Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 282 POZ 22

Tytuł:

Decyzja nr 1/2008 z dnia 12 marca 2008 r. Komitetu ustanowionego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności w sprawie włączenia do załącznika 1 nowego rozdziału 16 dotyczącego wyrobów budowlanych

Data ogłoszenia:2008-10-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 282 POZ 22

Strona 1 z 8
L 282/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.10.2008

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

DECYZJA NR 1/2008 z dnia 12 marca 2008 r. Komitetu ustanowionego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności w sprawie włączenia do załącznika 1 nowego rozdziału 16 dotyczącego wyrobów budowlanych (2008/813/WE)

KOMITET,

uwzględniając Umowę między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności („Umowa”), podpisaną w dniu 21 czerwca 1999 r., w szczególności jej art. 10 ust. 5, a także mając na uwadze fakt, że zgodnie z art. 10 ust. 5 Komitet może zmieniać załączniki do tej Umowy,


STANOWI, CO NASTĘPUJE:

1. Zmienia się załącznik 1 do Umowy dotyczący sektorów produktów w celu włączenia nowego rozdziału 16 dotyczącego produktów budowlanych zgodnie z przepisami ustanowionymi w załączniku A do niniejszej decyzji. 2. Niniejszą decyzję, sporządzoną w dwóch egzemplarzach, podpisują przedstawiciele Komitetu, którzy są upoważnieni do działania w imieniu Stron. Niniejsza decyzja obowiązuje od daty złożenia ostatniego z wymienionych podpisów. Podpisano w Bernie, dnia 12 marca 2008 r. W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Heinz HERTIG

Podpisano w Brukseli, dnia 26 lutego 2008 r. W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Fernando PERREAU DE PINNINCK

25.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 282/23

ZAŁĄCZNIK Do załącznika 1 – Sektory produktów dołącza się rozdział 16 dotyczący wyrobów budowlanych w brzmieniu: „ROZDZIAŁ 16 WYROBY BUDOWLANE SEKCJA I Przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne Postanowienia objęte art. 1 ust. 2 Wspólnota Europejska 1) dyrektywa Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbli­ żenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych (Dz.U. L 40 z 11.2.1989, s. 12)

Środki wykonawcze 2) decyzja Komisji 94/23/WE z dnia 17 stycznia 1994 r. w sprawie wspól­ nych zasad proceduralnych dotyczących europejskich zatwierdzeń tech­ nicznych (Dz.U. L 17 z 20.1.1994, s. 34) decyzja Komisji 94/611/WE z dnia 9 września 1994 r. w sprawie wdro­ żenia art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG w sprawie wyrobów budowlanych (Dz.U. L 241 z 16.9.1994, s. 25) decyzja Komisji 95/204/WE z dnia 31 maja 1995 r. w sprawie procedury wdrożenia art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG w sprawie wyrobów budowlanych (Dz.U. L 129 z 14.6.1995, s. 23) decyzja Komisji 95/467/WE z dnia 24 października 1995 r. wykonująca art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG w sprawie wyrobów budow­ lanych (Dz.U. L 268 z 10.11.1995, s. 29) decyzja Komisji 96/577/WE z dnia 24 czerwca 1996 r. w sprawie proce­ dury zaświadczania zgodności wyrobów budowlanych na podstawie art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG w zakresie stałych systemów przeciwpożarowych (Dz.U. L 254 z 8.10.1996, s. 44) decyzja Komisji 96/578/WE z dnia 24 czerwca 1996 r. w sprawie proce­ dury zaświadczania zgodności wyrobów budowlanych na podstawie art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG w zakresie urządzeń sanitar­ nych (Dz.U. L 254 z 8.10.1996, s. 49) decyzja Komisji 96/579/WE z dnia 24 czerwca 1996 r. w sprawie proce­ dury zaświadczania zgodności wyrobów budowlanych na podstawie art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG w zakresie urządzeń ulicznych (Dz.U. L 254 z 8.10.1996, s. 52) decyzja Komisji 96/580/WE z dnia 24 czerwca 1996 r. w sprawie proce­ dury zaświadczania zgodności wyrobów budowlanych na podstawie art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG w zakresie ścian osłonowych (Dz.U. L 254 z 8.10.1996, s. 56) decyzja Komisji 96/581/WE z dnia 24 czerwca 1996 r. w sprawie proce­ dury zaświadczania zgodności wyrobów budowlanych na podstawie art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG w zakresie geotekstyliów (Dz.U. L 254 z 8.10.1996, s. 59) decyzja Komisji 96/582/WE z dnia 24 czerwca 1996 r. w sprawie proce­ dury zaświadczania zgodności wyrobów budowlanych na mocy art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG w zakresie budowlanych systemów oszklenia klejonego i kotw metalowych do betonu (Dz.U. L 254 z 8.10.1996, s. 62)

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 282 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L282 - 38 z 200825.10.2008

  Sprostowanie do decyzji ramowej Rady z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie zwalczania fałszowania i oszustw związanych z bezgotówkowymi środkami płatniczymi (2001/413/WSiSW) (  Dz.U. L 149 z 2.6.2001) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 06, s. 123)

 • Dz. U. L282 - 37 z 200825.10.2008

  Sprostowanie do rozporządzenie Komisji (WE) nr 1039/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie przywrócenia cła przywozowego na niektóre zboża w odniesieniu do roku gospodarczego 2008/2009 (  Dz.U. L 280 z 23.10.2008)

 • Dz. U. L282 - 33 z 200825.10.2008

  Umowa między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie udziału Stanów Zjednoczonych Ameryki w misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO

 • Dz. U. L282 - 32 z 200825.10.2008

  Decyzja Rady 2008/814/WPZiB z dnia 13 października 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie udziału Stanów Zjednoczonych Ameryki w misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO

 • Dz. U. L282 - 19 z 200825.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w związku z wystąpieniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6154) (1)

 • Dz. U. L282 - 17 z 200825.10.2008

  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 1053/2008 z dnia 23 października 2008 r. w sprawie tymczasowych zmian zasad dotyczących zabezpieczenia kwalifikowanego (EBC/2008/11)

 • Dz. U. L282 - 14 z 200825.10.2008

  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 1052/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 1745/2003 (EBC/2003/9) dotyczącego stosowania rezerw obowiązkowych (EBC/2008/10)

 • Dz. U. L282 - 12 z 200825.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1051/2008 z dnia 24 października 2008 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Rady (WE) nr 1342/2007 w odniesieniu do limitów ilościowych na niektóre wyroby stalowe pochodzące z Federacji Rosyjskiej

 • Dz. U. L282 - 10 z 200825.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1050/2008 z dnia 24 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych należności celnych na ogórki, karczochy, klementynki, mandarynki i pomarańcze

 • Dz. U. L282 - 8 z 200825.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1049/2008 z dnia 23 października 2008 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarach I oraz IIb przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L282 - 6 z 200825.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1048/2008 z dnia 23 października 2008 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarze VI, wodach WE obszaru Vb, oraz wodach WE i wodach międzynarodowych obszarów XII i XIV przez statki pływające pod banderą Irlandii

 • Dz. U. L282 - 3 z 200825.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1047/2008 z dnia 24 października 2008 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu październik 2008 r.

 • Dz. U. L282 - 1 z 200825.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1046/2008 z dnia 24 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L282 - 0 z 200825.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.