Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 282 POZ 17

Tytuł:

Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 1053/2008 z dnia 23 października 2008 r. w sprawie tymczasowych zmian zasad dotyczących zabezpieczenia kwalifikowanego (EBC/2008/11)

Data ogłoszenia:2008-10-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 282 POZ 17

Strona 1 z 2
25.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 282/17

ROZPORZĄDZENIE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (WE) NR 1053/2008 z dnia 23 października 2008 r. w sprawie tymczasowych zmian zasad dotyczących zabezpieczenia kwalifikowanego (EBC/2008/11)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności pierwsze tiret art. 105 ust. 2 oraz art. 110, uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Central­ nych i Europejskiego Banku Centralnego, a w szczególności drugi akapit art. 12 ust. 1 oraz pierwsze tiret art. 34 ust. 1 w związku z pierwszym tiret art. 3 ust. 1 i art. 18 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

2. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy posta­ nowieniami niniejszego rozporządzenia a dokumentacją ogólną wdrożoną na poziomie krajowym przez KBC, decydujące znaczenie mają postanowienia niniejszego rozporządzenia. W braku odmiennych postanowień niniejszego rozporządzenia, KBC kontynuują stosowanie wszystkich przepisów dokumen­ tacji ogólnej w niezmieniony sposób. Artykuł 2 Przyjmowanie zabezpieczeń denominowanych w dolarach amerykańskich, funtach szterlingach lub jenach japońskich jako zabezpieczenia kwalifikowanego 1. Denominowane w dolarach amerykańskich, funtach szter­ lingach lub jenach japońskich rynkowe instrumenty dłużne określone w pkt 6.2.1 dokumentacji ogólnej stanowią kwalifi­ kowane zabezpieczenie dla celów operacji polityki pieniężnej Eurosystemu, o ile: (i) zostały wyemitowane oraz są rejestrowa­ ne/rozliczane w strefie euro; oraz (ii) ich emitent ma siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 2. Do wszystkich opisanych powyżej rynkowych instru­ mentów dłużnych Eurosystem stosuje dodatkową redukcję wartości (haircut) w wysokości 8 %. Artykuł 3 Przyjmowanie kredytów konsorcjalnych podlegających przepisom prawa Anglii i Walii jako zabezpieczenia kwalifikowanego 1. Kredyty konsorcjalne określone w pkt 6.2.2 dokumentacji ogólnej, podlegające przepisom prawa Anglii i Walii, stanowią zabezpieczenie kwalifikowane dla celów operacji polityki pieniężnej Eurosystemu. 2. Ponadto, wymóg określony w pkt 6.2.2 dokumentacji ogólnej – zgodnie z którym łączna liczba systemów prawnych będących prawem właściwym dla: (i) kontrahenta; (ii) wierzy­ ciela; (iii) dłużnika; (iv) gwaranta (jeżeli ma zastosowanie); (v) umowy będącej podstawą należności kredytowej; oraz (vi) umowy w sprawie przekazania na zabezpieczenie, nie może być wyższa niż dwa – zmienia się w odniesieniu do opisanych powyżej kredytów konsorcjalnych w taki sposób, że łączna liczba takich systemów prawnych nie może być wyższa niż trzy. Artykuł 4 Przyjmowanie instrumentów dłużnych emitowanych przez instytucje kredytowe i będących przedmiotem obrotu na określonych rynkach nieregulowanych jako zabezpieczenia kwalifikowanego 1. Instrumenty dłużne emitowane przez instytucje kredytowe i będące przedmiotem obrotu na rynkach nieregulowanych wskazanych przez EBC stanowią zabezpieczenie kwalifikowane dla celów operacji polityki pieniężnej Eurosystemu.

W celu tymczasowego zapewnienia zwiększonego zasi­ lania kontrahentów operacji polityki pieniężnej Eurosys­ temu w płynność, należy rozszerzyć kryteria kwalifiko­ wania zabezpieczeń ustanawianych na rzecz Eurosystemu przez kontrahentów operacji polityki pieniężnej Eurosys­ temu w celu pozyskania płynności. Kryteria te są okre­ ślone w wytycznych EBC/2000/7 z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (1). Dnia 15 października 2008 r. Rada Prezesów Europej­ skiego Banku Centralnego (EBC) zdecydowała o tymczasowym rozszerzeniu kryteriów kwalifikowania zabezpieczeń operacji Eurosystemu. Ponadto Rada Prezesów zdecydowała, że data wejścia tej decyzji w życie, jak również informacje o dalszych środkach dotyczących tak rozszerzonych kryteriów kwalifikujących zostaną podane do wiadomości w najbliższym możliwym terminie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 282 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L282 - 38 z 200825.10.2008

  Sprostowanie do decyzji ramowej Rady z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie zwalczania fałszowania i oszustw związanych z bezgotówkowymi środkami płatniczymi (2001/413/WSiSW) (  Dz.U. L 149 z 2.6.2001) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 06, s. 123)

 • Dz. U. L282 - 37 z 200825.10.2008

  Sprostowanie do rozporządzenie Komisji (WE) nr 1039/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie przywrócenia cła przywozowego na niektóre zboża w odniesieniu do roku gospodarczego 2008/2009 (  Dz.U. L 280 z 23.10.2008)

 • Dz. U. L282 - 33 z 200825.10.2008

  Umowa między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie udziału Stanów Zjednoczonych Ameryki w misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO

 • Dz. U. L282 - 32 z 200825.10.2008

  Decyzja Rady 2008/814/WPZiB z dnia 13 października 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie udziału Stanów Zjednoczonych Ameryki w misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO

 • Dz. U. L282 - 22 z 200825.10.2008

  Decyzja nr 1/2008 z dnia 12 marca 2008 r. Komitetu ustanowionego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności w sprawie włączenia do załącznika 1 nowego rozdziału 16 dotyczącego wyrobów budowlanych

 • Dz. U. L282 - 19 z 200825.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w związku z wystąpieniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6154) (1)

 • Dz. U. L282 - 14 z 200825.10.2008

  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 1052/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 1745/2003 (EBC/2003/9) dotyczącego stosowania rezerw obowiązkowych (EBC/2008/10)

 • Dz. U. L282 - 12 z 200825.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1051/2008 z dnia 24 października 2008 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Rady (WE) nr 1342/2007 w odniesieniu do limitów ilościowych na niektóre wyroby stalowe pochodzące z Federacji Rosyjskiej

 • Dz. U. L282 - 10 z 200825.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1050/2008 z dnia 24 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych należności celnych na ogórki, karczochy, klementynki, mandarynki i pomarańcze

 • Dz. U. L282 - 8 z 200825.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1049/2008 z dnia 23 października 2008 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarach I oraz IIb przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L282 - 6 z 200825.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1048/2008 z dnia 23 października 2008 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarze VI, wodach WE obszaru Vb, oraz wodach WE i wodach międzynarodowych obszarów XII i XIV przez statki pływające pod banderą Irlandii

 • Dz. U. L282 - 3 z 200825.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1047/2008 z dnia 24 października 2008 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu październik 2008 r.

 • Dz. U. L282 - 1 z 200825.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1046/2008 z dnia 24 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L282 - 0 z 200825.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.