Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 280 POZ 7

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 79/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2008-10-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 280 POZ 7

23.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 280/7

IV

(Inne akty)

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

WSPÓLNY KOMITET EOG

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 79/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowu­ jącym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98,


a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik IX do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 66/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. (1).

(2)

W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę 2007/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. zmieniającą dyrektywę Rady 92/49/EWG oraz dyrektywy 2002/83/WE, 2004/39/WE, 2005/68/WE i 2006/48/WE w zakresie zasad proceduralnych i kryteriów oceny stoso­ wanych w ramach oceny ostrożnościowej przypadków nabycia lub zwiększenia udziałów w podmiotach sektora finansowego (2),

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 W załączniku IX do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 7a (dyrektywa Rady 92/49/EWG), 11 (dyrektywa 2002/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady), 14 (dyrektywa 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) oraz 31ba (dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) dodaje się tiret w brzmieniu:

„— 32007 L 0044: dyrektywą 2007/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. (Dz.U. L 247 z 21.9.2007, s. 1).”;

(1) Dz.U. L 257 z 25.9.2008, s. 29. (2) Dz.U. L 247 z 21.9.2007, s. 1.

L 280/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.10.2008

2) w pkt 7b (dyrektywa 2005/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) dodaje się, co następuje:

„zmieniona:

— 32007 L 0044: dyrektywą 2007/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. (Dz.U. L 247 z 21.9.2007, s. 1).”;

3) w pkt 7a (dyrektywa Rady 92/49/EWG) wprowadza się następujące zmiany:

(i) obecne dostosowanie a) otrzymuje oznaczenie b);

(ii) przed nowym dostosowaniem b) wprowadza się dostosowanie w brzmieniu:

„a) artykuły 15, 15a, 15b oraz 15c, dotyczące oceny ostrożnościowej potencjalnego nabywcy, nie mają zastosowania, jeżeli siedziba potencjalnego nabywcy, określonego dyrektywą, znajduje się poza terytorium Umawiających się Stron lub kontrolę regulacyjną nad potencjalnym nabywcą sprawuje organ spoza ich terytorium;”;

4) w pkt 7b (dyrektywa 2005/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) wprowadza się następujące zmiany:

(i) obecne dostosowanie otrzymuje oznaczenie b);

(ii) przed nowym dostosowaniem b) wprowadza się dostosowanie w brzmieniu:

„a) artykuły 19, 19a oraz 20, dotyczące oceny ostrożnościowej potencjalnego nabywcy, nie mają zastosowania, jeżeli siedziba potencjalnego nabywcy, określonego dyrektywą, znajduje się poza terytorium Umawiających się Stron lub kontrolę regulacyjną nad potencjalnym nabywcą sprawuje organ spoza ich terytorium;”:

5) w pkt 11 (dyrektywa 2002/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) wprowadza się następujące zmiany:

(i) obecne dostosowania b), c) oraz d) otrzymują oznaczenia c), d) oraz e);

(ii) po dostosowaniu a) wprowadza się dostosowanie w brzmieniu:

„b) artykuły 15, 15a, 15b oraz 15c, dotyczące oceny ostrożnościowej potencjalnego nabywcy, nie mają zastosowania, jeżeli siedziba potencjalnego nabywcy, określonego dyrektywą, znajduje się poza terytorium Umawiających się Stron lub kontrolę regulacyjną nad potencjalnym nabywcą sprawuje organ spoza ich terytorium;”;

23.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 280/9

6) w pkt 14 (dyrektywa 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) wprowadza się następujące zmiany: (i) obecne dostosowania c) oraz d) otrzymują oznaczenia d) oraz e); (ii) po dostosowaniu b) wprowadza się dostosowanie w brzmieniu: „c) artykuły 19, 19a, 19b, 20 oraz art. 21 ust. 3, dotyczące oceny ostrożnościowej potencjalnego nabywcy, nie mają zastosowania, jeżeli siedziba potencjalnego nabywcy, określonego dyrektywą, znajduje się poza terytorium Umawiających się Stron lub kontrolę regulacyjną nad potencjalnym nabywcą sprawuje organ spoza ich terytorium;”; 7) w pkt 31ba (dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) wprowadza się następujące zmiany: (i) obecne dostosowanie otrzymuje oznaczenie b); (ii) przed nowym dostosowaniem b) wprowadza się dostosowanie w brzmieniu: „a) artykuły 10, 10a oraz 10b, dotyczące oceny ostrożnościowej potencjalnego nabywcy, nie mają zastosowania, jeżeli siedziba potencjalnego nabywcy, określonego dyrektywą, znajduje się poza terytorium Umawiających się Stron lub kontrolę regulacyjną nad potencjalnym nabywcą sprawuje organ spoza ich terytorium;”. Artykuł 2 Teksty dyrektywy 2007/44/WE w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne. Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 5 lipca 2008 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (*), lub w dniu wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 65/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r., w zależności od tego, który z tych terminów jest późniejszy. Artykuł 4 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 4 lipca 2008 r. W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

JKW Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN

Przewodniczący

(*) Zgłoszono wymogi konstytucyjne.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 280 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L280 - 38 z 200823.10.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 306/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiającego na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady minimalne wymagania i warunki wzajemnego uznawania certyfikacji personelu dokonującego odzysku rozpuszczalników na bazie fluorowanych gazów cieplarnianych z urządzeń (  Dz.U. L 92 z 3.4.2008)

 • Dz. U. L280 - 36 z 200823.10.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 94/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L280 - 34 z 200823.10.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 93/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L280 - 32 z 200823.10.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 92/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L280 - 30 z 200823.10.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 91/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L280 - 29 z 200823.10.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 90/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L280 - 27 z 200823.10.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 89/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L280 - 25 z 200823.10.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 88/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik XIX (Ochrona konsumentów) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L280 - 23 z 200823.10.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 87/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L280 - 22 z 200823.10.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 86/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L280 - 20 z 200823.10.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 85/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L280 - 18 z 200823.10.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 84/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L280 - 17 z 200823.10.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 83/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L280 - 16 z 200823.10.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 82/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L280 - 12 z 200823.10.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 81/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) i Protokół 37 do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L280 - 10 z 200823.10.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 80/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L280 - 5 z 200823.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1039/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie przywrócenia cła przywozowego na niektóre zboża w odniesieniu do roku gospodarczego 2008/2009

 • Dz. U. L280 - 3 z 200823.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1038/2008 z dnia 22 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 40/2008 w odniesieniu do limitów połowowych dla zasobów szprota w wodach WE obszarów ICES IIa i IV

 • Dz. U. L280 - 1 z 200823.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1037/2008 z dnia 22 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L280 - 0 z 200823.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.