Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 278 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1028/2008 z dnia 19 września 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

Data ogłoszenia:2008-10-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 278 POZ 3

Strona 1 z 2
21.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 278/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1028/2008 z dnia 19 września 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (1), w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. a), a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (5)

nadzoru importu wyrobów tekstylnych do Wspólnoty, wiążąca informacja taryfowa wydana przez organy celne państw członkowskich odnośnie klasyfikacji towarów w Nomenklaturze Scalonej, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, może być nadal przywoływana przez otrzymującego przez okres 60 dni, zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (2). Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

W celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenkla­ tury Scalonej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87, konieczne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towarów, określonych w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Rozporządzenie (EWG) nr 2658/87 ustala ogólne zasady interpretacji Nomenklatury Scalonej. Reguły te stosuje się także do każdej innej nomenklatury, która jest w całości lub w części oparta na Nomenklaturze Scalonej lub dodaje do niej dodatkowe podpodziały i która została ustanowiona w drodze przepisów szczególnych prawa wspólnotowego w celu stosowania środków taryfowych i innych środków odnoszących się do obrotu towaro­ wego. Na mocy wyżej wymienionych ogólnych reguł towary opisane w kolumnie 1 tabeli zawartej w załączniku muszą być klasyfikowane pod odpowiednimi kodami CN wskazanymi w kolumnie 2 z przyczyn określonych w kolumnie 3. Właściwe jest zapewnienie, że z zastrzeżeniem środków obowiązujących we Wspólnocie dotyczących systemu podwójnej kontroli oraz uprzedniego i retrospektywnego

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Towary opisane w kolumnie 1 załączonej tabeli są klasyfiko­ wane w ramach Nomenklatury Scalonej według odpowiednich kodów CN wskazanych w kolumnie 2 tej tabeli. Artykuł 2 Z zastrzeżeniem środków obowiązujących we Wspólnocie doty­ czących systemu podwójnej kontroli oraz uprzedniego i retrospektywnego nadzoru importu wyrobów tekstylnych do Wspólnoty, wiążąca informacja taryfowa wydana przez organy celne państw członkowskich, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, może być nadal przywoływana przez okres 60 dni, zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

(3)

(4)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 września 2008 r. W imieniu Komisji

László KOVÁCS

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1.

(2) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1.

L 278/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.10.2008

ZAŁĄCZNIK

Opis towarów (1)

Klasyfikacja (kod CN) (2)

Uzasadnienie (3)

Artykuł wyprodukowany z różnokolorowej dzia­ niny z włókien chemicznych. Użyty materiał włókienniczy jest odpowiedni na stroje kąpielowe. Artykuł ten przeznaczony jest do noszenia bezpośrednio na ciele i okrywa wyłącznie biust. Dwa trójkątne kawałki materiału włókienniczego tworzą miseczki, które po nałożeniu na ciało okrywają biust. Każdy z dwóch trójkątów posiada jednobarwną podszewkę z dzianiny, a jego trzy krawędzie są obszyte.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 278 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L278 - 7 z 200821.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1030/2008 z dnia 20 października 2008 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Chasselas de Moissac (ChNP))

 • Dz. U. L278 - 6 z 200821.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1029/2008 z dnia 20 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w celu zaktualizowania odniesienia do określonych norm europejskich (1)

 • Dz. U. L278 - 1 z 200821.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1027/2008 z dnia 20 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L278 - 0 z 200821.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.