Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 279 POZ 3 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1033/2008 z dnia 20 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 802/2004 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (1)

Data ogłoszenia:2008-10-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 279 POZ 3 - Strona 2

Strona 2 z 8

2) w art. 20 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Oprócz wymogów określonych w ust. 1, zaintereso­ wane przedsiębiorstwa, proponując zobowiązania na mocy art. 6 ust. 2 lub art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 139/2004, przekazują jeden oryginał i dziesięć kopii infor­ macji i dokumentów przewidzianych w formularzu RM dotyczącym środków zaradczych zgodnie z załącznikiem IV do niniejszego rozporządzenia. Przekazane informacje są prawdziwe i kompletne.”;

Komisję w nadzorowaniu zgodności stron z podjętymi zobowiązaniami lub upoważnionego (upoważnionych) do wykonania tych zobowiązań. Zarządca może zostać powo­ łany przez strony, po zatwierdzeniu jego osoby przez Komisję, lub przez Komisję. Zarządca wykonuje swoje obowiązki pod nadzorem Komisji.


2. Komisja może dołączyć do zobowiązań postanowienia dotyczące zarządcy jako warunki i obowiązki zgodnie z art. 6 ust. 2 lub art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 139/2004.”;

3) dodaje się art. 20a w brzmieniu: 4) załączniki zostają zmienione zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

„Artykuł 20a Zarządcy 1. Zobowiązania proponowane przez zainteresowane przedsiębiorstwa zgodnie z art. 6 ust. 2 lub art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 139/2004 mogą obejmować powo­ łanie niezależnego zarządcy (lub zarządców) na koszt zain­ teresowanych przedsiębiorstw, wspierającego (wspierających)

Artykuł 2 Wejście w życie Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie nastepnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 października 2008 r. W imieniu Komisji

Neelie KROES

Członek Komisji

22.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 279/5

ZAŁĄCZNIK W załącznikach do rozporządzenia (WE) nr 802/2004 wprowadza się następujące zmiany: 1) w załączniku I wprowadza się następujące zmiany: a) punkt 1.1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: „Niniejszy formularz wyjaśnia szczegółowo, jakie informacje zgłaszające strony muszą przedstawić przy zgłaszaniu do Komisji Europejskiej planowanego połączenia, przejęcia lub innej formy koncentracji. System kontroli połączeń Unii Europejskiej jest uregulowany w rozporządzeniu Rady (WE) nr 139/2004 (zwanym dalej »rozporządzeniem WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw«) oraz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 802/2004 (zwanym dalej »rozporządzeniem wykonawczym«), którego załącznik stanowi niniejszy Formularz CO (*). Teksty tych rozporzą­ dzeń oraz innych odnośnych dokumentów można znaleźć na stronie »Konkurencja« witryny internetowej Komisji »Europa«. Zwraca się uwagę na odnośne postanowienia Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwanego dalej »Porozumieniem EOG«) (**).

___________

(*) Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. (Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1). (**) Zob. w szczególności art. 57 Porozumienia EOG, pkt 1 załącznika XIV do Porozumienia EOG oraz protokoły 21 i 24 do Porozumienia EOG oraz Protokół 4 do Porozumienia między państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości (zwanego dalej »Porozumieniem o ustanowieniu Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości«). Wszelkie odniesienia do państw EFTA rozumie się jako odniesienia do tych państw EFTA, które są stronami Porozumienia EOG. W dniu 1 maja 2004 r. tymi państwami są Islandia, Liechtenstein i Norwegia.”; b) w pkt 1.1 akapit drugi ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: „Połączenia, które nie osiągają danych progów obrotu, mogą wchodzić w zakres uprawnień władz państw człon­ kowskich lub państw EFTA odpowiedzialnych za kontrolę połączeń.”; c) przypis 1 zawarty w pkt 3.5 otrzymuje brzmienie: „(1) Zob.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 279 POZ 3 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L279 - 19 z 200822.10.2008

  Decyzja Rady z dnia 20 października 2008 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Austrii

 • Dz. U. L279 - 17 z 200822.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1036/2008 z dnia 21 października 2008 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarze VIIa przez statki pływające pod banderą Irlandii

 • Dz. U. L279 - 15 z 200822.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1035/2008 z dnia 21 października 2008 r. ustanawiające zakaz połowów molwy w obszarze IIIa oraz w wodach WE obszarów IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L279 - 13 z 200822.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1034/2008 z dnia 21 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 885/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w zakresie akredytacji agencji płatniczych i innych jednostek, jak również rozliczenia rachunków EFRG i EFRROW

 • Dz. U. L279 - 1 z 200822.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1032/2008 z dnia 21 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L279 - 0 z 200822.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.