Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 275 POZ 65

Tytuł:

Zalecenie Urzędu Nadzoru EFTA nr 119/07/COL z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie monitorowania poziomu tła dioksyn, dioksynopochodnych PCB i niedioksynopochodnych PCB w środkach spożywczych

Data ogłoszenia:2008-10-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 275 POZ 65

Strona 1 z 3
16.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 275/65

ZALECENIE URZĘDU NADZORU EFTA NR 119/07/COL z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie monitorowania poziomu tła dioksyn, dioksynopochodnych PCB i niedioksynopochodnych PCB w środkach spożywczych

URZĄD NADZORU EFTA, MAJĄC NA UWADZE, że konieczne jest uzyskanie rzetelnych danych na obszarze całego Europejskiego Obszaru Gospodar­ czego, dotyczących obecności dioksyn, furanów i dioksynopochodnych PCB w jak najszerszej gamie środków spożywczych, aby uzyskać jasny obraz tendencji czasowych występowania tych substancji w tle w środkach spożywczych,


UWZGLĘDNIAJĄC

Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) (zwane dalej Porozumieniem EOG), w szczególności jego art. 109 i protokół 1,

UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie pomiędzy państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawied­ liwości, w szczególności jego art. 5 ust. 2 lit. b) oraz protokół 1,

UWZGLĘDNIAJĄC akt prawny, o którym mowa w pkt 54zn

rozdziału XII załącznika II do Porozumienia EOG,

MAJĄC NA UWADZE, że zalecenie Urzędu Nadzoru EFTA 144/06/COL z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie ograniczenia obecności dioksyn, furanów i polichlorowanych bifenyli (PCB) w paszach i środkach spożywczych zaleca państwom EFTA wyrywkowe monitorowanie na obecność dioksyn i dioksynopochodnych PCB oraz, w miarę możliwości, niediok­ synopochodnych PCB w środkach spożywczych zgodnie z zaleceniem Komisji 2004/705/WE (3),

rozporządzenie Komisji (WE) nr 466/2001 z dnia 8 marca 2001 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy dla niektórych zanieczy­ szczeń w środkach spożywczych (1),

zmienione i dostosowane do porozumienia EOG na mocy protokołu 1 do tego porozumienia,

MAJĄC NA UWADZE, że w zaleceniu Komisji 2004/705/WE państwom członkowskim zaleca się zachowanie minimalnej częstotliwości pobierania próbek poddawanych analizie co roku w przypadku różnych kategorii środków spożywczych oraz format przedstawiania wyników monitoringu na obecność w tle dioksyn, furanów i dioksynopochodnych PCB w środkach spożywczych,

UWZGLĘDNIAJĄC akt prawny, o którym mowa w pkt 54zzc rozdziału XII załącznika II do Porozumienia EOG, MAJĄC NA UWADZE, że należy skorygować obecny program kontroli określony w zaleceniu 2004/705/WE uwzględniając zgromadzone doświadczenia oraz fakt, że państwa EFTA nale­ żące do EOG uczestniczą w badaniach poziomu dioksyn, diok­ synopochodnych PCB i niedioksynopochodnych PCB w środkach spożywczych,

dyrektywa Komisji 2002/69/WE z dnia 26 lipca 2002 r. ustana­ wiająca metody pobierania próbek i metody analizy do celów urzędowej kontroli dioksyn i oznaczania dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli (PCB) w środkach spożywczych (2),

zmieniona i dostosowana do Porozumienia EOG na mocy protokołu 1 do tego porozumienia,

UWZGLĘDNIAJĄC decyzję Urzędu Nadzoru EFTA nr 37/07/COL

z dnia 27 lutego 2007 r., na mocy której zwrócono się do właściwego członka kolegium o przyjęcie zalecenia, o ile projekt tego zalecenia pozostaje w zgodności z opinią Komitetu ds. Środków Spożywczych EFTA (EFC),

MAJĄC NA UWADZE, że rozporządzenie Komisji (WE) nr 466/2001 ustala najwyższe dopuszczalne poziomy dioksyn oraz dla sumy dioksyn i dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli (PCB) w środkach spożywczych, (1) Dz.U. L 77 z 16.3.2001, s. 1. (2) Dz.U. L 209 z 6.8.2002, s. 5.

MAJĄC NA UWADZE, że istotne jest, aby zebrane na podstawie niniejszego zalecenia dane były regularnie zgłaszane Urzędowi Nadzoru EFTA oraz, zgodnie z art. 2 ust. 1 Protokołu 1 poro­ zumienia o nadzorze i trybunale, aby Urząd Nadzoru EFTA przekazywał te informacje Komisji Europejskiej, która zagwa­ rantuje, że dane te zostaną zebrane w jednej bazie danych. Należy również przedstawić dane z ostatnich lat uzyskane dzięki wykorzystaniu metody analizy zgodnej z wymogami określonymi w dyrektywie Komisji 2002/69/WE,

MAJĄC NA UWADZE, że środki przewidziane w niniejszym zale­

ceniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Środków Spożywczych EFTA wspierającego Urząd Nadzoru EFTA,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 275 POZ 65 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L275 - 45 z 200816.10.2008

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 318/05/COL z dnia 14 grudnia 2005 r. o zamknięciu formalnego postępowania wyjaśniającego przewidzianego w art. 1 ust. 2 w części I protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale w odniesieniu do zwolnień z opłat związanych z dokumentami i opłat rejestracyjnych w związku z utworzeniem spółki Entra Eiendom AS (Norwegia)

 • Dz. U. L275 - 42 z 200816.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 10 października 2008 r. ustalająca ostateczne przydziały finansowe dla państw członkowskich w odniesieniu do określonej liczby hektarów przeznaczonych na restrukturyzację i przekształcenie winnic na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 na rok budżetowy 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5738)

 • Dz. U. L275 - 37 z 200816.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1004/2008 z dnia 15 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 39 oraz Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 7 (1)

 • Dz. U. L275 - 34 z 200816.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1003/2008 z dnia 15 października 2008 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 października 2008 r.

 • Dz. U. L275 - 32 z 200816.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1002/2008 z dnia 15 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L275 - 18 z 200816.10.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1001/2008 z dnia 13 października 2008 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych łączników rur i przewodów rurowych z żeliwa lub stali, pochodzących z Republiki Korei i Malezji w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96

 • Dz. U. L275 - 1 z 200816.10.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1000/2008 z dnia 13 października 2008 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz kwasu sulfanilowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i Indii w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96

 • Dz. U. L275 - 0 z 200816.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.