Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 28 POZ 21

Tytuł:

Umowa między Wspólnotą Europejską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

Data ogłoszenia:2008-02-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 28 POZ 21

Strona 1 z 10
1.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 28/21

UMOWA między Wspólnotą Europejską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, z jednej strony, oraz ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE, z drugiej strony, (zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”) STWIERDZAJĄC, że Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał, że pewne postanowienia dwustronnych umów zawartych przez niektóre państwa członkowskie z państwami trzecimi są niezgodne z prawem Wspólnoty Europejskiej, STWIERDZAJĄC, że między niektórymi państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi zostały zawarte dwustronne umowy dotyczące usług lotniczych zawierające podobne postanowienia i że państwa członkowskie są zobowiązane do podjęcia wszelkich odpowiednich kroków w celu eliminacji niezgodności między takimi umowami a Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską, STWIERDZAJĄC, że Wspólnota Europejska ma wyłączną kompetencję w zakresie pewnych aspektów, które mogą być objęte dwustronnymi umowami dotyczącymi usług lotniczych między państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej a państwami trzecimi, STWIERDZAJĄC, że na mocy prawa Wspólnoty Europejskiej wspólnotowi przewoźnicy lotniczy ustanowieni w jednym z państw członkowskich mają prawo do niedyskryminującego dostępu do uzgodnionych tras lotniczych między państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej a państwami trzecimi, UWZGLĘDNIAJĄC umowy między Wspólnotą Europejską a niektórymi państwami trzecimi, przewidujące dla obywateli tych państw trzecich możliwość nabywania prawa własności przewoźników lotniczych licencjonowanych zgodnie z prawem Wspólnoty Europejskiej, UZNAJĄC, że spójność między prawem Wspólnoty Europejskiej a postanowieniami dwustronnych umów dotyczących usług lotniczych zawartych między państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi będzie stanowić solidną podstawę prawną dla świadczenia usług lotniczych między Wspólnotą Europejską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i zapewni kontynuację i rozwój takich usług lotniczych, STWIERDZAJĄC, że zgodnie z prawem Wspólnoty Europejskiej przewoźnicy lotniczy nie mogą co do zasady zawierać umów, które mogłyby wpłynąć na wymianę handlową między państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej i których celem lub skutkiem byłoby uniemożliwienie, ograniczenie lub zakłócenie konkurencji, UZNAJĄC, że postanowienia dwustronnych umów dotyczących usług lotniczych zawartych między państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, które: (i) wymagają zawarcia porozumień między przedsiębiorstwami, podjęcia decyzji związków przedsiębiorstw lub uzgodnienia praktyk zapobiegających konkurencji między przewoźnikami lotniczymi na danych trasach lub ją ograniczających albo zakłócających, albo sprzyjają takim działaniom; lub (ii) wzmacniają skutki wszelkich takich porozumień, decyzji lub uzgodnionych praktyk; lub (iii) przenoszą na przewoźników lotniczych lub inne prywatne podmioty gospodarcze odpowiedzialność za zastosowanie środków zapobiegających konkurencji między przewoźnikami lotniczymi na danych trasach, lub ją ograniczających albo zakłócających, które to środki mogą uniemożliwić skuteczne działanie zasad konkurencji mających zastosowanie do przedsiębiorstw, STWIERDZAJĄC, że w ramach niniejszej umowy celem Wspólnoty Europejskiej nie jest zwiększenie ogólnej wielkości przewozów lotniczych między Wspólnotą Europejską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, ani naruszenie równowagi między wspólnotowymi przewoźnikami lotniczymi a przewoźnikami lotniczymi ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, ani też zmiana wykładni postanowień obecnie obowiązujących dwustronnych umów dotyczących usług lotniczych w zakresie praw przewozowych,


L 28/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.2.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 28 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L28 - 40 z 20081.2.2008

  Sprostowanie do dyrektywy 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych (  Dz.U. L 310 z 25.11.2005)

 • Dz. U. L28 - 36 z 20081.2.2008

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie wpłacenia przez Central Bank of Cyprus i Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta kapitału, przekazania aktywów rezerwy walutowej oraz wniesienia wkładu na poczet rezerw oraz zasobów Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2007/22)

 • Dz. U. L28 - 34 z 20081.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniająca decyzję 2005/59/WE w odniesieniu do regionów Słowacji, gdzie mają zostać wprowadzone plany zwalczania klasycznego pomoru świń u dzików i szczepień interwencyjnych dzików przeciwko klasycznemu pomorowi świń (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 319)

 • Dz. U. L28 - 20 z 20081.2.2008

  Decyzja Rady z dnia 30 października 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania umowy między Wspólnotą Europejską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L28 - 18 z 20081.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 95/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L28 - 14 z 20081.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 94/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L28 - 12 z 20081.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 93/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wycofania tymczasowego zawieszenia systemu zwolnienia z opłat celnych na rok 2008 na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Norwegii otrzymanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

 • Dz. U. L28 - 9 z 20081.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 92/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 lutego 2008 r.

 • Dz. U. L28 - 8 z 20081.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 91/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L28 - 7 z 20081.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 90/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L28 - 5 z 20081.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 89/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L28 - 3 z 20081.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 88/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L28 - 1 z 20081.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 87/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.