Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 284 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 61/03 (ex NN 42/01) udzielonej przez Włochy na rzecz przemysłu lotniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 845) (1)

Data ogłoszenia:2008-10-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 284 POZ 1

Strona 1 z 40
28.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 284/1

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 61/03 (ex NN 42/01) udzielonej przez Włochy na rzecz przemysłu lotniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 845)

(Jedynie tekst w języku włoskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/806/WE)


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy, uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a), po wezwaniu zainteresowanych osób trzecich do przedstawienia uwag zgodnie z przywołanymi artykułami (1), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

dodatkowe informacje pismami z dnia 27 kwietnia 2001 r. i 30 maja 2002 r.

(4)

Dnia 1 lutego 2001 r. władze włoskie dostarczyły Komisji pewne informacje dotyczące niezgłoszonych środków pomocy udzielonych przez Włochy na rzecz trzynastu projektów BiR. Pismami z dnia 14 sierpnia 2001 r. i 24 sierpnia 2001 r. Komisja zażądała od władz włoskich dodatkowych informacji na temat projektów. Włochy odpowiedziały dnia 31 października 2001 r., udzielając dodatkowych informacji na temat sześciu przypadków. W 2002 r. Komisja zwróciła się do niezależnych ekspertów o ocenę sześciu projektów. Sprawozdania z tych ocen dostarczono Komisji w dniach 7 kwietnia 2003 r. i 23 kwietnia 2003 r. Na wniosek władz włoskich odbyły się dwa spotkania: dnia 27 maja 2003 r. i 30 czerwca 2003 r. Dnia 1 października 2003 r. Komisja podjęła decyzję o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego (zwaną dalej „pierwszą decyzją o wszczęciu postępowania”) w odniesieniu do sześciu środków pomocy o znacznej wartości przyznanych na rzecz projektów badawczorozwojowych, których Włochy wcześniej nie zgłosiły indywidualnie, co jest sprzeczne z przepisami mającymi zastosowanie w zakresie pomocy na rzecz BiR, tj. komunikatem Komisji – Wspólnotowe zasady dotyczące pomocy państwa na rzecz badań i rozwoju (3) (zwane dalej „zasadami z 1996 r.”) oraz wspólnotowymi zasadami

(5)

Analizowany środek dotyczy indywidualnych środków pomocy przeznaczonych na projekty badawczo-rozwojowe w sektorze lotniczym. Środki te zostały przyznane przez Włochy na mocy ustawy nr 808 z dnia 24 grudnia 1985 r. – Interventi per lo sviluppo e l’accrescimento di competitivitą delle industrie operanti nel settore aeronautico (Działania na rzecz rozwoju i wzrostu konkurencyjności sektorów działających w przemyśle lotniczym) (zwanej dalej „ustawą nr 808/85”). Komisja zatwierdziła ten program pomocy w 1986 r. (2).

1. PROCEDURA

(6)

(7)

(8)

(2)

Dnia 7 października 1999 r. i ponownie dnia 12 stycznia 2001 r. Komisja otrzymała skargę, z której wynika, że Włochy przyznały bezprawne środki pomocy na indywidualne projekty badawczo-rozwojowe (BiR) realizowane we włoskim przemyśle lotniczym. Dnia 8 maja 2000 r. Komisja zażądała informacji; władze włoskie przesłały je dnia 1 sierpnia. Skarżący dostarczył

(3)

(1) Dz.U. C 16 z 22.1.2004, s. 2 i Dz.U. C 252 z 12.10.2005, s. 10. (2) Sprawa N 281/84, pismo SG(86) 5685 z dnia 14 maja 1986 r.

(3) Dz.U. C 45 z 17.2.1996, s. 5.

L 284/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.10.2008

dotyczącymi pomocy państwa na rzecz BiR z 1986 r. (4) (zwane dalej „zasadami z 1986 r.”). W odniesieniu do sześciu projektów Komisja wyraziła pewne wątpliwości co do ich zgodności z przepisami, mającymi zastosowanie w zakresie pomocy na rzecz BiR (5).

(9)

trzecia dostarczyła dodatkowe informacje odnośnie do ustawy nr 808/85 i jej zastosowania do przypadków indywidualnych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 284 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L284 - 32 z 200828.10.2008

    Decyzja Komisji z dnia 10 września 2008 r. zmieniająca decyzje 2001/881/WE i 2002/459/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4861) (1)

  • Dz. U. L284 - 0 z 200828.10.2008

    Nota do czytelnika (zob. wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.