Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 280 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1039/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie przywrócenia cła przywozowego na niektóre zboża w odniesieniu do roku gospodarczego 2008/2009

Data ogłoszenia:2008-10-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 280 POZ 5

23.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 280/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1039/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie przywrócenia cła przywozowego na niektóre zboża w odniesieniu do roku gospodarczego 2008/2009

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 143 i 187 w powiązaniu z jego art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Nie należy jednak stawiać w niekorzystnej sytuacji podmiotów gospodarczych, jeżeli transport zbóż mający na celu ich przywóz do Wspólnoty już się rozpoczął. Dlatego też należy uwzględnić czas potrzebny na trans­ port i umożliwić podmiotom gospodarczym swobodny obrót gospodarczy zbożami w ramach zawieszenia cła przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 608/2008, dla produktów, których transport odbywający się bezpo­ średnio w kierunku Wspólnoty rozpoczął się najpóźniej w dniu publikacji niniejszego rozporządzenia. Należy skądinąd ustalić dowody, jakie powinny zostać przedsta­ wione w celu udokumentowania transportu odbywają­ cego się bezpośrednio w kierunku Wspólnoty oraz daty rozpoczęcia transportu. W celu zapewnienia przejrzystości należy uchylić rozpo­ rządzenie (WE) nr 608/2008. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 608/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie czasowego zawieszenia cła przywozowego na niektóre zboża w odniesieniu do roku gospodarczego 2008/2009 (2) zawiesiło cła przywo­ zowe na niektóre zboża zarówno w odniesieniu do kontyngentów taryfowych o obniżonej stawce celnej, jak i w ramach przywozu z zastosowaniem zwykłych stawek celnych. Zgodnie z art. 1 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia cła mogą zostać przywrócone na poziomie i na warunkach określonych w art. 136 rozpo­ rządzenia (WE) nr 1234/2007, jeśli dla jednego lub więcej produktów, o których mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 608/2008, stwierdzona w portach wspólnotowych cena FOB jest niższa niż 180 % ceny referencyjnej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 lub jeśli ilość zboża dostępna na rynku Wspólnoty okaże się wystarczająca, aby zapewnić równowagę rynkową. Cena FOB dla pszenicy zwyczajnej, stwierdzona w portach wspólnotowych od dnia 29 września 2008 r., ustaliła się na poziomie niższym niż 180 % ceny referencyjnej. Warunki wymagane do przywrócenia cła zgodnie z art. 1 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 608/2008 zostały obecnie spełnione w odniesieniu do produktu, o którym mowa w poprzednim motywie. Uwzględniając współzależność rynków poszczególnych zbóż oraz natychmiastowy wpływ zmiany w cenie jednego zboża na ceny innych zbóż, należy jednocześnie przywrócić cła na produkty objęte kodami CN 1001 90 99, CN 1001 10, CN 1002 00 00, CN 1003 00, CN 1005 90 00, CN 1007 00 90, CN 1008 10 00 i CN 1008 20 00 na poziomie i warunkach, o których mowa w art. 136 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

(6)

(7)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 1. Stosowanie cła przywozowego na produkty objęte kodami CN 1001 90 99, CN 1001 10, CN 1002 00 00, CN 1003 00, CN 1005 90 00, CN 1007 00 90, CN 1008 10 00 i CN 1008 20 00 zostaje przywrócone w odniesieniu do każdego rodzaju przywozu z zastosowaniem zwykłych stawek celnych zgodnie z art. 130 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 oraz w odniesieniu do wszystkich przywozów, dokonanych w ramach kontyngentów taryfowych o obniżonej stawce celnej, otwartych zgodnie z art. 144 wspomnianego rozporządzenia. 2. Cła zostają przywrócone zgodnie z art. 135 i 136 rozpo­ rządzenia (WE) nr 1234/2007 na poziomie ustalonym po raz ostatni przez Komisję w rozporządzeniu (WE) nr 1026/2008 (3). 3. Jeżeli transport zbóż, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, odbywa się bezpośrednio w kierunku Wspólnoty i rozpoczął się najpóźniej w dniu publikacji niniejszego rozpo­ rządzenia, zawieszenie cła przewidziane w rozporządzeniu (WE) nr 608/2008 jest nadal stosowane w swobodnym obrocie gospodarczym odnośnymi produktami. Dowód transportu odbywającego się bezpośrednio w kierunku Wspólnoty i daty jego rozpoczęcia należy przedstawić, zgodnie z wymogami właściwych organów, na podstawie oryginału dokumentu transportowego.

(3) Dz.U. L 277 z 18.10.2008, s. 31.

(2)

(3)

(4)

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 166 z 27.6.2008, s. 19.

L 280/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.10.2008

Czas trwania wspomnianego transportu, w celu dostawy produktów do miejsca przeznaczenia, powinien być czasem ściśle niezbędnym do jego wykonania w zależności od odległości i rodzaju transportu. Artykuł 2 Rozporządzenie (WE) nr 608/2008 traci moc. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 października 2008 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 280 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L280 - 38 z 200823.10.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 306/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiającego na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady minimalne wymagania i warunki wzajemnego uznawania certyfikacji personelu dokonującego odzysku rozpuszczalników na bazie fluorowanych gazów cieplarnianych z urządzeń (  Dz.U. L 92 z 3.4.2008)

 • Dz. U. L280 - 36 z 200823.10.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 94/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L280 - 34 z 200823.10.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 93/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L280 - 32 z 200823.10.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 92/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L280 - 30 z 200823.10.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 91/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L280 - 29 z 200823.10.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 90/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L280 - 27 z 200823.10.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 89/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L280 - 25 z 200823.10.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 88/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik XIX (Ochrona konsumentów) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L280 - 23 z 200823.10.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 87/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L280 - 22 z 200823.10.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 86/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L280 - 20 z 200823.10.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 85/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L280 - 18 z 200823.10.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 84/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L280 - 17 z 200823.10.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 83/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L280 - 16 z 200823.10.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 82/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L280 - 12 z 200823.10.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 81/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) i Protokół 37 do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L280 - 10 z 200823.10.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 80/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L280 - 7 z 200823.10.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 79/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L280 - 3 z 200823.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1038/2008 z dnia 22 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 40/2008 w odniesieniu do limitów połowowych dla zasobów szprota w wodach WE obszarów ICES IIa i IV

 • Dz. U. L280 - 1 z 200823.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1037/2008 z dnia 22 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L280 - 0 z 200823.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.