Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 278 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1029/2008 z dnia 20 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w celu zaktualizowania odniesienia do określonych norm europejskich (1)

Data ogłoszenia:2008-10-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 278 POZ 6

L 278/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.10.2008

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1029/2008 z dnia 20 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w celu zaktualizowania odniesienia do określonych norm europejskich

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (1), w szczególności jego art. 64 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

laboratoriów wzorcujących i badawczych – wymagań ogólnych dotyczących działania i uznawania” przez normę EN ISO/IEC 17011 dotyczącą „wymagań ogól­ nych dla jednostek akredytujących prowadzących akredy­ tację jednostek oceniających zgodność”. Należy zatem zaktualizować odniesienie do tych norm europejskich w art. 12 rozporządzenia (WE) nr 882/2004.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 882/2004. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnoś­ ciowego i Zdrowia Zwierząt,

(6)

W rozporządzeniu (WE) nr 882/2004 ustanawia się zharmonizowane ramy ogólnych zasad dotyczących organizacji kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt. Zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 właściwy organ wyznacza laboratoria, które mogą prze­ prowadzać analizę próbek pobranych w trakcie kontroli urzędowych. Laboratoria te muszą uzyskać akredytację zgodnie z określonymi normami europejskimi. Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) opracował normy europejskie (normy EN) właściwe dla celów rozporządzenia (WE) nr 882/2004, a w szczególności dla celów akredytacji laboratoriów. CEN zastąpił normy europejskie: EN 45002 dotyczącą „ogólnych kryteriów oceny laboratoriów badawczych” oraz EN 45003 dotyczącą „systemu akredytacji

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W art. 12 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 wprowadza się następujące zmiany: 1) ust. 2 lit. b) otrzymuje brzmienie: „b) EN ISO/IEC 17011 dotyczącą »wymagań ogólnych dla jednostek akredytujących prowadzących akredytację jednostek oceniających zgodność«;”; 2) skreśla się ust. 2 lit. c). Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

(3)

(4)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 października 2008 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 278 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L278 - 7 z 200821.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1030/2008 z dnia 20 października 2008 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Chasselas de Moissac (ChNP))

 • Dz. U. L278 - 3 z 200821.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1028/2008 z dnia 19 września 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L278 - 1 z 200821.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1027/2008 z dnia 20 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L278 - 0 z 200821.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.