Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 282 POZ 14

Tytuł:

Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 1052/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 1745/2003 (EBC/2003/9) dotyczącego stosowania rezerw obowiązkowych (EBC/2008/10)

Data ogłoszenia:2008-10-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 282 POZ 14

Strona 1 z 3
L 282/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.10.2008

ROZPORZĄDZENIE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (WE) NR 1052/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 1745/2003 (EBC/2003/9) dotyczącego stosowania rezerw obowiązkowych (EBC/2008/10)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, (5)

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Central­ nych i Europejskiego Banku Centralnego (dalej „Statut ESBC”), w szczególności jego art. 19 ust. 1, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2531/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczące stosowania stóp rezerw obowiązkowych przez Europejski Bank Centralny (1), uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2532/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczące kompetencji Europejskiego Banku Centralnego do nakładania sankcji (2), a także mając na uwadze co następuje:


(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1745/2003 (EBC/2003/9) powinno również określać ogólne zasady dotyczące przejściowych okresów utrzymywania rezerwy dla insty­ tucji objętych wymogiem utrzymywania rezerw EBC na skutek przyjęcia euro przez państwo członkowskie, w którym mają siedzibę,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1745/2003 (EBC/2003/9) wpro­ wadza się następujące zmiany: 1) artykuł 2 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: „2. Instytucja jest zwolniona z wymogu utrzymywania rezerwy obowiązkowej, bez konieczności składania jakiego­ kolwiek wniosku w tym zakresie, począwszy od rozpoczęcia okresu utrzymywania rezerwy obowiązkowej, w którym jej zezwolenie na prowadzenie działalności podlega wycofaniu albo uchyleniu, lub też w którym organ sądowniczy lub inny właściwy organ publiczny państwa członkowskiego podejmie decyzję o wszczęciu wobec niej postępowania likwidacyjnego. EBC może zwolnić poniższe instytucje z obowiązku utrzy­ mywania rezerwy obowiązkowej z zachowaniem zasady niedyskryminacji: a) instytucje podlegające przekształceniom; b) instytucje, których aktywa zostały zamrożone i/lub wobec których Wspólnota lub państwo członkowskie na mocy art. 60 ust. 2 Traktatu zastosowało inne środki ograniczające korzystanie z ich aktywów, lub których dostęp do operacji otwartego rynku lub operacji kredy­ towo-depozytowych Eurosystemu został zawieszony lub cofnięty na mocy decyzji Rady Prezesów EBC; c) instytucje, wobec których nałożenie wymogu utrzymy­ wania rezerwy obowiązkowej nie wypełniłoby założeń systemu rezerwy obowiązkowej EBC. Podejmując decyzję w sprawie takiego zwolnienia, EBC uwzględnia przynaj­ mniej jedno z poniższych kryteriów: (i) instytucja jest uprawniona wyłącznie do realizacji zadań specjalnego przeznaczenia;

Artykuł 19 ust. 1 Statutu ESBC stanowi, że Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) może wydawać rozporządzenia dotyczące obliczania i określania wymaganych rezerw obowiązkowych. Artykuł 2 rozporządzenia (WE) nr 2531/98 stanowi, że EBC może zwolnić instytucje z wymogu naliczania i utrzymywania rezerwy obowiązkowej zgodnie z ustalonymi przez EBC kryteriami i z zachowaniem zasady niedyskryminacji. EBC uważa za konieczne zaostrzenie kryteriów zwol­ nienia z wymogów odnoszących się do rezerwy obowiązkowej, jak również wprowadzenie nowego kryte­ rium dotyczącego możliwości zwolnienia instytucji, wobec której Wspólnota lub państwo członkowskie podjęło środki skutkujące zamrożeniem ich aktywów lub ograniczeniem dostępu do aktywów utrzymywanych na rachunkach uczestniczących krajowych banków centralnych, bądź też wobec których Rada Prezesów EBC podjęła decyzję o zawieszeniu lub cofnięciu ich dostępu do operacji otwartego rynku Eurosystemu. W świetle przeszłych doświadczeń konieczna jest również zmiana rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 1745/2003 (EBC/2003/9) (3) w zakresie dopracowania definicji składników podstawy rezerwy służących do naliczania rezerwy obowiązkowej, jak również zapisów zwalniających instytucje utrzymu­ jące rezerwę obowiązkową przez pośrednika z wymogu przekazywania sprawozdawczości jednostkowej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 282 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L282 - 38 z 200825.10.2008

  Sprostowanie do decyzji ramowej Rady z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie zwalczania fałszowania i oszustw związanych z bezgotówkowymi środkami płatniczymi (2001/413/WSiSW) (  Dz.U. L 149 z 2.6.2001) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 06, s. 123)

 • Dz. U. L282 - 37 z 200825.10.2008

  Sprostowanie do rozporządzenie Komisji (WE) nr 1039/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie przywrócenia cła przywozowego na niektóre zboża w odniesieniu do roku gospodarczego 2008/2009 (  Dz.U. L 280 z 23.10.2008)

 • Dz. U. L282 - 33 z 200825.10.2008

  Umowa między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie udziału Stanów Zjednoczonych Ameryki w misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO

 • Dz. U. L282 - 32 z 200825.10.2008

  Decyzja Rady 2008/814/WPZiB z dnia 13 października 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie udziału Stanów Zjednoczonych Ameryki w misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO

 • Dz. U. L282 - 22 z 200825.10.2008

  Decyzja nr 1/2008 z dnia 12 marca 2008 r. Komitetu ustanowionego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności w sprawie włączenia do załącznika 1 nowego rozdziału 16 dotyczącego wyrobów budowlanych

 • Dz. U. L282 - 19 z 200825.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w związku z wystąpieniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6154) (1)

 • Dz. U. L282 - 17 z 200825.10.2008

  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 1053/2008 z dnia 23 października 2008 r. w sprawie tymczasowych zmian zasad dotyczących zabezpieczenia kwalifikowanego (EBC/2008/11)

 • Dz. U. L282 - 12 z 200825.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1051/2008 z dnia 24 października 2008 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Rady (WE) nr 1342/2007 w odniesieniu do limitów ilościowych na niektóre wyroby stalowe pochodzące z Federacji Rosyjskiej

 • Dz. U. L282 - 10 z 200825.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1050/2008 z dnia 24 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych należności celnych na ogórki, karczochy, klementynki, mandarynki i pomarańcze

 • Dz. U. L282 - 8 z 200825.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1049/2008 z dnia 23 października 2008 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarach I oraz IIb przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L282 - 6 z 200825.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1048/2008 z dnia 23 października 2008 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarze VI, wodach WE obszaru Vb, oraz wodach WE i wodach międzynarodowych obszarów XII i XIV przez statki pływające pod banderą Irlandii

 • Dz. U. L282 - 3 z 200825.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1047/2008 z dnia 24 października 2008 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu październik 2008 r.

 • Dz. U. L282 - 1 z 200825.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1046/2008 z dnia 24 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L282 - 0 z 200825.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.