Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 282 POZ 33

Tytuł:

Umowa między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie udziału Stanów Zjednoczonych Ameryki w misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO

Data ogłoszenia:2008-10-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 282 POZ 33

Strona 1 z 3
25.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 282/33

TŁUMACZENIE

UMOWA między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie udziału Stanów Zjednoczonych Ameryki w misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie,

EULEX KOSOWO UNIA EUROPEJSKA (UE lub UNIA EUROPEJSKA), z jednej strony, oraz STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI (STANY ZJEDNOCZONE), z drugiej strony, zwane dalej „stronami”, UWZGLĘDNIAJĄC: — pragnienie wyrażone zarówno przez Unię Europejską, jak i Stany Zjednoczone, by ściśle współpracować przy wspieraniu rozwoju standardów demokratycznych w Kosowie, zwłaszcza standardów odnoszących się do praworząd­ ności, — przyjęcie w dniu 4 lutego 2008 r. przez Radę Unii Europejskiej wspólnego działania 2008/124/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO (zwanej dalej „EULEX KOSOWO”), — skierowane do Stanów Zjednoczonych w dniu 18 lutego 2008 r. zaproszenie do udziału w misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO, — pomyślne zakończenie procesu tworzenia sił oraz wydane przez cywilnego dowódcę operacyjnego UE i Komitet ds. Aspektów Cywilnych Zarządzania Kryzysowego zalecenie, aby wyrazić zgodę na udział Stanów Zjednoczonych w operacji dowodzonej przez UE, — decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EULEX/2/2008 z dnia 22 kwietnia 2008 r., w której wyraził on zgodę na przyjęcie wkładu Stanów Zjednoczonych w misję EULEX KOSOWO, UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:


Artykuł 1 Udział w operacji 1. Stany Zjednoczone przystępują do wspólnego działania 2008/124/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO, i do wszelkich wspólnych działań lub decyzji, za których pośrednic­ twem Rada Unii Europejskiej decyduje o przedłużeniu EULEX KOSOWO, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i wszelkich niezbędnych przepisów wykonawczych. 2. Wkład Stanów Zjednoczonych w EULEX KOSOWO nie narusza autonomii podejmowania decyzji przez Unię Euro­ pejską. Komitet uczestników, w skład którego wejdą państwa członkowskie UE, Stany Zjednoczone i inne państwa spoza UE uczestniczące w misji EULEX KOSOWO, będzie pełnił kluczową rolę w bieżącym zarządzaniu misją; opinie komitetu uczest­ ników bierze pod uwagę Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa, który sprawuje kontrolę polityczną i kierownictwo strategiczne nad EULEX KOSOWO.

3. Stany Zjednoczone dopilnowują, by osoby będące częścią wkładu tego państwa w EULEX KOSOWO (zwane dalej „oddele­ gowanym personelem”) sprawowały swoją misję zgodnie: — ze wspólnym działaniem 2008/124/WPZiB i z ewentual­ nymi późniejszymi zmianami, — z planem operacji EULEX KOSOWO, — z ewentualnymi uzgodnieniami wykonawczymi, oraz — z niniejszą umową. 4. Stany Zjednoczone dopilnowują, by oddelegowany przez nie personel wykonywał swoje obowiązki i postępował w taki sposób, by w pełni wspierać cele i interes EULEX KOSOWO.

L 282/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.10.2008

5. Stany Zjednoczone odpowiednio wcześnie informują cywilnego dowódcę operacyjnego oraz szefa misji EULEX KOSOWO (zwanego dalej „szefem misji”) o wszelkich zmianach związanych z jej wkładem w EULEX KOSOWO. Udział Stanów Zjednoczonych w EULEX KOSOWO na mocy niniejszej umowy zależy od dostępności odpowiednich środków finansowych. 6. Właściwy organ medyczny Stanów Zjednoczonych wydaje oddelegowanemu personelowi zaświadczenie o zdolności do służby, po tym jak personel ten przeszedł badania medyczne i został poddany niezbędnym szczepieniom. Personel oddelego­ wany do udziału w EULEX KOSOWO przedstawia kopię tego zaświadczenia. Artykuł 2 Status personelu 1. Status oddelegowanego personelu pełniącego służbę w Kosowie podlega przepisom art. 10 ust. 1 wspólnego dzia­ łania 2008/124/WPZiB; personelowi temu przysługują przywi­ leje i immunitety przyznawane na podstawie odpowiednich dokumentów ONZ, w tym rezolucji nr 1244 RB ONZ, odpo­ wiednich przepisów prawa obowiązującego w Kosowie i innych właściwych dokumentów i pism.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 282 POZ 33 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L282 - 38 z 200825.10.2008

  Sprostowanie do decyzji ramowej Rady z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie zwalczania fałszowania i oszustw związanych z bezgotówkowymi środkami płatniczymi (2001/413/WSiSW) (  Dz.U. L 149 z 2.6.2001) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 06, s. 123)

 • Dz. U. L282 - 37 z 200825.10.2008

  Sprostowanie do rozporządzenie Komisji (WE) nr 1039/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie przywrócenia cła przywozowego na niektóre zboża w odniesieniu do roku gospodarczego 2008/2009 (  Dz.U. L 280 z 23.10.2008)

 • Dz. U. L282 - 32 z 200825.10.2008

  Decyzja Rady 2008/814/WPZiB z dnia 13 października 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie udziału Stanów Zjednoczonych Ameryki w misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO

 • Dz. U. L282 - 22 z 200825.10.2008

  Decyzja nr 1/2008 z dnia 12 marca 2008 r. Komitetu ustanowionego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności w sprawie włączenia do załącznika 1 nowego rozdziału 16 dotyczącego wyrobów budowlanych

 • Dz. U. L282 - 19 z 200825.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w związku z wystąpieniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6154) (1)

 • Dz. U. L282 - 17 z 200825.10.2008

  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 1053/2008 z dnia 23 października 2008 r. w sprawie tymczasowych zmian zasad dotyczących zabezpieczenia kwalifikowanego (EBC/2008/11)

 • Dz. U. L282 - 14 z 200825.10.2008

  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 1052/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 1745/2003 (EBC/2003/9) dotyczącego stosowania rezerw obowiązkowych (EBC/2008/10)

 • Dz. U. L282 - 12 z 200825.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1051/2008 z dnia 24 października 2008 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Rady (WE) nr 1342/2007 w odniesieniu do limitów ilościowych na niektóre wyroby stalowe pochodzące z Federacji Rosyjskiej

 • Dz. U. L282 - 10 z 200825.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1050/2008 z dnia 24 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych należności celnych na ogórki, karczochy, klementynki, mandarynki i pomarańcze

 • Dz. U. L282 - 8 z 200825.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1049/2008 z dnia 23 października 2008 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarach I oraz IIb przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L282 - 6 z 200825.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1048/2008 z dnia 23 października 2008 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarze VI, wodach WE obszaru Vb, oraz wodach WE i wodach międzynarodowych obszarów XII i XIV przez statki pływające pod banderą Irlandii

 • Dz. U. L282 - 3 z 200825.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1047/2008 z dnia 24 października 2008 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu październik 2008 r.

 • Dz. U. L282 - 1 z 200825.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1046/2008 z dnia 24 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L282 - 0 z 200825.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.