Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 284 POZ 32

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 10 września 2008 r. zmieniająca decyzje 2001/881/WE i 2002/459/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4861) (1)

Data ogłoszenia:2008-10-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 284 POZ 32

Strona 1 z 18
L 284/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA KOMISJI z dnia 10 września 2008 r.

28.10.2008

zmieniająca decyzje 2001/881/WE i 2002/459/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4861)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/807/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 20 ust. 3, uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnych zwierząt wprowadzanych na rynek Wspólnoty z państw trzecich i zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/ 425/EWG oraz 90/675/EWG (2), w szczególności jej art. 6 ust. 4, uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (3), w szczególności jej art. 6 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

skomputeryzowanego systemu łączącego władze weterynaryjne (Animo) (6) w celu identyfikacji przepływu zwierząt i niektórych produktów w przywozie i handlu wewnątrzwspólnotowym.

(3)

W związku z zadowalającymi wynikami kontroli przeprowadzonej zgodnie z decyzją 2001/881/WE wykaz punktów kontroli granicznej należy uzupełnić o dodatkowy punkt kontroli granicznej w Brindisi we Włoszech. W związku z informacjami przekazanymi przez Portugalię z wykazu punktów kontroli granicznej zawartego w załączniku do decyzji 2001/881/WE należy usunąć punkt kontroli granicznej w Praia da Vitória (Aćores), a portowy punkt kontroli granicznej w Funchal (Madeira) w tymże wykazie należy zastąpić punktem kontroli granicznej w Canićal (Madeira). Ponadto w związku z informacjami przekazanymi przez Francję, Niderlandy, Niemcy, Portugalię, Włochy i Zjednoczone Królestwo należy uaktualnić wykaz punktów kontroli granicznej w tych państwach w celu uwzględnienia ostatnich zmian dotyczących ośrodków kontroli oraz kategorii zwierząt i produktów, których kontrolowanie jest dozwolone w określonych punktach kontroli granicznej, zatwierdzonych uprzednio zgodnie z decyzją 2001/881/ WE oraz organizacji ośrodków kontroli działających w tych punktach. Wykaz jednostek zawarty w decyzji Komisji 2002/459/WE z dnia 4 czerwca 2002 r. wymieniającej jednostki systemu komputerowego Animo oraz uchylającej decyzję 2000/ 287/WE (7) zawiera jednostkowy numer TRACES każdego punktu kontroli granicznej we Wspólnocie. Dla zachowania spójności prawodawstwa wspólnotowego wykaz ten należy odpowiednio uaktualnić, uwzględniając zmiany, które mają zostać wprowadzone do załącznika do decyzji 2001/881/WE w celu zagwarantowania identyczności informacji zawartych w tych dwóch załącznikach. Należy zatem odpowiednio zmienić decyzje 2001/881/WE i 2002/459/WE. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(4)

(5)

Decyzja Komisji 2001/881/WE z dnia 7 grudnia 2001 r. ustalająca wykaz punktów kontroli granicznej zatwierdzonych do celów przeprowadzania kontroli weterynaryjnych zwierząt i produktów odzwierzęcych sprowadzanych z państw trzecich oraz uaktualniająca szczegółowe przepisy dotyczące kontroli przeprowadzanych przez ekspertów Komisji (4) zawiera w załączniku wykaz punktów kontroli granicznej do celów przeprowadzania kontroli weterynaryjnych żywych zwierząt i produktów zwierzęcych sprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich („wykaz punktów kontroli granicznej”).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 284 POZ 32 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L284 - 1 z 200828.10.2008

    Decyzja Komisji z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 61/03 (ex NN 42/01) udzielonej przez Włochy na rzecz przemysłu lotniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 845) (1)

  • Dz. U. L284 - 0 z 200828.10.2008

    Nota do czytelnika (zob. wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.