Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 28 POZ 12

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 93/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wycofania tymczasowego zawieszenia systemu zwolnienia z opłat celnych na rok 2008 na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Norwegii otrzymanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

Data ogłoszenia:2008-02-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 28 POZ 12

L 28/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.2.2008

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 93/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wycofania tymczasowego zawieszenia systemu zwolnienia z opłat celnych na rok 2008 na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Norwegii otrzymanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3448/93 z dnia 6 grudnia 1993 r. ustanawiające zasady handlu mające zastosowanie do niektórych towarów pochodzących z przetwórstwa produktów rolnych (1), w szczególności jego art. 7 ust. 2, uwzględniając decyzję Rady 2004/859/WE z dnia 25 października 2004 r. w sprawie zawarcia Umowy w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii odnośnie protokołu 2 do dwustronnej Umowy o wolnym handlu zawartej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii (2), w szczególności jej art. 3, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (5)

Zgodnie z pkt IV uzgodnionego protokołu do Umowy co do zasady powinno się zezwolić na bezcłowy przywóz towarów objętych kodami CN 2202 10 00 i ex 2202 90 10 pochodzących z Norwegii tylko w granicach kontyngentu bezcłowego, podczas gdy za przywóz towarów przekraczający przydzielony kontyngent należy zapłacić cło.

(4)

Zgodnie ze statystykami udostępnionymi Komisji roczny kontyngent na 2007 rok na towary, o których mowa, otwarty rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1798/2006 (7) nie został wyczerpany dnia 31 października 2007 r. Zgodnie z pkt IV uzgodnionego protokołu do Umowy omawianym wyrobom należy przyznać nieograniczony bezcłowy dostęp do rynku Wspólnoty od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

Należy zatem wycofać tymczasowe zawieszenie systemu zwolnienia z opłat celnych obowiązujące zgodnie z protokołem nr 2.

Protokół 2 do dwustronnej Umowy o wolnym handlu między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii (3) oraz protokół 3 do Porozumienia o EOG (4) określają zasady handlu między Umawiającymi się Stronami dla niektórych towarów rolnych i przetworzonych produktów rolnych. Protokół 3 do Porozumienia EOG zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 138/2004 (5) przewiduje zerową stawkę celną dla niektórych wód zawierających dodatek cukru lub innej substancji słodzącej lub aromatyzowanych, objętych kodem CN 2202 10 00, i niektórych pozostałych napojów bezalkoholowych zawierających cukier, objętych kodem CN ex 2202 90 10. Zerowa stawka celna na wody i inne napoje, o których mowa, została tymczasowo zawieszona w stosunku do Norwegii na mocy Umowy w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii odnośnie protokołu 2 do dwustronnej Umowy o wolnym handlu zawartej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii (6), zwanej dalej „Umową”, zatwierdzonej decyzją 2004/859/WE.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zagadnień Horyzontalnych dotyczących Handlu Produktami Przetworzonymi niewymienionymi w załączniku I do Traktatu,

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 1. Na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 r. wycofuje się tymczasowe zawieszenie systemu zwolnienia z opłat celnych obowiązujące zgodnie z protokołem nr 2 do dwustronnej Umowy o wolnym handlu, w stosunku do towarów objętych kodami CN 2202 10 00 (wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub wody aromatyzowane) oraz ex 2202 90 10 (inne napoje bezalkoholowe zawierające cukier (sacharozę lub cukier inwertowany).

(3)

(1) Dz.U. L 318 z 20.12.1993, s. 18. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2580/2000 (Dz.U. L 298 z 25.11.2000, s. 5). (2) Dz.U. L 370 z 17.12.2004, s. 70. 3) Dz.U. L 171 z 27.6.1973, s. 1. ( (4) Dz.U. L 22 z 24.1.2002, s. 37. (5) Dz.U. L 342 z 18.11.2004, s. 30. (6) Dz.U. L 370 z 17.12.2004, s. 72.

2. Zasadami pochodzenia, wzajemnie stosowanymi do towarów, o których mowa w ust. 1, są zasady określone w protokole 3 do dwustronnej Umowy o wolnym handlu między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii.

(7) Dz.U. L 341 z 7.12.2006, s. 24.

1.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 28/13

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 stycznia 2008 r. W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 28 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L28 - 40 z 20081.2.2008

  Sprostowanie do dyrektywy 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych (  Dz.U. L 310 z 25.11.2005)

 • Dz. U. L28 - 36 z 20081.2.2008

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie wpłacenia przez Central Bank of Cyprus i Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta kapitału, przekazania aktywów rezerwy walutowej oraz wniesienia wkładu na poczet rezerw oraz zasobów Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2007/22)

 • Dz. U. L28 - 34 z 20081.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniająca decyzję 2005/59/WE w odniesieniu do regionów Słowacji, gdzie mają zostać wprowadzone plany zwalczania klasycznego pomoru świń u dzików i szczepień interwencyjnych dzików przeciwko klasycznemu pomorowi świń (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 319)

 • Dz. U. L28 - 21 z 20081.2.2008

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L28 - 20 z 20081.2.2008

  Decyzja Rady z dnia 30 października 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania umowy między Wspólnotą Europejską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L28 - 18 z 20081.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 95/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L28 - 14 z 20081.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 94/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L28 - 9 z 20081.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 92/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 lutego 2008 r.

 • Dz. U. L28 - 8 z 20081.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 91/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L28 - 7 z 20081.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 90/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L28 - 5 z 20081.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 89/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L28 - 3 z 20081.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 88/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L28 - 1 z 20081.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 87/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.