Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 279 POZ 3 - Strona 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1033/2008 z dnia 20 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 802/2004 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (1)

Data ogłoszenia:2008-10-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 279 POZ 3 - Strona 6

Strona 6 z 8

4 rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw oddzielnie dla każdego państwa członkowskiego/państwa EFTA, w którym strony uczestniczące w koncentracji prowadzą działalność gospodarczą; c) w przypadku wniosku o odesłanie na mocy art. 4 ust. 5 rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw oddzielnie dla każdego państwa członkowskiego/państwa EFTA, określonego w pkt 6.3.1 niniejszego formularza, w którym strony prowadzą działalność gospodarczą i które może badać koncentrację; oraz”; l) w sekcji 6 pkt 6.2.1 otrzymuje brzmienie: „6.2.1. Określić, które państwo (państwa) członkowskie i państwo (państwa) EFTA, zgodnie z art. 4 ust. 4 rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, powinno (powinny) zbadać koncentrację, wskazując, czy zostały nawiązane nieformalne kontakty z tym państwem członkowskim (tymi państwami członkowskimi) lub państwem (państwami) EFTA.”;


22.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 279/9

m) w sekcji 6 pkt 6.2.2 akapit trzeci otrzymuje brzmienie: „W przypadku wniosku o odesłanie sprawy w całości należy potwierdzić, że nie ma rynków oddziaływania poza terytorium państwa członkowskiego (państw członkowskich) i państwa (państw) EFTA, do których wnioskuje o się odesłanie.”; n) w sekcji 6 pkt 6.2.3 otrzymuje brzmienie: „6.2.3. Wyjaśnić, w jaki sposób każdy z rynków oddziaływania w państwie członkowskim (państwach członkow­ skich), do których odesłanie jest przedmiotem wniosku, reprezentuje wszystkie cechy odrębnego rynku w rozumieniu art. 4 ust. 4 rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw.”; o) w sekcji 6 pkt 6.2.5 otrzymuje brzmienie: „6.2.5. W przypadku gdy w wyniku odesłania na mocy art. 4 ust. 4 rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw państwo (państwa) członkowskie lub państwo (państwa) EFTA stanie (staną) się właściwe do zbadania całości lub części sprawy, czy wyrażają Państwo zgodę, aby dane państwo (państwa) członkowskie lub państwo (państwa) EFTA opierały się na informacjach zawartych w niniejszym formu­ larzu na potrzeby krajowego postępowania dotyczącego sprawy lub jej części TAK lub NIE”; p) w sekcji 6 pkt 6.3.1 otrzymuje brzmienie: „6.3.1. Określić dla każdego państwa członkowskiego i/lub państwa EFTA, czy koncentracja może zostać zbadana na mocy krajowego prawa konkurencji tego państwa. Należy zaznaczyć w odnośnym okienku przy każdym państwie członkowskim i/lub państwie EFTA. Czy koncentracja może zostać zbadana na mocy krajowego prawa konkurencji każdego z poniższych państw członkowskich i/lub państw EFTA Należy podać odpowiedź dla każdego państwa członkowskiego i/lub państwa EFTA przez wskazanie TAK lub NIE przy każdym państwie członkowskim i/lub państwie EFTA. Brak wskazania TAK lub NIE przy państwie członkowskim i/lub państwie EFTA zostanie uznane za wskazanie TAK dla tego państwa członkowskiego/państwa EFTA.

Belgia Bułgaria Republika Czeska Dania Niemcy Estonia Irlandia Grecja Hiszpania Francja Włochy Cypr Łotwa Litwa Luksemburg Węgry Malta Niderlandy Austria Polska Portugalia

TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE

L 279/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.10.2008

Rumunia Słowenia Słowacja Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo Islandia Norwegia Liechtenstein

TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE”

q) w sekcji 6 pkt 6.3.2 otrzymuje brzmienie: „6.3.2. Dla każdego państwa członkowskiego i/lub państwa EFTA należy przedstawić wystarczające dane finan­ sowe lub inne, aby wykazać, że koncentracja spełnia odpowiednie kryteria na mocy obowiązującego krajowego prawa konkurencji.”; r) w sekcji 6 dodaje się pkt 6.3.3 w brzmieniu: „6.3.3. Proszę wyjaśnić, dlaczego sprawa powinna być zbadana przez Komisję, a w szczególności, czy koncen­ tracja może mieć wpływ na konkurencję poza terytorium jednego państwa członkowskiego i/lub państwa EFTA.”; s) w sekcji 6 skreśla się pkt 6.3.4;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 279 POZ 3 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L279 - 19 z 200822.10.2008

  Decyzja Rady z dnia 20 października 2008 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Austrii

 • Dz. U. L279 - 17 z 200822.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1036/2008 z dnia 21 października 2008 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarze VIIa przez statki pływające pod banderą Irlandii

 • Dz. U. L279 - 15 z 200822.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1035/2008 z dnia 21 października 2008 r. ustanawiające zakaz połowów molwy w obszarze IIIa oraz w wodach WE obszarów IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L279 - 13 z 200822.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1034/2008 z dnia 21 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 885/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w zakresie akredytacji agencji płatniczych i innych jednostek, jak również rozliczenia rachunków EFRG i EFRROW

 • Dz. U. L279 - 1 z 200822.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1032/2008 z dnia 21 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L279 - 0 z 200822.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.