Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 279 POZ 13

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1034/2008 z dnia 21 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 885/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w zakresie akredytacji agencji płatniczych i innych jednostek, jak również rozliczenia rachunków EFRG i EFRROW

Data ogłoszenia:2008-10-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 279 POZ 13

22.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 279/13

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1034/2008 z dnia 21 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 885/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w zakresie akredytacji agencji płatniczych i innych jednostek, jak również rozliczenia rachunków EFRG i EFRROW

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (1), w szczególności jego art. 42, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

realizowane na różne sposoby. Bez uszczerbku dla wszel­ kich innych działań mających na celu egzekwowanie prawa przewidzianych przez przepisy krajowe, skutecznym i wydajnym pod względem kosztów sposobem odzyskiwania zaległych należności jest odli­ czanie ich od przyszłych płatności przewidzianych na rzecz dłużnika, po tym, jak wysokość długu została usta­ lona zgodnie z krajowym ustawodawstwem. Należy zatem wprowadzić obowiązek stosowania tej metody przez państwa członkowskie.

(4)

Na mocy art. 9 ust. 1 lit. a) ppkt (iii) rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 państwa członkowskie są zobowią­ zane do odzyskiwania kwot utraconych na skutek niepra­ widłowości lub zaniedbań. Jednak przepisy art. 32 ust. 6 oraz art. 33 ust. 7 tego samego rozporządzenia pozwa­ lają państwom członkowskim na podjęcie decyzji o niekontynuowaniu windykacji, jeśli łączna kwota poniesionych i przewidywanych kosztów windykacji przewyższa kwotę do odzyskania. Aby zapewnić skuteczne i poprawne wykonanie tych przepisów należy ustanowić określony próg, poniżej którego państwa członkowskie mogą zaprzestać windykacji. Taki próg powinna stanowić kwota 100 EUR, nie licząc odsetek, ponieważ przypadki, w których zaległe należności dotyczą kwot poniżej tego progu, stanowią znacznie mniej niż 0,1 % ogólnej kwoty nienależnych płatności zgłoszonych Komisji przez państwa członkowskie na mocy art. 6 lit. h) rozporządzenia Komisji (WE) nr 885/2006 (2). Ustanowienie przedmiotowego progu nie powinno stanowić dla państw członkowskich przeszkody w stosowaniu wyżej wymienionych przepisów w odniesieniu do przypadków dotyczących kwot prze­ wyższających 100 EUR, jeśli są one odpowiednio uzasad­ nione. Ustanowiona na mocy niniejszego rozporządzenia zasada de minimis nie powinna mieć zastosowania w przypadku zmniejszenia przez państwa członkowskie płatności dla beneficjenta lub wykluczenia beneficjenta z płatności w obszarze zasady współzależności na mocy art. 6 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników (3), ponieważ art. 6 ust. 3 tego rozporządzenia stanowi, że nie stosuje się zmniej­ szenia płatności lub wykluczenia z płatności wobec kwot wynoszących 100 EUR i mniej. Zobowiązanie państw członkowskich do odzyskania nienależnych płatności powyżej 100 EUR może być

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 885/2006. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Funduszy Rolniczych,

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 885/2006 dodaje się rozdział 1a w następującym brzmieniu:

„ROZDZIAŁ 1a WINDYKACJA DŁUGÓW

Artykuł 5a De minimis Bez uszczerbku dla przepisów art. 6 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 (*), warunki okre­ ślone w art. 32 ust. 6 lit. a) oraz w art. 33 ust. 7 rozporzą­ dzenia Rady (WE) nr 1290/2005 uznaje się za spełnione, jeśli kwota podlegająca zwrotowi przez beneficjenta w odniesieniu do płatności indywidualnej w ramach jednego programu pomocy nie przekracza sumy 100 EUR, nie licząc odsetek. Artykuł 5b Sposób odzyskiwania Bez uszczerbku dla wszelkich innych działań mających na celu egzekwowanie prawa przewidzianych przez przepisy krajowe, państwa członkowskie odliczają wszelkie zaległe należności dłużnika, których wysokość została ustalona zgodnie z krajowym ustawodawstwem, od wszelkich płat­ ności wypłacanych mu przez agencję płatniczą, odpowie­ dzialną za odzyskanie długu od tego samego beneficjenta. ___________ (*) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, s. 1.”.

(2)

(3)

(1) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1. (2) Dz.U. L 171 z 23.6.2006, s. 90. (3) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, s. 1.

L 279/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.10.2008

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 października 2008 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 279 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L279 - 19 z 200822.10.2008

  Decyzja Rady z dnia 20 października 2008 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Austrii

 • Dz. U. L279 - 17 z 200822.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1036/2008 z dnia 21 października 2008 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarze VIIa przez statki pływające pod banderą Irlandii

 • Dz. U. L279 - 15 z 200822.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1035/2008 z dnia 21 października 2008 r. ustanawiające zakaz połowów molwy w obszarze IIIa oraz w wodach WE obszarów IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L279 - 3 z 200822.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1033/2008 z dnia 20 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 802/2004 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (1)

 • Dz. U. L279 - 1 z 200822.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1032/2008 z dnia 21 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L279 - 0 z 200822.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.