich w odniesieniu do określonej liczby hektarów przeznaczonych na restrukturyzację i przekształcenie winnic na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 na rok budżetowy 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5738)


(Jedynie teksty w językach bułgarskim, hiszpańskim, czeskim, niemieckim, greckim, francuskim, włoskim, węgierskim, maltańskim, portugalskim, rumuńskim, słoweńskim i słowackim są autentyczne)

(2008/799/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 Komisja co roku dokonuje wstępnych przy­ działów dla państw członkowskich w oparciu o obiektywne kryteria, uwzględniając indywidualne sytuacje i potrzeby, jak również starania, jakie należy podjąć biorąc pod uwagę cel programu.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (1), w szczególności jego art. 14 ust. 2,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

W decyzji 2007/719/WE (3) Komisja ustaliła orientacyjne przydziały finansowe na rok gospodarczy 2007/2008.

(1)

Zasady dotyczące restrukturyzacji i przekształcenia winnic zostały ustalone w rozporządzeniu (WE) nr 1493/1999 i w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1227/2000 z dnia 31 maja 2000 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina, w odniesieniu do potencjału produkcyj­ nego (2).

(5)

Zgodnie z art. 17 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1227/2000 w przypadku gdy faktycznie poniesione przez państwo członkowskie wydatki na hektar przekra­ czają wydatki przewidziane w przydziale wstępnym, stosuje się karę. W roku budżetowym 2008 karę tę w wysokości 6 169 EUR stosuje się w odniesieniu do Słowacji.

(2)

Zgodnie ze szczegółowymi zasadami dotyczącymi plano­ wania finansowego i uczestniczenia w finansowaniu programu restrukturyzacji i przekształcenia ustalonymi w rozporządzeniu (WE) nr 1227/2000 odniesienia do danego roku budżetowego dotyczą wydatków faktycznie poniesionych przez państwa członkowskie pomiędzy dniem 16 października a dniem 15 października roku następnego.

(6)

Na mocy art. 16 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1227/2000 państwa członkowskie mogą składać wnioski o dalsze finansowanie w ramach bieżącego roku budże­ towego. W roku budżetowym 2008 przypadek ten dotyczy Republiki Czeskiej, Hiszpanii, Włoch, Węgier oraz Rumunii.

(1) Dz.U. L 179 z 14.7.1999, s. 1. (2) Dz.U. L 143 z 16.6.2000, s. 1.

(3) Dz.U. L 289 z 7.11.2007, s. 59.

16.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 275/43

(7)

Na mocy art. 17 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1227/2000 wnioski o dalsze finansowanie przekazane Komisji przez państwa członkowskie przyjmowane są na zasadzie pro rata, z zastosowaniem kwoty dostępnej po odjęciu, w stosunku do wszystkich państw członkow­ skich, sumy kwot zgłoszonych zgodnie z art. 16 ust. 1 lit. a) i b) wymienionego rozporządzenia od całkowitej kwoty przyznanej państwom członkowskim. Przepis ten stosuje się w roku budżetowym 2008 do Republiki Czeskiej, Hiszpanii, Włoch, Węgier oraz Rumunii. Wszystkie wnioski o dalsze finansowanie przekazane przez wymienione państwa członkowskie mogły zostać pozytywnie rozpatrzone, gdyż dotyczyły kwot niższych niż przeznaczone do ponownego przydziału,

na restrukturyzację i przekształcenie winnic na mocy rozporzą­ dzenia (WE) nr 1493/1999 na rok budżetowy 2008, znajdują się w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do: Republiki Bułgarii, Repu­ bliki Czeskiej, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Republiki Włoskiej, Republiki Cypryjskiej, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Repu­ bliki Węgierskiej, Republiki Malty, Republiki Austrii, Republiki Portugalskiej, Rumunii, Republiki Słowenii i Republiki Słowac­ kiej.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 października 2008 r.

Artykuł 1 Ostateczne przydziały finansowe na rok gospodarczy 2007/2008 dla zainteresowanych państw członkowskich w odniesieniu do określonej liczby hektarów przeznaczonych W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

L 275/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.10.2008

ZAŁĄCZNIK OSTATECZNE PRZYDZIAŁY FINANSOWE NA ROK GOSPODARCZY 2007/2008 (rok budżetowy 2008)

Państwo członkowskie Powierzchnia (ha) Przydział finansowy (EUR)

Bułgaria Republika Czeska Niemcy Grecja Hiszpania Francja Włochy Cypr Luksemburg Węgry Malta Austria Portugalia Rumunia Słowenia Słowacja Ogółem

1 200 706 1 406 647 21 154 8 977 12 358 150 5 1 852 3 888 2 711 4 205 124 228 56 614

9 013 796 11 883 827 12 097 072 6 360 118 169 516 302 69 071 668 101 761 476 2 131 684 38 001 14 813 090 38 157 5 068 342 23 511 590 35 050 228 2 401 900 863 646 463 620 897

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 275 POZ 42 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L275 - 65 z 200816.10.2008

  Zalecenie Urzędu Nadzoru EFTA nr 119/07/COL z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie monitorowania poziomu tła dioksyn, dioksynopochodnych PCB i niedioksynopochodnych PCB w środkach spożywczych

 • Dz. U. L275 - 45 z 200816.10.2008

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 318/05/COL z dnia 14 grudnia 2005 r. o zamknięciu formalnego postępowania wyjaśniającego przewidzianego w art. 1 ust. 2 w części I protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale w odniesieniu do zwolnień z opłat związanych z dokumentami i opłat rejestracyjnych w związku z utworzeniem spółki Entra Eiendom AS (Norwegia)

 • Dz. U. L275 - 37 z 200816.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1004/2008 z dnia 15 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 39 oraz Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 7 (1)

 • Dz. U. L275 - 34 z 200816.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1003/2008 z dnia 15 października 2008 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 października 2008 r.

 • Dz. U. L275 - 32 z 200816.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1002/2008 z dnia 15 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L275 - 18 z 200816.10.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1001/2008 z dnia 13 października 2008 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych łączników rur i przewodów rurowych z żeliwa lub stali, pochodzących z Republiki Korei i Malezji w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96

 • Dz. U. L275 - 1 z 200816.10.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1000/2008 z dnia 13 października 2008 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz kwasu sulfanilowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i Indii w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96

 • Dz. U. L275 - 0 z 200816.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.