Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 28 POZ 34

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniająca decyzję 2005/59/WE w odniesieniu do regionów Słowacji, gdzie mają zostać wprowadzone plany zwalczania klasycznego pomoru świń u dzików i szczepień interwencyjnych dzików przeciwko klasycznemu pomorowi świń (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 319)

Data ogłoszenia:2008-02-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 28 POZ 34

L 28/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.2.2008

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniająca decyzję 2005/59/WE w odniesieniu do regionów Słowacji, gdzie mają zostać wprowadzone plany zwalczania klasycznego pomoru świń u dzików i szczepień interwencyjnych dzików przeciwko klasycznemu pomorowi świń (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 319)

(Jedynie tekst w języku słowackim jest autentyczny)

(2008/88/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


u dzików powinny zostać rozszerzone na część okręgów Nové Zámky, Komárno i Levice.

(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 2001/89/WE z dnia 23 października 2001 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania klasycznego pomoru świń (1), w szczególności jej art. 16 ust. 1 i art. 20 ust. 2,

(5)

W celu zapewnienia przejrzystości prawodawstwa wspólnotowego wykaz objętych tym planem obszarów, wymienionych w załączniku do decyzji 2005/59/WE, należy zastąpić treścią załącznika do niniejszej decyzji. Należy zatem 2005/59/WE. odpowiednio zmienić decyzję

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Komisji 2005/59/WE z dnia 26 stycznia 2005 r. zatwierdzająca plany zwalczania klasycznego pomoru świń u dzików i szczepień interwencyjnych tych świń w Słowacji (2) została przyjęta w ramach środków zwalczania klasycznego pomoru świń. Słowacja poinformowała Komisję, że klasyczny pomór świń u dzików został skutecznie zwalczony na obszarach ośrodków administracji ds. weterynaryjnych i żywieniowych Trenčín (obejmujący okręgi Trenčín i Bánovce nad Bebravou), Prievidza (obejmujący okręgi Prievidza i Partizánske) oraz Púchov (obejmujący jedynie okrąg Ilava). W związku z tym, zatwierdzone plany zwalczania klasycznego pomoru świń u dzików i szczepień interwencyjnych dzików nie powinny obowiązywać już na tych obszarach. Słowacja poinformowała także Komisję o ewolucji klasycznego pomoru świń u dzików w ostatnim czasie i o obecności tej choroby w okręgu Nové Zámky. W świetle dostępnych informacji epidemiologicznych, środki planu zwalczania klasycznego pomoru świń

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(2)

Artykuł 1 Załącznik do decyzji 2005/59/WE zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Słowackiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 stycznia 2008 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

(3)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 316 z 1.12.2001, s. 5. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2007/729/WE (Dz.U. L 294 z 13.11.2007, s. 26). (2) Dz.U. L 24 z 27.1.2005, s. 46. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/20/WE (Dz.U. L 15 z 20.1.2006, s. 48).

1.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 28/35

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK 1. Obszary, na których realizowany ma być plan zwalczania klasycznego pomoru świń u dzików: Obszary ośrodków administracji ds. weterynaryjnych i żywieniowych (DVFA): Žiar nad Hronom (obejmujący okręgi Žiar nad Hronom, Žarnovica i Banská Štiavnica), Zvolen (obejmujący okręgi Zvolen, Krupina i Detva), Lučenec (obejmujący okręgi Lučenec i Poltár), Veľký Krtíš (obejmujący okręg Veľký Krtíš), Komárno (obejmujący obszar położony na wschód od drogi nr 64, na północ od granicy z Węgrami i na zachód od okręgu Nové Zámky), Nové Zámky (obejmujący obszar położony na wschód od okręgu Komárno i na wschód od drogi nr 64, na południe od drogi nr 75 i na północ od granicy z Węgrami) oraz Levice (obejmujący obszar położony na wschód od okręgu Nové Zámky i na wschód od drogi nr 66 (E77), na południe od drogi nr 75, na północ od granicy z Węgrami i na zachód od okręgu Veľký Krtíš). 2. Obszary, na których ma być wprowadzony plan szczepień interwencyjnych dzików przeciwko klasycznemu pomorowi świń: Obszary ośrodków administracji ds. weterynaryjnych i żywieniowych (DVFA): Žiar nad Hronom (obejmujący okręgi Žiar nad Hronom, Žarnovica i Banská Štiavnica), Zvolen (obejmujący okręgi Zvolen, Detva i Krupina), Lučenec (obejmujący okręgi Lučenec i Poltár), Veľký Krtíš (obejmujący okręg Veľký Krtíš).”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 28 POZ 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L28 - 40 z 20081.2.2008

  Sprostowanie do dyrektywy 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych (  Dz.U. L 310 z 25.11.2005)

 • Dz. U. L28 - 36 z 20081.2.2008

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie wpłacenia przez Central Bank of Cyprus i Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta kapitału, przekazania aktywów rezerwy walutowej oraz wniesienia wkładu na poczet rezerw oraz zasobów Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2007/22)

 • Dz. U. L28 - 21 z 20081.2.2008

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L28 - 20 z 20081.2.2008

  Decyzja Rady z dnia 30 października 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania umowy między Wspólnotą Europejską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L28 - 18 z 20081.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 95/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L28 - 14 z 20081.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 94/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L28 - 12 z 20081.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 93/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wycofania tymczasowego zawieszenia systemu zwolnienia z opłat celnych na rok 2008 na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Norwegii otrzymanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

 • Dz. U. L28 - 9 z 20081.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 92/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 lutego 2008 r.

 • Dz. U. L28 - 8 z 20081.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 91/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L28 - 7 z 20081.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 90/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L28 - 5 z 20081.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 89/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L28 - 3 z 20081.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 88/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L28 - 1 z 20081.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 87/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.