Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 282 POZ 12

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1051/2008 z dnia 24 października 2008 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Rady (WE) nr 1342/2007 w odniesieniu do limitów ilościowych na niektóre wyroby stalowe pochodzące z Federacji Rosyjskiej

Data ogłoszenia:2008-10-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 282 POZ 12

L 282/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.10.2008

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1051/2008 z dnia 24 października 2008 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Rady (WE) nr 1342/2007 w odniesieniu do limitów ilościowych na niektóre wyroby stalowe pochodzące z Federacji Rosyjskiej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

skiej należy dokonać niezbędnych zmian w celu dosto­ sowania limitów ilościowych na rok 2008.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


(5)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1342/2007 z dnia 22 października 2007 r. w sprawie nałożenia pewnych ograni­ czeń na przywóz niektórych produktów stalowych z Federacji Rosyjskiej (1), w szczególności jego art. 5,

Z kolei art. 10 stanowi, że za każdym razem, kiedy dokonuje się odnowienia Umowy, ilości każdej grupy wyrobów zwiększa się o 2,5 %.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1342/2007,

a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (1)

Wspólnota Europejska i Federacja Rosyjska podpisały umowę w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalo­ wymi („Umowę”) w dniu 26 października 2007 r. (2).

Artykuł 1 Limity ilościowe na rok 2008 określone w załączniku V do rozporządzenia Rady (WE) nr 1342/2007 zastępuje się limitami ilościowymi określonymi w załączniku I do niniejszego rozpo­ rządzenia.

(2)

Artykuł 3 ust. 3 Umowy stanowi, że ilości niewykorzys­ tane w danym roku mogą zostać przeniesione na kolejny rok, w ilości do 7 % odpowiedniego limitu ilościowego określonego w załączniku II do Umowy.

Artykuł 2

(3)

Zgodnie z art. 3 ust. 4 Umowy można dokonywać prze­ niesień między grupami wyrobów w ilości do 7 % limitów ilościowych danej grupy wyrobów, natomiast przeniesienia między kategoriami wyrobów są dozwo­ lone w granicach 25 000 ton.

Limity ilościowe na rok 2009 wypływające z zastosowania postanowień art. 10 ust. 1 umowy w sprawie handlu niektó­ rymi wyrobami stalowymi pomiędzy Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską z roku 2007 określa się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

(4)

Rosja poinformowała Wspólnotę o zamiarze skorzystania z postanowień art. 3 ust. 3 i 4 Umowy w terminie okre­ ślonym Umową. W związku z wnioskiem strony rosyj­

Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 października 2008 r. W imieniu Komisji

Catherine ASHTON

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 300 z 17.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 300 z 17.11.2007, s. 52.

25.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 282/13

ZAŁĄCZNIK I LIMITY ILOŚCIOWE NA 2008 R.

(tony) Produkty 2008

SA. Wyroby płaskie SA1. Zwoje SA2. Blachy ciężkie SA3. Pozostałe wyroby płaskie SA4. Wyroby ze stopów SA5. Blacha stopowa quarto SA6. Blacha stopowa, walcowana na zimno, powlekana, w arkuszach SB. Wyroby długie SB1. Belki SB2. Walcówka SB3. Pozostałe wyroby długie

Uwaga: SA i SB to oznaczenia kategorii wyrobów. SA1–SA6 oraz SB1–SB3 to oznaczenia grup wyrobów.

1 113 993 308 907 600 454 104 290 27 932 109 650

58 906 329 010 529 434

ZAŁĄCZNIK II LIMITY ILOŚCIOWE NA 2009 R.

(tony) Produkty 2009

SA. Wyroby płaskie SA1. Zwoje SA2. Blachy ciężkie SA3. Pozostałe wyroby płaskie SA4. Wyroby ze stopów SA5. Blacha stopowa quarto SA6. Blacha stopowa, walcowana na zimno, powlekana, w arkuszach SB. Wyroby długie SB1. Belki SB2. Walcówka SB3. Pozostałe wyroby długie

Uwaga: SA i SB to oznaczenia kategorii wyrobów. SA1–SA6 oraz SB1–SB3 to oznaczenia grup wyrobów.

1 060 875 281 875 609 875 107 625 25 625 112 750

56 375 332 100 519 675

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 282 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L282 - 38 z 200825.10.2008

  Sprostowanie do decyzji ramowej Rady z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie zwalczania fałszowania i oszustw związanych z bezgotówkowymi środkami płatniczymi (2001/413/WSiSW) (  Dz.U. L 149 z 2.6.2001) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 06, s. 123)

 • Dz. U. L282 - 37 z 200825.10.2008

  Sprostowanie do rozporządzenie Komisji (WE) nr 1039/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie przywrócenia cła przywozowego na niektóre zboża w odniesieniu do roku gospodarczego 2008/2009 (  Dz.U. L 280 z 23.10.2008)

 • Dz. U. L282 - 33 z 200825.10.2008

  Umowa między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie udziału Stanów Zjednoczonych Ameryki w misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO

 • Dz. U. L282 - 32 z 200825.10.2008

  Decyzja Rady 2008/814/WPZiB z dnia 13 października 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie udziału Stanów Zjednoczonych Ameryki w misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO

 • Dz. U. L282 - 22 z 200825.10.2008

  Decyzja nr 1/2008 z dnia 12 marca 2008 r. Komitetu ustanowionego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności w sprawie włączenia do załącznika 1 nowego rozdziału 16 dotyczącego wyrobów budowlanych

 • Dz. U. L282 - 19 z 200825.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w związku z wystąpieniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6154) (1)

 • Dz. U. L282 - 17 z 200825.10.2008

  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 1053/2008 z dnia 23 października 2008 r. w sprawie tymczasowych zmian zasad dotyczących zabezpieczenia kwalifikowanego (EBC/2008/11)

 • Dz. U. L282 - 14 z 200825.10.2008

  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 1052/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 1745/2003 (EBC/2003/9) dotyczącego stosowania rezerw obowiązkowych (EBC/2008/10)

 • Dz. U. L282 - 10 z 200825.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1050/2008 z dnia 24 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych należności celnych na ogórki, karczochy, klementynki, mandarynki i pomarańcze

 • Dz. U. L282 - 8 z 200825.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1049/2008 z dnia 23 października 2008 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarach I oraz IIb przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L282 - 6 z 200825.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1048/2008 z dnia 23 października 2008 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarze VI, wodach WE obszaru Vb, oraz wodach WE i wodach międzynarodowych obszarów XII i XIV przez statki pływające pod banderą Irlandii

 • Dz. U. L282 - 3 z 200825.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1047/2008 z dnia 24 października 2008 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu październik 2008 r.

 • Dz. U. L282 - 1 z 200825.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1046/2008 z dnia 24 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L282 - 0 z 200825.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.